Украина
category

Заробітна плата Директора

Вопрос № 1068
Заробітна плата Директора
14 консультаций
150 грн.

Чи можливо виконувати функції Директора ТОВ на безоплатній основі? Яким чином? Чи може це робити засновник ТОВ та які можливі наслідки? З якого моменту починаються зобов'язання по виплаті заробітної плати? Наприклад, після реєстрації жодна господарська діяльність Товариством не велась протягом 2-х тижнів. А потім Товриство купляє нерухомість. З якого моменту вважається, що керівник виконував свої обовязки і як тоді розраховується його заробітна плата? 

Консультации Советников

Ответ оплачен: 150 грн.

Добрий вечір, Кирило!

  • 1. Засновник ТОВ може виконувати функції директора ТОВ, але це має бути прописано в Статуті ТОВ.
  • 2. Зобов’язання по виплаті заробітної плати починається з моменту, коли Директор ТОВ вступає в свої повноваження.
  • 3. Навіть коли господарська діяльність не велась, оплата праці працівників все одно має відбуватись. 
  • У ТОВ виконавчий орган може бути колегіальний (дирекція) і одноосібний (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також особи, які не є учасниками товариства. У такому випадку з ними укладається трудовий договір. Генеральний директор (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до компетенції виключно зборів учасників товариства.

Додатково пропоную Вам ознайомитись з деякими положеннями Цивильного кодексу.

Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю

1. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів.

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

2. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.

3. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про ліквідацію товариства.

Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

4. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

5. Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

6. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.

Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю

1. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників.

2. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.

3. Компетенція виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю, порядок ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені товариства встановлюються цим Кодексом, іншим законом і статутом товариства.

4. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

3) створення та відкликання виконавчого органу товариства;

4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;

6) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

7) виключення учасника із товариства;

8) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Статутом товариства і законом до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу товариства.

Черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються статутом товариства і законом.

Тобто про оплату роботи Директора в Законах ніде не йдеться. Питання, щодо розподілу прибутку вирішує виключно загальні збори учасників Товариства. Також загальні збори Товариства, як вищий орган Товариства, вирішує питання щодо обов’язків Директора, його повноважень та його звільнення з посади. Якщо давати відповідь на Ваше запитання «З якого моменту вважається, що керівник виконував свої обов’язки», то це також вирішують загальні збори учасників Товариства.

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб.

P.S. І чим це все регулюється? (Окрім ч. 2. ст. 65 ГК)

Регулюється:

Законом України «Про господарськи товариства» (глава 2)

Цивільним Кодексом України (8 глава, 4 параграф) 

Господарський Кодекс України (можете подивитись главу 9)

Та Статутом Товаривства

Сподіваюсь, Колега, що допомогла Вам у вирішанні Вашого питання! Завжди звертайтесь за допомогою, навчу, що знаю сама :)

З повагою, Ірина!

P.S: можете мені у Вайбері або на пошту написати що саме Ви хочете зробити, а я Вам дам консультацію як це правильно оформити юридично.

Відповідно до ч.2 ст.65 Господарського кодексу України, власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Таким чином, законодавством дозволяється не мати на підприємстві найманого керівника у випадку, коли засновник здійснює управління підприємством безпосередньо.

Однак, слід мати на увазі, що на думку податкової служби, виконання засновником функцій директора без укладання трудового договору можливе лише у випадку, коли підприємство не здійснює господарську діяльність та не отримує доходу.

Отже, якщо підприємство придбало нерухомість або здійснило будь-які інші господарські операції, то існує ризик того, що позиція податкового органу буде наступною - директору повинна нараховуватися заробітна плата. А це вже тягне за собою негативні наслідки - штрафи за неоформлення співробітника, невиплату заробітної плати та ухилення від сплати податків.

З вищевикладеного вбачається, що для того, щоб скористатися можливістю, передбаченою ч.2 ст.65 Господарського кодексу України, необхідно скласти протокол загальних зборів учасників, яким прийняти рішення про тимчасове (на період призупинення діяльності) здійснення управління підприємством безпосередньо його учасником без нарахування заробітної плати, та внести відповідні зміни до статуту підприємства (у статуті необхідно передбачити положення, згідно з яким управління підприємством може здійснювати один із його учасників). 

Таким чином, до моменту внесення вищезазначених змін до статуту та прийняття рішення про управління підприємством безпосередньо, а також з моменту, коли почала вестися господарська діяльність, директору повинна нараховуватися та виплачуватися заробітна плата.

1. Може. У вигляді протоколу оформите. Наслідки такі ж як у директора у даному випадку.

2. З моменту покладання на себе обов'язків 

3. З практики, якщо є штатна одиниця директор, і хтось виконує його обов'язки,то ЗП платити треба. Як мінімум, хтось підписує і подає звітність, а значить працює. Тут можна табелювати одну годину в місяць, абощо.

На рахунок листів податкової, типу нема прибутку, підприємство не працює-це схоже на спробу заткнути якісь ситуативні прогалини: якщо підприємство не припинено, значить воно працює, значить платить податки і т.п.

На рахунок з якого моменту рахується що виконував обов'язки-див п.2.

Доброе утро! Неоднократно имею такие случаи в своей практике. Даю консультацию, опираясь именно на практику и именно на свою. Участник может выполнять функции директора без начисления и выплаты заработной платы. Для этого необходимо принять соответствующее решение общим собранием: уволить директора, выполнение его обязанностей возложить на участника (назначаю его временно исполняющим обязанности директора до назначения нового директора). Подписи на протоколе подлежат нотариальному заверению. Можно прописать соответствующее положение в уставе, но это не является обязательным. Подписи на протоколе подлежат нотариальному заверению. Правильно должна быть заполнена регистрационная карточка для проведения государственной регистрации принятого решения. Вы уточните, в каком городе Вы находитесь. В Харькове, например, регистратор придерживается иной позиции, и наш протокол был принят частным нотариусом, который имеет ключи для выполнения регистрационных функций. В Киеве я провожу это без проблем.

Чаще всего такая ситуация складывается, когда уволен директор и новый еще не найден. Участник не обязан быть директором, но предприятие без директора остаться не может. Тогда он возлагает на себя функции директора. Функция - это не должность, и не наемный труд. Еще возможна ситуация, когда не ведет ТОВ хозяйственной деятельности, нет поступлений денежных средств, "заморожено". Тогда выплачивать зп просто не с чего. Тогда предприятие вынуждено уволить директора как наемного работка и возложить на участника обязанности представлять компанию перед 3-м лицами. В любом случае аргументация такой ситуации должна быть. 

Мы, юристы, не можем говорить "нет, этого нельзя делать". Вопрос спорный, нет однозначного запрета, а рынок подчас заставляет выворачиваться и искать для клиента выход, как например, в двух приведенных мной выше примерах.

Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь. 

С уважением,

Адвокат Татьяна Борисенко

В дополнение: обязательства по начислению и выплате зп начинаются с момента принятия сотрудника на работу. Не важно, велась деятельность или нет. Момент покупки недвижимости абсолютно никакого значения не имеет. Все привязывается к моменту назначения директора. И зп расчитывается исходя из того с начала месяца он принят на работу или, например, отработал не полный месяц, так как был принят в середине месяца. Принят на работу означает принят принят в штат с окладом соответственно штатному расписанию. И еще один момент, предприятие при приеме сотрудника на работу заблаговременно должно подать в налоговую уведомление о приеме на работу сотрудника. 

Доброго дня.

У цьому питанні Вам треба орієнтуватись на судову практику, яка склалась з цього питання. Раніше (до 2010 року) суди вважали, що якщо особа є директором підприємства, то вона одночасно є найманим працівником, а відтак має отримувати заробітну плату.

На сьогоднішній день така позиція вже є неактуальною. Для прикладу можете ознайомитись з рішенням суду, де якраз вирішувалось питання виконання засновником функцій директора та отримання заробітної плати http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50190064. Ці висновки Ви можете використовувати безпосередньо у своїй діяльності. Нижче деякі цитати з цього рішення.

Крім того, суд вважає, що такі висновки є безпідставними. Відповідно до Статуту ПП "Віта-Лан" його засновником є ОСОБА_2 відповідно до п. 10.1 Статуту керівництво підприємством здійснює директор-Засновник підприємства. Директором може бути призначено іншу особу, з якою укладається контракт. Враховуючи такі положення статуту підприємства, суд вважає безпідставним висновок відповідача про те, що засновник підприємства, який виконував обовязки директора працював на підставі трудового договору та мав отримувати заробітну плату як найманий працівник. Відповідно до п. 7.4 Статуту засновник підприємства отримує частину його прибутку у формі дивідендів (а.с.10-12).

Як було зазначено вище, обовязок утримувати та сплачувати податок з доходів у формі заробітної плати виникає у роботодавця лише при нарахуванні (виплаті) такого доходу на користь платника податків, а заробітна плата ОСОБА_2 ПП "Віта-Лан" не нараховувалась та не виплачувалась, що було встановлено в ході перевірки самим відповідачем, суд вважає, що у позивача не виникло обовязку утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб, з доходу який не був нарахований та виплачений.

Якщо виникнуть додаткові питання - звертайтесь, буду радий допомогти. 

Доброго дня!

Як правило, при створенні юридичної особи (ЮО) необхідний директор обирається у тому ж установчому протоколі. Це дозволяє зекономити час та зменшити бюрократичне навантаження. Якщо ні - потрібний директор обирається окремим протоколом загальних зборів після реєстрації самої ЮО, замінюючи тим самим директора який був вказаний при державній реєстрації. Відомості про директора підлягають реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій. Як правило, на наступний день після зборів якими було обрано директор, останній видає наказ про свій вступ до посади. Після такого наказу директор вважається прийнятий на роботу і бухгалтер протягом 24 годин повідомляє податковий орган про прийняття такої особи на роботу. З цього часу і виникають зобов’язання відносно виплати йому заробітної плати. Такий варіант розвитку подій використовують якщо директор «своя людина».

Можливий і варіант коли в протоколі зборів, якими обирається особа директора, визначається також уповноважена особа (серед засновників) на укладання із ним контракту. В такому разі бухгалтер повідомляє податкові органи протягом 24 годин з моменту підписання такого контракту. Відповідно і зобов’язання по виплаті винагороди виникають з моменту підписання контракту. Такий варіант на практиці використовують у випадку запрошення директора «зі сторони».

Якщо відсутнє бажання тратитись на директора то можливий лише один варіант його працевлаштування без нарахування йому заробітної плати – засновник. Окремим протоколом зборів, а краще – одразу, у статуті ЮО необхідно передбачити можливість засновника за рішення загальних зборів виконувати обов’язки директора на безоплатній основі. У такому випадку загальними зборами на одного із засновників покладають функції директора із посиланням на відповідний пункт статут, що дозволяє це зробити. Після цього, такий засновник видає наказ про те, що він виконуватиме функції директора з такого-то числа на безоплатній основі. Повідомлення податкових органів про працевлаштування не потрібне. Обов’язку по виплаті заробітної плати не виникає.

При відсутності особи, що виконує функції директора, для вирішення будь-яких питань, що знаходяться в його компетенції, необхідно буде кожного разу скликати загальні збори і погоджувати такі дії і осіб, що уповноважуються на їх вчинення від іменні ЮО, а це досить не зручно.

По поводу последнего абзаца последгюнего комментария. Денис, здравствуйте! Не может возникнуть такой ситуации, когда отсутствует лицо, на которое возложены обязанности директора. В ЕГР невозможно внести изменения об увольнении одного руководителя без назначения другого или возложения его обязанностей на участника. Т.е. Для третьих лиц директор или лицо, выполняющего его обязанности, всегда есть согласно данным из реестра. И если собирать общее собрание, каким образом собрание уполномочит кого-то совершение тех или иных действий? Например, подписание договора. Для нотариуса, например, подписывать договор от имени юридического лица может только лицо, определеннное в реестре как руководитель или лицо, имеющее право представлять юридическое лицо без доверенности.

1.На законодательном уровне за собственником общества закреплено право управления обществом без указания такой формы как общие сборы. В соответствии с нормами Хозяйственного кодекса Украины собственник  может управлять предприятием непосредственно или через уполномоченные органы.

2. В соответствии с письмом Минсоцполитики №113/13/84-12 от 07.02.2012г.: на период времени, когда общество не ведёт хозяйственную деятельность, способы вознаграждения собственнику могут быть определены уставными документами,что подтверждает статус отношений между предприятием и собственником как не трудовых. То есть за управление предприятием вознаграждение выплачивается на основании трудовых отношений или оно не выплачивается.

3. Необходимо правильно оформить данные правоотношения, исключая вариант  трудовых правоотношений с занесением соответствующей записи в трудовую книжку. В данной ситуации необходимо принять решение на общем собрании о возложении на соответствующее физлицо функций по управлению предприятием без вознаграждения. 

Татьяна, здравствуй!

Не могу с Вами не согласиться относительно вашего комментария! Я понял ошибку в своей консультации клиенту, и хотел бы внести немного ясности.

Конечно же, не возможно осуществить регистрацию ЮЛ без указания личности руководителя, а тем более, в уже существующем ЮЛ – просто напросто вычеркнуть такую персону из государственного реестра.

Однако, я говорил о ситуации при которой ЮЛ создано, а директор по тем или иным причинам покинул свою должность. А такая ситуация имеет место быть! Верно то, что при изменении директора, данные о старом руководителе замещают на данные нового и только так. Но не всегда это действие занимает короткий промежуток времени. Что делать в том случае если директор сложил свои полномочия, а новый еще не избран или кандидатура не выбрана? Вот именно такую ситуацию я подразумевал.

Приведу пример. Директор издал приказ и сложил свои полномочия. Не будем углубляться в причины его поступка, они могут быть различные. У ЮЛ имеются обязательства перед контрагентами в подписании договора, или сама ситуация сложилась таким образом что либо подписать договор в срок либо потерять поставщика/клиента. В такой ситуации быстрее будет общим собранием одновременно избрать нового директора (если не возникает споров о его кандидатуре) и, в добавок, уполномочить его на подписание конкретного договора от имени ЮЛ, как обыкновенного представителя. Что позволит ему, до внесения изменений в сведения о ЮЛ подписать договор или выполнить любую другую волю учредителей ЮЛ, при этом не нанеся ущерба интересам такого ЮЛ.

Или, что бывает гораздо чаще, когда учредители, в попытке избавиться от излишнего обременения, после регистрации увольняют директора и оставляют должность вакантной. При этом, они в скором времени понимают в какой бюрократический круг они попадают, при этом изрядно спонсируя нотариуса который заверяет протоколы собраний.

Именно обо всем этом я и хотел, в вкратце, предупредить клиента, не вдаваясь в нюансы)

Спасибо Вам, что обратили внимание на этот момент.

Откройте действующий устав, посмотрите кто принимает решение по тому поводу(какой орган). Скорее всего Глава правления или правление(коллегиально).

И действительно, если вопрос не урегулирован сделайте протокол.

И также трудовой договор, в котором это должно прописано( в указе).

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ