Украина
category

В октябре исполнилось 18 лет. Что может от меня потребовать военкомат?

Вопрос № 1218
В октябре исполнилось 18 лет. Что может от меня потребовать военкомат?
9 консультаций
60 грн.

Добрый день. Мне исполнилось 18 лет в октябре. Что от меня может требовать военкомат? Прохождение медкомиссии, либо что-то ещё? Могут ли меня забрать в армию? Если да то когда? Насколько я знаю на сайте президента написано что могут с 20 лет? http://www.president.gov.ua/documents/1782017-22166

Объясните пожалуйста как можно подробней

Консультации Советников

Ответ оплачен: 30 грн.

Евгений, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Вы учитесь на дневном стационаре?

11.10.17 19:51
Евгений

Я нигде не учусь. Занимаюсь бизнесом. Уезжаю из страны, и хочу понять сколько у меня есть времени? Месяц, год, два

11.10.17 19:53
  • Про військовий обов'язок і військову службу

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

11.10.17 19:57
Евгений

Тогда пожалуйста объясните, что значит этот указ. http://www.president.gov.ua/documents/1782017-2216...В нём написано что с 20 до 27 лет?

11.10.17 20:02

Я Вам прислала статью с сайта Верховной Рады с действующего Законодательства, последняя редакция которого была  28.09.2017. 

А возраст 20 лет фигурирует - это имеется ввиду то, что Вас не могут отправить в зону АТО до достижения 20-ти летия! 

Если Вы обучаетесь на дневном стационаре в высшем учебном заведении, то тогда Вас не могут призвать до окончания обучения. 

Добрый вечер. 

Поскольку Вам исполнилось 18 лет,  Вы подлежит призыву на срочную военную службу согласно ЗУ"про военную службу и военную обязанность ". Вас могут призвать для прохождения срочной военной службы,  если у Вас нет причин для её отсрочки (учёба в университете, болезнь и тд.). Военкомат может направить Вас на медосмотр. И потом уже согласно решению медкомисси Вас могут либо допустить к военной службе либо нет. 

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ:

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

{Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1169-VII від 27.03.2014, № 116-VIII від 15.01.2015}

2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

{Пункт 3 частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015}

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

{Пункт 4 частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 589-VII від 19.09.2013}

5) двох і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8) вагітну дружину.

3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014}

{Частину четверту статті 17 виключено на підставі Закону № 116-VIII від 15.01.2015}

5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

{Частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015 }

6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

{Частину десяту статті 17 виключено на підставі Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

{Частина одинадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

{Частина дванадцята статті 17 в редакції Закону № 116-VIII від 15.01.2015}

13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;

{Абзац другий частини тринадцятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 433-VIII від 14.05.2015}

медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;

сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;

особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

резервістам - на весь період служби у військовому резерві;

поліцейським - на весь період їх служби.

{Абзац восьмий частини тринадцятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}

{Частина тринадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4352-VI від 07.02.2012, № 1242-VII від 06.05.2014; в редакції Закону № 116-VIII від 15.01.2015}

14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.

{Частина чотирнадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran214#n214) если есть сомнения ;)

Так же довожу до Вашего сведения, что повестка должна вручаться лично военнообязанному под роспись. Подписи третьих лиц не допускаются. Если повестка не вручена, тогда Вы не уведомлены должным образом о необходимости явиться в военкомат. 

Согласно п. 64 «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом»

64. Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів (додаток 14) і повістками (додаток 15), врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Наказ районного військового комісара розсилається житлово-експлуатаційним організаціям, домовласникам, відповідним виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, на підприємства, в установи та організації, навчальні заклади. Про проведення призову повідомляється через засоби масової інформації.

Для проходження районної призовної комісії викликаються призовники, яким виповнилось або до закінчення поточного призову виповниться 18 років. 

Надеюсь, что оказала помощь в решении Вашего вопроса. Если будут возникать дополнительные вопросы, можете обращаться 

С Уважением, Ирина!

Доброго времени суток.

Даже если Вы получите повестку, это еще не значит что Вы пойдете служить (вдруг Вы непригодны по здоровью). Кроме того, если не хотите служить, сделайте так, чтоб Вам ее не вручили (можно уехать, перейти на другую работу). Если Вам не вручили под роспись повестку, то и дергать в военкомат не должны. Вот смотрите - если к вам пришли с повесткой, а Вас не оказалось дома (и никто из домашних ее не брал) или вам на работу прислали повестку для вручения ее Вам отделом кадров под роспись, а вы в отпуске больничном или уволились - то считается что Вас не уведомили (по телефону они тоже не имеют права вызывать), так как Вас не было не нашли и т.д и т.п., соответствено Вас не уведомили. Как показывает практика народ на время призыва уезжает за границу, переезжает к родственникам, или идет на работу без официального оформления (так как каждый работодатель подает в военкомат сведения о всех работающих у него военнообязанных).

По поводу сколько у Вас времени - времени до объявления следующего призыва, когда в военкомате начнут копашиться, перебирать списки военнообязанных, составлять списки, уточнять информацию.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ