category

свидетельство о болезни(ст.38а СО7, ) согласно перечня заболеваний. Причина для освобождения от служ

Статья № 143
Украина
свидетельство о болезни(ст.38а СО7, ) согласно перечня заболеваний. Причина для освобождения от служ

Согласно ч. 7 ст. 26 ЗУ «О воинской обязанности и воинской службе» увольнение военнослужащих с воинской службы осуществляется в порядке, предусмотренном положениями о прохождении воинской службы гражданами Украины.

В Украине дейсвтвует Указ Президента Украины «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» № 1153/2008 від 10.12.2008 в редакції від 18.07.2019

Согласно Указа :

«225. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

2) під час дії особливого періоду (крім строку проведення мобілізації) до введення воєнного стану - на підставах, передбачених

частинами другою

,

третьою

,

пунктом 1

частини четвертої,

пунктом 2

частин п’ятої і шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу":

{Абзац перший підпункту 2 пункту 225 в редакції Указу Президента

№ 277/2018 від 12.09.2018

}

у військових званнях до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно за всіма підставами – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) та посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до капітана включно за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу через службову невідповідність та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

 • Військовослужбовці, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, підлягають звільненню з військової служби за станом здоров’я, крім військовослужбовців, визнаних військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за винятком розумових, сенсорних, психологічних вад та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України), які виявили бажання проходити військову службу та стосовно яких прийнято рішення про залишення на військовій службі за контрактом. Військовослужбовці, які були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, та яким згідно з прийнятими рішеннями дозволено проходити військову службу за контрактом на визначених посадах, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку контракту в порядку, визначеному
 • пунктом 35

  цього Положення.

  Після отримання військовою частиною відповідного висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність військовослужбовця до військової служби за станом здоров’я документи про його звільнення з військової служби оформлюються та надсилаються посадовій особі, яка видає наказ про звільнення негайно.

 • Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання. Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік.
 • Т.е. , Положение регламентирует увольнение «негайно», но четко не указан срок., чем и манипулируют у Вас на службе.

  Так как законодатель четко не определил срок рассмотрения рапорта об увольнении, лишь указав «негайно» , в случае его рассмотрения больше месяца можно говорить о нарушении Дисциплинарного Устава ВСУ № 551-XIVот 24.03.1999 г. , в котором говорится о том, что

  « ….115. Вимоги до звернення військовослужбовця, порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг, строки розгляду, права військовослужбовця під час розгляду заяви чи скарги, обов’язки командирів, органів військового управління щодо розгляду звернень військовослужбовців регулюються законодавством України про звернення громадян, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 • Під час опитування військовослужбовців пропозиція, заява чи скарга може бути подана усно або в письмовій формі безпосередньо на ім’я командира (начальника), який проводив опитування.
 • Пропозиція, заява чи скарга вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання, вжито необхідних заходів або надано вичерпні відповіді.
 • Відмова у вирішенні питань, викладених у пропозиції, заяві чи скарзі, доводиться до відома військовослужбовців, які їх подали, у письмовій формі з посиланням на акти законодавства із зазначенням причин відмови та роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 • Командири військових частин, начальники органів військового управління зобов’язані проводити особистий прийом військовослужбовців, членів їх сімей, а також інших громадян з питань, що стосуються діяльності військової частини.
 • Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години.

  Звернення на особистому прийомі реєструються. Питання, які неможливо вирішити безпосередньо під час особистого прийому, розглядаються в такому самому порядку, що і письмові звернення….»

  Т.е. Дисциплинарный Устав предусматривает срок рассмотрения заявлений согласно ЗУ «Об обращении граждан», т.е. не свыше 30 дней.

  Что касается Вашего заболевания (если я правильно поняла по коду), сошлитесь на ст. 14 Закона Украины № 2586-III от 05.07.2001 г., а именно в ч.2 ст. 14 указано, что «…. У разі виявлення у таких працівників та/або студентів захворювання (С07)……………….вони відсторонюються від виконання робіт до припинення виділення з організму збудника (С07) та отримання медичного висновку щодо можливості виконання таких робіт."

  Понравилась статья? Расскажи друзьям:

  Похожие статьи

  Реклама
  Мой ответ