Украина
category

Как актрисе разорвать договор?

Вопрос № 1790
Как актрисе разорвать договор?
14 консультаций
100 грн.

Был подписан вот такой договор

Условия грубо нарушаются.График не соблюдается.Второй экземпляр отказываются отдавать мне на руки.Ссылаются на то что его руководитель не может подписать уже полтора месяца.Работая более 12 часов отказываются платить за переарботку.В сроки они не укладываются.Что можно сделать и можно ли расторгнуть договор в одностороннем порядке?

ДОГОВІР № Х/др-р-

про надання послуг та передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності

м. Київ "12" березня 2018 року

Приватне підприємство , надалі – 

Державного реєстру фізичних осіб-платників податків -                                

і діє на підставі власного волевиявлення, надалі разом - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг та передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності, далі – Договір, про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується виконати роль 

алі – "Послуги") та передати виключні майнові права інтелектуальної власності на відповідне виконання та Передачу (в тому числі її окремі сюжети/епізоди/фрагменти/частини), промо- спонсорські та рекламні матеріали.

 • 1.2.Виконання ролі, визначеної пп.1.1 цього Договору, здійснюється Виконавцем особисто, його інтелектуальною творчою працею шляхом живої гри та/або декламації, голосового виконання (включаючи дихання, сміх, плач, відтворення емоцій та реакцій тощо) та/або співу, та/або танцю згідно сценарію та вказівок Замовника/уповноважених осіб Замовника, згоду на дотримання і виконання яких Виконавець надає з дати підписання даного Договору.

1.3.Послуги надаються Виконавцем в період з «20» березня 2018 року по «09» липня 2018 року. Період надання Послуг може бути змінений в разі необхідності за угодою Сторін.

1.4.Визначення та основні характеристики Передачі:

Робоча назва Передачі -  - оригінальний аудіовізуальний твір (телевізійна передача), який планується до виробництва Замовником для Телекомпанії ПАТ  Поняття «Передача» включає в себе як сукупність всіх випусків Передачі, так і кожен випуск Передачі окремо. Поняття «Передача» охоплює як остаточну версію Передачі, так і всі створені в ході її створення (виробництва) телевізійні, монтажні та інші версії Передачі, а також весь створений на підставі формату Передачі візуальний і звуковий матеріал, який як увійшов, так і не увійшов в остаточну версію Передачі.

Мова Передачі - всі титри Передачі виготовляються українською мовою; голос за кадром звучить українською мовою; актор/актори Передачі говорить / говорять українською мовою;

Кількість випусків Передачі - 25 (двадцять п’ять)

Хронометраж одного випуску Передачі - 45 (сорок п'ять) хвилин.

Хронометраж початкових титрів - не більше 30 секунд.

Хронометраж фінальних титрів - не більше 5 секунд.

Жанр: Серіаліті, Детектив, Мелодрама

Короткий опис змісту Сценарію:

1.5.Виконавець гарантує, що укладення ним цього договору не спричинить порушення прав будь-яких третіх осіб та що він не пов'язаний будь-якими зобов’язаннями, які могли б вплинути на належне виконання ним цього Договору.

1.6.На підставі цього Договору між Виконавцем і Замовником виникають цивільно-правові відносини. Цей Договір є змішаним, містить елементи договору замовлення на створення та використання об’єктів інтелектуальної власності; авторського договору в частині передачі виключних майнових прав на об’єкти суміжних і авторських прав, що виникають в процесі та в результаті виконання Виконавцем Договору, договору про передачу (відчуження) Замовнику виключних майнових прав на використання результатів творчої діяльності Виконавця під час створення Передачі та / або рекламних, спонсорських та інших матеріалів та їх використання в будь-якій формі і будь-яким способом, а також інших цивільно-правових правочинів. Сторони уклали цей Договір, виходячи із принципу свободи договору та врегулювали свої відносини на свій розсуд, що допускає розумні відступлення від норм застосовуваного законодавства, в разі необхідності.

2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1.Замовник у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору зобов'язується:

2.1.1.своєчасно здійснювати оплату за надання Послуг;

2.1.2.своєчасно надавати Виконавцю сценарії, тексти, а також приміщення, технічні засоби та інші матеріали, необхідні Виконавцю для належного надання Послуг;

2.1.3.завчасно (не пізніше, ніж за один день до запланованої зйомки) повідомляти Виконавця про час та місце проведення зйомок, запису, інших етапів виробництва Передачі.

2.2.Замовник у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору має право:

2.2.1.отримати від Виконавця надані послуги своєчасно, якісно та в повному обсязі;

2.2.2.використовувати результат наданих послуг за цим Договором на свій розсуд та з урахуванням положень цього Договору;

2.2.3.давати Виконавцю обов’язкові до виконання вказівки щодо виконання ролі, визначеної пп.1.1. цього Договору;

2.2.4.вносити зміни в сценарій, попередньо повідомивши про це Виконавця;

2.2.5.контролювати дотримання Виконавцем умов цього Договору на будь-якому етапі його виконання;

2.2.6.придбати майнові права Виконавця як актора, виконання якого увійдуть/увійшли як складова частина в Передачу відповідно до умов Договору;

2.2.7.вимагати усунення недоліків, припущених Виконавцем в процесі виконання ним цього Договору;

2.2.8.відмовитися від прийняття результатів наданих послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам цього Договору.

2.2.9.стягнути збитки, застосовувати неустойку та інші штрафні санкції до Виконавця в разі невиконання чи неналежного виконання Договору;

2.2.10.призупинити (відкласти) дію Договору, а також достроково розірвати Договір з Виконавцем на вимогу Телеканала;

2.2.11.розірвати Договір достроково в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених законодавством та/або цим Договором.

2.2.12.інші права, передбачені Договором та законодавством.

3.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1.Виконавець у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору зобов'язується:

3.1.1.професійно надавати послуги відповідно до умов цього Договору та вказівок Замовника;

3.1.2.чітко дотримуватись сценарію та вказівок (як усних так і письмових) Замовника при виконанні зобов'язань за Договором;

3.1.3.надавати на запит Замовника інформацію про хід виконання умов Договору;

3.1.4.узгоджувати з Замовником всі зміни у порядку виконання умов Договору на будь-якій стадії виконання цього Договору;

3.1.5.попереджати Замовника у випадку, якщо його вказівки можуть вплинути на якість та (або) терміни надання послуг;

3.1.6.надавати дозвіл на використання персональних даних (в тому числі псевдонімів, повного та скороченого імені та записів зображень) для їх розміщення в рекламних матеріалах Передачі у засобах друкованої та масової інформації, зовнішній рекламі, а також в мережі Інтернет Замовником/ Телеканалом та/або третіми особами, що здійснюватимуть рекламування (популяризацію, просування, анонсування, демонстрацію) Передачі;

3.1.7.надавати власні фотографічні зображення Замовнику для подальшого рекламування (популяризаціїпросування, анонсування, демонстрації) Передачі для використання їх у прес-релізах Передачі, в засобах друкованої та масової інформації, а також в мережі Інтернет;

3.1.8.чітко дотримуватися календарно-постановочного плану (графіку) виробництва Передачі, викладеному у Додатку № 2 до Договору, що є невід'ємною його частиною. Допускається зміна (-и) календарно-постановочного плану Замовником, про що Замовник завчасно (не пізніше, ніж за один календарний день до такої (-их) зміни/змін) повідомляє Виконавця оперативним шляхом (в т.ч. за телефоном);

3.1.9.завчасно до проведення зйомок Передачі ознайомлюватися з текстами сценаріїв для кожного із сцен/сюжетів/випусків Передачі, запис якого проводиться;

3.1.10.вчасно з’являтися у студію (павільйон, приміщення)/на локацію, де проводяться зйомки. Час та місце проведення зйомок повідомляються Виконавцю уповноваженим представником Замовника (в т.ч. за телефоном) не пізніше ніж за один день до запланованої дати зйомок;

3.1.11.до проведення зйомок погоджувати з представником Замовника стиль одягу та зовнішності, при цьому остаточне рішення приймає Замовник; під час проведення зйомок використовувати (в разі відповідної вказівки Замовника) одяг, грим та інші засоби, надані Замовником; не змінювати свій зовнішній вигляд протягом усього строку надання послуг без письмового дозволу на те Замовника;

3.1.12.під час зйомок чітко слідувати вказівкам Замовника щодо виконання сценарного плану, сценарію Передачі, режисерського задуму тощо;

3.1.13.за необхідності брати участь у роботі творчої групи Передачі на всіх стадіях виробництва (передпродакшн, зйомки, монтаж) і здачі готової Передачі;

3.1.14.вчасно з’являтися у студію (павільйон) чи інше місце, визначене Замовником, де проводяться чи готуються заходи по рекламуванню/анонсуванню/популяризації Передачі/Телеканалу в зв'язку із виробництвом чи виходом в ефір Передачі. Про час та місце Виконавець повідомляється уповноваженим представником Замовника завчасно в оперативному порядку (в т.ч. за телефоном);

3.1.15.дотримуватися концепції та формату Передачі і вимог Замовника щодо надання Послуг за цим Договором. В разі недодержання концепції та формату Передачі, технічного чи художнього браку наданих послуг, на вимогу Замовника Виконавець повинен у визначені строки виправити недоліки. В разі, коли такі виправлення не будуть зроблені Виконавцем вчасно, або якщо такі виправлення не можливі з причини порушення строків надання послуг за цим Договором, що призводять до зриву графіку виробництва Передачі до ефіру, Замовник має право відмовитись від приймання послуг у Виконавця та розірвати цей Договір без оплати наданих послуг відносно невиправлених випусків/сюжетів Передачі.

3.1.16.НЕ заперечувати проти подальшого відтворення, розповсюдження, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення Телепередачі в ефір, по кабелю, через супутник та/або Інтернет до загального відома, а також її перекладу, озвучування, дублювання, субтитрування, закадрового озвучення;

3.1.17.зберігати конфіденційність цього Договору, в т.ч. і після припинення його дії; не розголошувати відомості, що становлять комерційну та професійну таємницю Замовника, розмір своєї винагороди та умови цього Договору чи винагороди будь-яких співробітників Замовника; дані документів та листування; зміст комерційних та професійних проектів та розробок, зокрема форматів, концепцій, сценаріїв телевізійних передач тощо. Умови конфіденційності визначені Сторонами у Розділі 9 Договору, згоду на дотримання і належне виконання яких Виконавець надає з дати підписання Договору;

3.1.18.в день укладення цього Договору повідомити Замовнику (шляхом направлення електронного повідомлення на) про свою участь та протягом строку дії Договору завчасно (до укладення відповідної угоди) ставити до відома Замовника та Телеканал про намір взяти участь в будь-яких інших виробничих процесах (у тому числі виробництві (створенні) телевізійних програм, проведенні рекламної -, промо - кампаній та інших публічних заходів), здійснюваних третіми особами на території України в період з дати укладення договору з актором до 31 грудня 2018 року включно.

У випадку, коли всупереч положенням цього пункту Виконавець не попередив Замовника та Телеканал про свою участь в інших виробничих процесах або коли на думку Замовника та/або Телеканалу така участь (робота чи надання послуг Виконавцем третім особам) може зашкодити інтересам Замовника та/або Телеканала, Замовник має право негайно розірвати цей Договір та стягнути з Виконавця збитки та неустойку;

3.1.19.дотримуватися наступних загальних правил і вимог до збирання, використання та розповсюдження інформації в Передачі:

3.1.19.1.Передача не може містити інформацію про торгові марки, логотипи, інші розпізнавальні знаки третіх осіб, що мають рекламний характер за виключенням випадків, прямо погоджених з Телеканалом;

3.1.19.2.не допускаються дії, які порушують /можуть порушити права та законні інтереси третіх осіб, в т.ч. авторські та суміжні права. У разі цитування в Передачах творів третіх осіб необхідно не виходити за виправдані обсяги цитування, обов'язково зазначати ім'я автора і джерело запозичення (ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права");

3.1.19.3.не допускати поширення недостовірної інформації про особу, яка принижує її честь, гідність, завдає шкоди діловій репутації (дифамація, наклеп);

3.1.19.4.дотримуватися заборони демонстрації оголеного тіла чи будь-яких матеріалів, які можуть бути визнані такими, що мають порнографічний характер;

3.1.19.5.не допускати використання в Передачах інформації, що може спричинити моральну та матеріальну шкоду учасникам, акторам, героям Передач чи іншим третім особам, зокрема, такої, що втручається в приватне життя таких осіб;

3.1.19.6.не допускати використання в Передачах матеріалів та інформації, прямо чи опосередковано спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями;

3.1.19.7.забезпечити дотримання приписів чинного законодавства України та відповідність ним Передачі, зокрема: Закону України "Про авторське право та суміжні права", "Про телебачення і радіомовлення", "Про захист суспільної моралі", "Про рекламу", "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України", а також інших нормативно-правових актів України;

3.1.19.8.не допускати сцен насилля, жорстокості, невиправданої агресії, в тому числі, не допускати показ трупів, тяжких каліцтв, вбивств, нанесення тілесних пошкоджень, крові і т.д. (як реальних так і реконструкцій);

3.1.19.9.зйомка фізичної особи дозволяється виключно за умови наявності попередньо підписаної у неї згоди на участь.

3.1.20.обов'язково брати участь у всіх спонсорських проявах, інтегрованих в Передачу, т.ч. в сценарій Передачі, зокрема оголошувати інформацію (матеріали) про спонсорів (спонсорську рекламу), що надаються Замовнику Телеканалом. При цьому таке включення (інтеграція) вищевказаних матеріалів не є окремим замовленням послуги у Виконавця, а в повному обсязі включено в загальний розмір винагороди Виконавця за цим Договором (ціна Договору) і додаткової оплати не потребує;

3.1.21.обов'язково брати участь у зйомках постановочних промороликів Передачі та Телеканала, у фотосесіях, які здійснюються (організовуються) Замовником та/або Телеканалом в узгоджені з Виконавцем строки, інших матеріалів, пов’язаних із створенням Передачі та/або її просуванням/популяризацією, анонсуванням, рекламою, при цьому такі послуги включаються в загальний розмір винагороди Виконавця за цим Договором і додаткової оплати не потребують;

3.1.22.обов'язково брати участь у всіх і будь-яких заходах, прямо або опосередковано призначених для популяризації Передачі, її просування та / або демонстрації (презентаціях, прем'єрних показах, прес-конференціях, зустрічах з представниками ЗМІ і та ін.), а також брати участь в якості виконавця у створенні рекламних фото-, аудіо- та / або відеоматеріалах, призначених для популяризації Передачі, її просування і / або демонстрації в узгоджені з Телеканалом терміни (строки), здійснювати публікації на своїх сторінках у соціальних мережах, при цьому такі послуги включаються в загальний розмір винагороди, що виплачується Виконавцю за даним Договором, і додаткової оплати не потребують;

 • 3.1.23.за вказівкою Замовника здійснювати публікації погоджених або запропонованих Замовником та/або Телеканалом матеріалів в мережі Інтернет, включаючи, але не обмежуючись: на своєму офіційному сайті (за наявності), на сторінках у соціальних мережах (Фейсбук, Живий журнал та інші), на форумах тематики Передачі;

3.1.24.у разі змін персональних даних своєчасно повідомляти Замовника про них, надавати відповідні підтверджуючі документи про зміни даних протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту змін;

3.1.25.повідомити Замовника про наявність у Виконавця непогашеної судимості, факт перебування під слідством; в протилежному випадку це може стати причиною дострокового розірвання договору;

3.1.26. НЕ використовувати самостійно і не передавати третім особам будь-які робочі матеріали Передачі, навіть якщо вони не були включені в остаточний монтаж; Сценарні розробки, сценарії, сценарні заявки, сценарні плани, синопсиси; відео носії та / або файли з записом Передачі або її фрагментів; рекламні матеріали; майнові права на робочі матеріали, Передачу;

 • 3.1.27.НЕ здійснювати протягом усього строку дії цього Договору без погодження з Замовником та Телеканалом будь-які публічні заяви та / або повідомлення в засобах масової інформації, що стосуються Передачі та / або її виробництва (створення), а також авторів Передачі, акторів, інших осіб, задіяних у виробництві Передачі, в тому числі промо- та / або рекламного характеру;

3.1.28.дотримуватися вимог Інструкції з організації пропускного режиму в приміщеннях і на території Замовника (по закінченню строку надання послуг здати видану електронну перепустку представнику Замовника), Інструкції з організації переміщення і користування матеріальними цінностями Замовника (на першу вимогу та/або по закінчення строку надання послуг здати надані Замовником обладнання та техніку в цілісності та справному стані);

3.1.29.під час перебування на території Замовника або в складі знімальної групи Передачі, в т.ч. під час підготовки і проведення студійних та виїзних зйомок, озвучення та монтажу Передачі, дотримуватися правил пожежної безпеки та охорони праці. Виконавець повідомлений про те, що на території Замовника або деінде в складі знімальної групи Передачі, в т.ч. під час підготовки і проведення студійних та виїзних зйомок, озвучення та монтажу Передачі, суворо заборонено перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вжиття алкогольних і наркотичних речовин;

3.1.30.під час зйомок Передачі та інших етапів її виробництва не здійснювати власну фото- відео- аудіо зйомку, інші види фіксації;

3.1.31.повідомляти уповноваженому представнику Замовника про всі непередбачувані обставини та надзвичайні ситуації, що пов’язані із виробництвом Передачі;

3.1.32.нести повну матеріальну відповідальність за нестачу, незабезпечення цілісності, умисне знищення або умисне псування обладнання, що надається Замовником для телевізійного виробництва Передачі, у повному розмірі шкоди, заподіяної з його вини Замовнику;

3.1.33.під час знаходження на території Замовника використання особистих ПК, ноутбуків, планшетів, іншої власної техніки та її підключення до локальної мережі Замовника, надання виходу в Інтернет дозволяється виключно з дозволу уповноважених представників Замовника (інженера, системного адміністратора та керівника Передачі). Виконавець попереджений про те, що в разі якщо він допустить зберігання на службових комп’ютерах особистої інформації (в тому числі документи, фото, дані соціальних мереж, особистої електронної пошти тощо), Виконавець діє на власний ризик та що така інформація може бути видалена Замовником без попередження та/або стати доступною третім особам;

3.1.34.брати участь у підготовці проектів відповідей на запити, звернення, скарги, заяви третіх осіб, які стосуються Передачі;

3.1.35.виступити відповідачем/співвідповідачем на стороні Замовника в суді у справах про спростування недостовірної інформації, втручання у приватне життя, поширення персональних даних, захисту честі/гідності/ділової репутації/відшкодування моральної шкоди тощо, які пов’язані із змістом створюваних за участі Виконавця випусків/сюжетів Передачі;

3.1.36.до першого (прем’єрного) публічного сповіщення (виходу в телевізійний ефір) всієї Передачі на території України не повідомляти третім особам будь-які відомості стосовно її виробництва, в т.ч. про сам факт зйомок Передачі, дані про її учасників, зміст сценарію, дату запланованого виходу в ефір тощо;

3.1.37.у своїх діях і рішеннях, пов’язаних із виробництвом Передачі, виходити із інтересів Замовника та запобігати нанесенню шкоди діловій репутації і майну останнього;

3.1.38.утримуватися від вчинення будь-яких дій, які можуть нанести шкоду іміджу або діловій репутації Замовнику, Телеканалу, іншим учасникам, акторам, авторам Передачі.

 • 3.1.39.Вчиняти інші дії, які не передбачені цим Договором, але сприяють його виконанню, витікають з предмету Договору й узгоджені Сторонами належним чином.

4.3.Виконавець у зв'язку із укладенням та виконанням даного Договору має право:

4.3.1.своєчасно та в повному обсязі отримати оплату за надані Послуги;

4.3.2.самостійно приймати рішення в межах виконання Договору;

4.3.3.вносити пропозиції щодо удосконалення Послуг, що ним виконуються;

4.3.4.користуватися інформацією, технічними засобами, приміщеннями та матеріалами Замовника у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за даним Договором.

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ та УМОВИ ЕКСКЛЮЗИВНОСТІ

5.1.Всі виключні майнові права на об’єкти авторських і суміжних прав, що виникають як результат творчої діяльності Виконавця під час та в результаті надання Послуг за цим Договором (в тому числі виключні майнові суміжні права на виконання ролі та творів – сценаріїв/текстів Передачі, а також виключні майнові авторські права на інтерв’ю та сценарій – у випадку, коли Виконавець в ході виконання своєї ролі став автором/співавтором таких творів), на Передачу в цілому, її окремі сюжети/випуски/фрагменти, а також на рекламні, спонсорські та інші об'єкти інтелектуальної власності, створені творчою діяльністю Виконавця в ході виконання Договору (надалі в цьому розділі - "Об’єкти"), в повному обсязі передаються (відчужуються) Виконавцем Замовнику на весь строк дії авторських та/або суміжних прав на Передачу та / або рекламних/спонсорських матеріалів на територію країн усього світу, а саме:

-виключні майнові права на використання Об'єктів у будь-якій формі і будь-яким способом (зокрема тими, що визначені Законом України «Про авторське право і суміжні права» (в т.ч. ст. 15), Цивільним кодексом України, іншими законодавчими актами);

-- виключне майнове право перешкоджати неправомірному використанню Об'єктів будь-якими третіми особами, у тому числі шляхом заборони такого використання, в т.ч. забороняти таке використання;

-виключне майнове право на дозвіл використання Об'єктів третім особами, а також на передачу (відчуження) виключних майнових прав на Об'єкти третім особам;

-інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом на момент підписання Договору, протягом строку його дії та в майбутньому.

5.2.Права за Договором передаються (відчужуються) Замовнику на весь строк дії (охорони) авторських та/або суміжних прав на Передачута / або рекламних/спонсорських матеріалів на території всіх країн світу. У разі якщо після укладення Договору будуть прийняті нормативні національні або міжнародні акти, чинні для України, що передбачають збільшення строків охорони авторського та/або суміжного права, передані (відчужені) Замовнику за Договором Права будуть діяти впродовж збільшених відповідно до таких актів строків.

5.3.Внаслідок передачі (відчуження) таких прав Замовник отримує всі та будь-які виключні майнові права на Передачу, Сценарій та інші Об'єкти (далі - Передача та Об'єкти) на території країн усього світу та має право їх реалізовувати, у тому числі, але не обмежуючись, наступними способами:

 • 5.3.1.право на відтворення, тобто право здійснювати та / або дозволяти виготовлення одного або більше примірників Передачі та Об'єктів в будь-якій матеріальній формі, у тому числі у формі відеозапису на будь-яких видах носіїв, мовою оригіналу та / або дубляжу, з титрами та / або субтитрами, включаючи право на відтворення Передачі, Об'єктів на відеоносіях формату Betacam SP, Betacam Digital, DVC-Pro, DVD, VHS, Video CD, а також інших видах відеоносіїв, відомих або невідомих на дату підписання цього Договору, необмеженим тиражем;
 • 5.3.2.право на передачу в ефір, тобто право здійснювати та / або дозволяти сповіщення Передачіта Об'єктів (включаючи показ, виконання або передачу в ефір) до загального відома шляхом передачі в ефір та / або наступної передачі в ефір за допомогою ефірного або супутникового телебачення (як платного, так і безкоштовного), включаючи право демонструвати або вирішувати демонстрацію будь-яких уривків і частин Передачіта Об'єктів з метою їх реклами та анонсування;
 • 5.3.3.право на сповіщення до загального відома по кабелю, тобто право здійснювати та / або дозволяти сповіщення Передачі та Об'єктів (включаючи показ, виконання або передачу в ефір) до загального відома по кабелю, дротах, оптичному волокну або за допомогою інших аналогічних засобів, включаючи право демонструвати або дозволяти демонстрацію будь-яких уривків і частин Передачіта Об'єктів з метою їх реклами та анонсування;
 • 5.3.4.право на розповсюдження відеоносіїв із записом Передачі та Об'єктів шляхом роздрібного та / або оптового продажу, а також здачі в прокат для домашнього перегляду;
 • 5.3.5.право на використання Передачі та Об'єктів шляхом їх публічного сповіщення за допомогою глобальних (Інтернет) і локальних комп'ютерних мереж;
 • 5.3.6.право на комерційне використання Передачіта Об'єктів шляхом надання необмеженому колу осіб інформаційно-розважальних послуг з використанням технологій стільникового зв'язку і телекомунікаційних мереж (включаючи глобальну мережу Інтернет) з використанням всіх та будь-яких елементів Передачі та Об'єктів (титрів, логотипів, назв, тем, персонажів, декорацій, костюмів, аксесуарів, музичних творів та/або їх виконань виключно у випадках використання Замовником інших музичних творів, ніж погоджені з Телеканалом);
 • 5.3.7.право на переклад, тобто право здійснювати та / або дозволяти переклад, дублювання та / або субтитрування Передачіта Об'єктів будь-якою мовою;
 • 5.3.8.право на переробку, тобто право здійснювати та / або дозволяти переробку або будь-яким способом переробляти Передачута Об'єкти, не порушуючи при цьому художньої цілісності і творчого задуму їх авторів;
 • 5.3.9.право на відтворення всього візуального ряду Передачі та Об'єктів та / або фотографій зі сценами з Передачі з метою їх реклами та анонсування;
 • 5.3.10.право переривати або супроводжувати публічне сповіщення Передачі випусками новин та / або рекламою;
 • 5.3.11.право на відтворення музичного супроводу Передачіта Об'єктів, а також будь-якої з їх частин, що містить музичні твори на будь-яких матеріальних носіях з текстом або без тексту, в випадках використання Замовником в Передачі інших музичних творів, ніж погоджені з Телеканалом);
 • 5.3.12.право «збірності», тобто право знімати, копіювати і репрезентувати в одному або багатьох аудіовізуальних творах, випущених після кожного випуску Передачі, деякі елементи Передачі;
 • 5.3.13.право на «sequel» (продовження), «prequel», римейк (переробку, адаптацію) Передачі та Об'єктів;
 • 5.3.14.право на використання всіх і будь-яких елементів Передачі, Об'єктів, а також будь-яких їх частин і / або елементів (титрів, логотипів, назв, тем, персонажів, декорацій, костюмів, аксесуарів музичних творів та / або їх виконань (в випадку, якщо Замовник використовує в Передачі інші музичні твори, ніж, ті, перелік яких був погоджений з Телеканалом) як у складі Передачі, так і окремо (в т.ч. в якості елемента реклами);
 • 5.3.15.право на комерційне використання шляхом роздрібного та / або оптового продажу товарів, виготовлених з використанням будь-яких елементів Передачі таОб'єктів, в тому числі паперових та канцелярських виробів, книжково-журнальної продукції, одягу, предметів домашнього вжитку, сувенірної продукції, а також у більш широкому розумінні використання додаткових прав, відомого під назвою «мерчендайзинг»;
 • 5.3.16.право на оприлюднення (випуск у світ), тобто право вчиняти дії, які вперше роблять Передачута Об'єкти, доступними для третіх осіб шляхом опублікування (включаючи надання доступу до Передачі та Об'єктів, необмеженому колу осіб через електронні системи інформації (в т.ч. мережі Інтернет)), публічного показу, публічної демонстрації і та ін.;
 • 5.3.17.право на повторне оприлюднення в будь-якій формі і будь-яким способом, якщо таке повторне оприлюднення здійснюється іншою особою, ніж тією, яка зробила перше оприлюднення;
 • 5.3.18.право на публічну демонстрацію, тобто право представляти Передачу та Об'єкти необмеженому колу осіб таким чином, що треті особи можуть здійснити доступ до Передачі таОб'єктів, з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, включаючи право на використання Передачі та Об'єктів в мережі Інтернет (включаючи відтворення та розповсюдження) чи інших аналогічних мережах (з платним або безкоштовним доступом для необмеженої кількості осіб) у будь-якій формі, будь-яким способом або методом;
 • 5.3.19.право на публічний показ, тобто право демонструвати Передачу та Об'єкти, безпосередньо або на екрані за допомогою будь-яких пристроїв і процесів;
 • 5.3.20.право на імпорт, включаючи право на імпорт примірників Передачі, Об'єктів, примірників їх перекладів, переробок тощо, у тому числі з метою поширення;
 • 5.3.21.право на субліцензування, тобто право передавати виключні майнові права, передбачені цією статтею, будь-яким третім особам.
 • 5.3.22.інші права, як відомі на момент укладення даного Договору, так і такі, що можуть виникнути у майбутньому.
 • 5.4.Зазначені в цьому Розділі виключні майнові права розповсюджуються як на Передачу в цілому, на кожен випуск Передачі, так і на кожен об’єкт авторських та/або суміжних прав, що був створений/увійшов до складу Передачі в процесі та в результаті виконання цього Договору. Замовник має право використовувати кожен з об’єктів авторських та/або суміжних прав, що був створений/увійшов до складу Передачі в процесі та в результаті виконання цього Договору окремо від Передачіі на весь строк дії авторських та/або суміжних прав на Передачу та / або рекламних/спонсорських матеріалів, на території країн всього світу.За Виконавцем, результат творчої праці якого входить в Передачу, Сценарій або інший Об'єкт як складова частина, не зберігається права на свій окремий твір (зокрема, на виконання сценарію), і він не може самостійно використовувати його незалежно від Передачі. Для уникнення непорозумінь, Виконавець не має права передавати будь-яким третім особам матеріали Передачі та Об'єкти, зокрема тексти сценаріїв, музичні твори, фотографії, ескізи декорацій, відзняті матеріали та інші розробки, в тому числи і чорнові (робочі).

5.5.Замовнику також повністю та безстроково належать виключні майнові права на інші об’єкти інтелектуальної власності, такі як імідж, гудвіл, ділова репутація Замовника та інші, в формуванні яких бере участь Виконавець, та виключні права на використання таких об’єктів цивільних особистих немайнових прав, як право на ім’я, зображення та голос Виконавця виключно як актора Передачі.

5.6.Виконавець цим Договором дає свою безвідкличну згоду на внесення змін у створювані ним об'єкти інтелектуальної власності (зокрема, виконання текстів сценаріїв Передачі) скорочень, доповнень, додавання ілюстрацій, післямов, передмов, коментарів та будь-яких пояснень. Крім цього, Виконавець та Замовник погодили, що назва Передачі може бути змінена в майбутньому на розсуд Замовника, Телеканалу, інших правовласників, що жодним чином не впливатиме на зміст та обсяг прав та обов’язків Сторін за цим договором.

5.7.Виконавець цим Договором може наполягати позначати його ім’я /псевдонім при використанні Передачі та Об'єктів лише у тих випадках, коли це технічно можливо або доцільно, що визначається на розсуд Замовника та/або Телеканала самостійно; в усіх інших випадках Замовник та/або Телеканал не повинен вказувати ім’я/псевдонім Виконавця при будь-якому використанні об’єктів інтелектуальної власності, створених Виконавцем під час виконання цього Договору (зокрема, але не обмежуючись в рекламних, спонсорських, промо-матеріалах, анонсах тощо).

5.8.Розірвання чи припинення цього Договору, в т.ч. дострокове, не впливає на статус авторських прав, суміжних прав, інших прав інтелектуальної власності, особистих немайнових прав та інших прав, переданих Виконавцем Замовнику за цим Договором.

5.9.Авторська винагорода (гонорар) за передані відповідно до цього розділу виключні майнові права інтелектуальної власності повністю входить до суми оплати за цим Договором (розділ 6) як паушальний платіж і складає 10% від цієї суми та окремо не виплачується.

5.10.Виконавець цим надає свою письмову згоду на використання його зображення в образі актора Передачі в рекламі Передачі (в т.ч. з метою її анонсування і популяризації, демонстрації), зокрема на телебаченні, друкованій рекламі, зовнішній рекламі, Інтернеті та інших носіях.

Виконавець передає (відчужує) Замовнику всі та будь-які виключні майнові права на використання його зображень на фотографіях, в відео- та інших промоматеріалах Передачі виключно з метою популяризації Передачі, її просування і / або демонстрації та без іншої комерційної мети. Права, передбачені цим пунктом, передаються Замовнику (з метою подальшої передачі Телеканалу) на території країн усього світу на весь строк дії авторського права.

Для уникнення непорозумінь, Виконавець не передає (не відчужує) права на використання свого зображення для інших цілей, в т.ч. з метою рекламування, просування, продажу інших товарів і послуг, розміщення зображень на товарах, мерчандайзинг тощо. Всі такі інші види використання своїх зображень Виконавець має право окремо узгодити із Телеканалом.

6.РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПЛАТИ

6.1.Виконавцю виплачується винагорода у розмірі та в порядку, передбаченому в Додатку № 1 до Договору, що є невід'ємною його частиною, за надання послуг за цим Договором, що включає в себе винагороду за передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності. Винагорода виплачується Виконавцеві за умови, що Послуги надані в повному обсязі, вчасно і належної якості, у відповідності з додатками до Договору, календарно-постановочним планом, графіком виробництва Передачі. У випадку, коли Виконавець надає послуги не в повному обсязі, Замовник вправі відповідно зменшити суму винагороду пропорційно фактично наданому обсягу послуг.

6.2.Замовник приймає послуги Виконавця на підставі Акту приймання-передачі наданих послуг та виключних майнових прав інтелектуальної власності, що підписуються Сторонами щомісяця (або в інший строк, визначений Сторонами, зокрема, у разі, якщо жоден випуск Передачі не був прийнятий Замовником).

6.3.Передбачена Додатком № 1 до Договору оплата включає в себе авторський гонорар у вигляді паушального платежу за передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності за цим Договором, що складає 10% від загального розміру винагороди та є максимальною, єдиною та справедливою оплатою за Послуги та передачу (відчуження) виключних майнових прав. Виконавець підтверджує, що розмір і порядок виплати винагороди за передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, визначений в Додатку № 1 до Договору, є максимальним, справедливим та єдиним і що не передбачається будь-яких інших виплат Виконавцю в зв’язку із подальшим використанням як окремих об’єктів, що виникли в результаті надання Послуг, так і створених випусків Передачі в цілому, незважаючи на кількість випадків відтворення, публічного сповіщення, інших випадків використання Передачі та інших Об'єктів.

6.4.Сторони розуміють, що Замовник, сплативши винагороду Виконавцю, в порядку та розмірі, передбаченому в Додатку № 1 до Договору, будь-яких інших виплат, пов'язаних з предметом даного Договору, не проводить як Виконавцю, так і будь-яким іншим третім особам, у тому числі і при зміні законодавства у сфері інтелектуальної власності.

7.ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

 • 7.1.Виконавець гарантує Замовнику, що має право укласти цей Договір та надавати послуги за цим Договором, а також передавати (відчужувати) права інтелектуальної власності. Виконавець гарантує Замовнику, що не укладав і не укладатиме жодних інших договорів та не вчиняв і не вчинятиме жодних дій, які в будь-який спосіб можуть перешкодити або суперечити наданню ним у повному обсязі послуг, що повинні бути надані за цим Договором.
 • 7.2.Надання Виконавцем послуг та реалізація Замовником своїх прав стосовно використання таких послуг не порушуватиме права інтелектуальної власності або будь-які інші виключні права жодної особи.
 • 7.3.Виконавець гарантує, що не укладав і не укладатиме жодних договорів чи інших правочинів та не буде вчиняти будь-яких інших дій, здатних перешкодити або завадити використанню Замовником прав, переданих йому згідно з цим Договором.
 • 7.4.Виконавець гарантує, що вживатиме усіх необхідних і достатніх заходів для того, щоб усунути доступ третіх осіб до матеріалів Передачі, в тому числі до робочих, навіть якщо вони не були включені в остаточний монтаж; Сценарні розробки, сценарії, сценарні заявки, сценарні плани, синопсиси; відео носії та / або файли з записом Передачі або її фрагментів; рекламні матеріали.
 • 7.5.За невиконання (неналежне виконання) зобов'язань за цим Договором, а також порушення наданих гарантій, винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
 • 7.6.Якщо інше не передбачено положеннями цього Договору, винна в невиконанні (неналежному виконанні) своїх зобов'язань за цим Договором Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням (неналежним виконанням) прямі документально підтверджені збитки.

7.7.З моменту початку зйомки Виконавця в Передачі його участь є незамінною, оскільки його відсутність спричинить необхідність зміни сценарію Передачі та повторних зйомок, в зв’язку із чим Виконавець зобов'язується відшкодувати відповідні збитки Замовнику та Телеканалу в разі своєї відмови чи фактичної неможливості брати учать в зйомках Передачі. У випадку відмови Виконавця в односторонньому порядку від виконання Договору в будь-який момент під час його дії, оплата Послуг Виконавця Замовником не проводиться.

7.8.Ніщо в цьому Договорі не є зобов'язанням Замовника або Телеканала здійснити публічне сповіщення Передачі чи її окремих випусків.

 • 7.9.У випадку неналежної якості надання Послуг за даним Договором по вині Виконавця, останній зобов’язується своїми силами та за свій рахунок виправити всі недоліки, виявлені і виставлені Замовником щодо неякісних послуг якомога скоріше в узгоджені з Замовником строки, зокрема, але не виключно провести додаткові та/або повторні зйомкибез відповідної оплати за них Замовником. До надання Послуг неналежної якості прирівнюється, зокрема, але не виключно, непідготовленість (фізична/творча/розумова тощо) Виконавця до зйомок/ інших етапів виробництва Передачі згідно календарно-постановочного плану.

7.10.За невчасне з'явлення (запізнення) на зйомки/запис/інші етапи виробництва згідно календарно-постановочного плану чи графіку Передачі більше, ніж на 15 хвилин без поважних причин, про які Замовник повинен бути завчасно сповіщений Виконавцем, Виконавець зобов’язується сплатити Замовнику штраф в розмірі 500,00 (П'ятсот гривень 00 копійок) гривень за кожен випадок такого порушення.

7.11.За невчасне з'явлення (запізнення) на зйомки/запис/інші етапи виробництва згідно календарно-постановочного плану чи графіку Передачі чи неявку взагалі, що мало наслідком порушення (зрив) зйомки/запису в цей день, Виконавець зобов’язується сплатити штраф в розмірі 2 000,00 (Дві тисячі гривень 00 копійок) гривень за кожен випадок такого порушення. При цьому, Замовник має право, окрім стягнення штрафу, розірвати Договір в односторонньому порядку за одноразову неявку на зйомки/запис/інші етапи виробництва Передачі, без виплати жодної компенсації/винагороди за Договором (Додатком № 1 до нього).

7.12.До нез’явлення прирівнюється перебування Виконавця в такому стані (зокрема, сп'яніння), що унеможливлює нормальне виконання ним своїх обов’язків (за випадком раптової хвороби), далі – порушення (зрив). У випадку неодноразового запізнення, порушення (зриву) Виконавцем зйомки/запис Передачі (більше 2-х разів), Замовник стягує штраф з Виконавця відповідно до п. 7.10 Договору за кожен випадок запізнення та/або порушення/зриву та має право розірвати Договір в односторонньому порядку без виплати жодної компенсації/винагороди за Договором (Додатком № 1 до нього).

7.13.В разі невчасного надання Послуг або надання Послуг неналежної якості з будь-яких причин і неможливості виправити недоліки, вказані Замовником, останній має право стягнути з Виконавця штраф у розмірі 10% від суми всієї винагороди за Договором за кожен випадок порушення (за винятком випадків, коли невчасне або неналежне надання послуг по вині Виконавця призведе до зриву графіку випуску Передачі в ефір, що регулюється наступним пунктом).

7.14.У випадку, якщо невчасне надання Послуг або надання Послуг неналежної якості по вині Виконавця призведе до зриву графіку випуску Передачі в ефір, Замовник має право стягнути з Виконавця штраф у розмірі 100% (ста відсотків) всієї винагороди за Договором, в т.ч. вирахувати штраф із належних до виплати Виконавцю коштів, в т.ч. спрямувати належні до виплати Виконавцю коштів на погашення збитків Замовника в зв’язку із суттєвим порушенням зобов'язань перед Телеканалом. При цьому Виконавець самостійно та за власний рахунок зобов'язується врегулювати допущені порушення та відповідати за претензіями Телеканала.

7.15.У випадку порушення Виконавцем зобов’язань, передбачених пп.3.1.20, 3.1.21, 3.1.22, 3.1.23 Виконавець зобов'язується виплатити штраф в розмірі 50% всієї винагороди за Договором, а також самостійно та за власний рахунок врегулювати допущені порушення та відповідати за претензіями Телеканала та третіх осіб, а в разі застосування штрафів, стягнення збитків та інших заходів відповідальності з боку Телеканалу до Замовника – повністю відшкодувати такі збитки за завдану шкоду Замовнику.

7.16.У випадку порушення наданих Виконавцем гарантій та зобов’язань відповідно до пп. 1.5, 3.1.18, 3.1.26, 3.1.27, 5.8, 5.11 Договору, Виконавець зобов’язується виплатити штраф в розмірі 100% ціни цього Договору, а також самостійно та за власний рахунок врегулювати допущені порушення та відповідати за претензіями Телеканала та третіх осіб, а в разі застосування штрафів, стягнення збитків та застосування інших заходів відповідальності з боку Телеканалу до Замовника – повністю відшкодувати такі збитки за завдану шкоду Замовнику.

7.17.Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за передане йому Замовником з метою надання послуг за цим Договором технічне обладнання, інструменти, реквізит в розмірі його балансової вартості на момент підписання Акту приймання-передачі та переміщення матеріальних цінностей. На дату закінчення строку дії даного Договору або на першу вимогу Замовника, Виконавець зобов’язується повернути надане Виконавцю обладнання, інструменти, реквізит. При виявленні на дату повернення від Виконавця втрати товарного вигляду обладнання, інструменту, реквізиту або його частини та/або технічних властивостей (пошкодження), а також при їх втраті, Виконавець зобов'язується оплатити Замовнику компенсацію в розмірі повної вартості обладнання або його частини, яке в зв’язку з використанням на день повернення Замовнику втратило технічні властивості, або було втрачене. При цьому, за згодою Сторін, вартість обладнання, інструменту, реквізиту може бути вирахувана з суми винагороди Виконавця, що підлягає оплаті за цим Договором.

7.18.У разі порушення термінів оплати вартості послуг, Замовник сплачує за кожний день затримки платежу пеню, яка нараховується із суми, несплаченої вчасно, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом терміну затримки оплати.

7.19.За порушення умов конфіденційності Виконавець зобов’язується сплатити Замовнику штраф в розмірі 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) за кожен факт порушення.

7.20. Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за Договором. Замовник має право вирахувати всі суми штрафів із належної Виконавцю суми винагороди за цим Договором.

7.21.Сторони припускають можливість настання Поважних причин, які унеможливлюють надання Виконавцем послуг в силу обставин, що не залежать від волі Виконавця. Сторони досягли згоди про те, що Поважними причинами за цим Договором є виключно: тяжка хвороба Виконавця, тяжка хвороба чи смерть близьких родичів Виконавця. При настанні Поважних причин Виконавець або його уповноважена особа зобов’язані негайно повідомити про них Замовника та надати письмові підтвердження настання Поважних причин.

 • 8.ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТРЕТІМ ОСОБАМ

8.1. Замовник має право передати третім особам на свій власний вибір повністю або частково свої права, в тому числі права інтелектуальної власності, отримані від Виконавця за Договором, і обов'язки, що випливають з цього Договору.

8.2. Виконавець не має права передавати третім особам повністю або частково свої права і обов'язки, що випливають з цього Договору.

 • 9.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Протягом всього строку дії цього Договору та двох років від дати його припинення (незалежно від підстав) Виконавець зобов'язується тримати у таємниці (не передавати третім особам, не публікувати, не розголошувати іншим чином) конфіденційну інформацію. До Конфіденційної Інформації відноситься вся та будь-яка інформація, що стосується:

 • - Умов цього Договору;
 • - Виробництва (створення) Телепередачі, діяльності Замовника, Телеканала та їх персоналу, в тому числі задіяного у виробництві Передачі, про які Виконавцю стало відомо;
 • - Проектів і планів Замовника та Телеканала, їх фінансово-господарської діяльності, комерційних і некомерційних контактів;
 • - Проектів і планів ділових партнерів Замовника та Телеканала, їх фінансово-господарської діяльності, комерційних і некомерційних контактів;
 • - Творчих розробок співробітників і ділових партнерів Замовника та Телеканала, тощо.
 • Конфіденційна Інформація включає (але не обмежується) інформацію, яка стала відома або була розкрита Виконавцю, була ним отримана або створена внаслідок або у зв'язку з виконанням ним своїх зобов'язань за цим Договором або інших договорів, укладених між ним та Замовником, між Замовником та Телеканалом, інформацію про діяльність, послуги, виробничі процеси Замовника та Телеканала, яка не є загальновідомою у відповідній галузі або сфері діяльності, і, зокрема, включає інформацію про телевізійні проекти і плани щодо телевізійних проектів, телевізійних форматів і плани щодо телевізійних форматів, реклами, просування телевізійних проектів на ринку, дані про рекламні та/або спонсорські продажі, дослідження, фінанси, бухгалтерський облік, методи, процеси, бізнес-плани, дані про клієнтів або постачальників, потенційних клієнтів або постачальників, розрахунках з клієнтами або постачальниками, будь-яку іншу інформацію, яка є комерційною таємницею або інформацією з обмеженим доступом.

9.2. Протягом всього строку дії цього Договору та двох років від дати його припинення (незалежно від підстав) Виконавець зобов'язується не використовувати і не намагатися використовувати конфіденційну інформацію в своїх інтересах або будь-яким іншим способом, який може завдати або завдає шкоду Замовнику та/або Телеканалу.

 • 10.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором у випадках, коли мають місце форс-мажорні обставини, такі як пожежа, повінь, землетрус або інше стихійне лихо, війна, військові дії будь-якого роду, терористичні акти, а також інші обставини, які не могли бути передбачені чи відвернуті Сторонами, включаючи прийняття закону та/чи іншого нормативного акту, або акту нормативного характеру, прийнятого органом державної влади чи місцевого самоврядування, який забороняє чи обмежує будь-яку дію, передбачену Договором.

10.2. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строки виконання зобов’язань за Договором на строк дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини повинні бути підтверджені відповідним висновком Торгово-промислової палати України.

10.3. Виникнення форс-мажорних обставин в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності по Договору.

11.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1.Спори між Сторонами вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України, в суді загальної юрисдикції.

12.ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1.Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки за угодою обох Сторін, складеною у письмовій формі та скріплені підписами Сторін.

12.2.Договір припиняється :

12.2.1.після виконання всього передбаченого ним обсягу Послуг;

12.2.2.достроково за згодою обох Сторін;

12.2.3.достроково Замовника в односторонньому порядку у випадку неодноразових або одноразового грубого порушення Виконавцем зобов’язань за Договором;

12.2.4.достроково за ініціативи Замовника незалежно від причин за умови попередження Виконавця про розірвання за десять календарних днів;

12.2.5.в інших випадках, передбачених цим Договором та/або законодавством.

12.3.Виконавець не має права розірвати даний Договір в односторонньому порядку до закінчення надання всього обсягу Послуг.

12.4.На дату припинення Договору Виконавець повинен повернути Замовнику передані йому матеріальні цінності та/або документи, матеріали, в тому числі і сценарії Передачі, отримані або створені Виконавцем при виконанні Договору та/або такі, що стосуються діяльності Замовника.

12.5.В разі припинення дії Договору, в тому числі і випадку дострокового розірвання, всі виключні майнові права на Передачу та інші об’єкти інтелектуальної власності, що були створені Виконавцем в ході виконання Договору, в т.ч. робочі матеріали, залишаються в повному обсязі у Замовника відповідно до розділу 5 цього Договору.

13.ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1.Строк дії Договору починається з дати його укладення та закінчується не раніше повного виконання Сторонами своїх обов’язків за даним Договором з урахуванням строку, вказаного в п. 1.3 Договору. При цьому ряд положень Договору продовжують діяти і після закінчення строку (зокрема, розділ 5, пп. 3.1.20, 3.1.21, 3.1.22, 3.1.23, 3.1.26, 3.1.27 Договору тощо).

13.2.Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, яке було допущене під час строку дії цього Договору.

13.3.Виконавець цим дає згоду Замовнику та Телеканалу на обробку його персональних даних виключно для цілей телевізійного виробництва та показу Передачі в телевізійному ефірі (публічне сповіщення) та цим повідомлений про включення її в Базу персональних даних Замовника "Учасники телепередач", "Працівники".

13.4.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані із чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням дії цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків не чинності або порушення умов Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обігу на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

13.5.Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

13.6.Цей Договір не є трудовим договором з Виконавцем і не передбачає надання соціальних гарантій та компенсацій, встановлених Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами України.

13.7.Сторона несе повну відповідальність за правильність зазначених нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

13.8.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

13.9.Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.

13.10.Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов і термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

14.ВІДОМОСТІ ПРО СТОРІН

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

Додаток №1 до

Договору № Х/др-р-[Ю3] 2/1/2018

про надання послуг та передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності

м. Київ "12" березня 2018 року

Приватне підприємство який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

надалі – «Виконавець»,                                      они», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Додаток № 1 до Договору № Х/др-р-акт-2 [Ю4] /1/2018 про надання послуг та передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності від «12» березня 2018 року, далі – Договір, про наступне:

1.Сторони погодили, що розмір винагороди Виконавця за належно виконані Послуги за цим Договором та передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності становить гривні 12 коп.), з розрахунку за 1 (одну) робочу зміну, що не може перевищувати однієї доби, що після утримання податків і зборів, які згідно законодавства України утримуються Замовником у джерела доходів як податковим агентом (податок з доходів фізичних осіб – 18%, військовий збір – 1,5%) становить

2.Винагорода виплачується Виконавцеві щомісячно в розмірі, відповідному кількості робочих змін, послуги в яких були належним чином надані Виконавцем, в попередньому місяці. Строк виплати винагороди – протягом 20 робочих днів з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг та виключних майнових прав інтелектуальної власності за відповідний місяць. У разі, якщо у вказаний розрахунковий період у Виконавця не було жодної робочої зміни, Замовник має право перенести виплату на інший період.

 • 3.Виконавець підтверджує, що розмір і порядок виплати винагороди за передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, визначений даним Додатком, є максимальним, справедливим та єдиним і що не передбачається будь-яких інших виплат Виконавцю в зв’язку із подальшим використанням як окремих об’єктів, що виникли в результаті надання Послуг, так і створених випусків Передачі в цілому, незважаючи на кількість випадків відтворення, публічного сповіщення, інших випадків використання Передачі та інших Об'єктів.

4.Даний Додаток є невід'ємною частиною Договору, укладений українською мовою в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

Додаток №2 до

Договору № Х/др-р-акт-[Ю5] 2/1/2018

про надання послуг та передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності

м. Київ "12" березня 2018 року

Приватне підприємство 

__ы, надалі – «Виконавець»,  і діє на підставі власного волевиявлення, надалі разом - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Додаток № 2 до Договору № Х/др-р-8 про надання послуг та передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності від «12» березня 2018 року, далі – Договір, про наступне:

1.Сторони погодили наступний календарно-постановочний план Передачі (календарно-постановочний план надання Послуг Виконавцем – «знімальний період»):

ЗАГАЛЬНИЙ ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД:

з «20» березня 2018 року по «09» липня 2018 року включно.

ЗНІМАЛЬНІ ДНІ (дні надання Послуг Виконавцем):

Березень 2018 року:

20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 березня;

Квітень 2018 року:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 квітня;

Травень 2018 року:

1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 травня;

Червень 2018 року:

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 червня.

Прим.: у період з «27» червня 2018 року по «09» липня 2018 року Виконавець зобов'язується надати послуги, конкретні дати яких повідомляються Замовником Виконавцю в оперативному порядку (в т.ч. за телефоном), але в будь-якому випадку не пізніше, ніж за один календарний день до дати необхідного надання послуг.

ВИХІДНІ ДНІ у знімальному періоді:

Березень 2018 року:

23, 27, 31 березня;

Квітень 2018 року:

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 квітня;

Травень 2018 року:

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 травня;

Червень 2018 року:

3, 7, 11, 15, 19, 23 червня.

2.Виконавець зобов'язується чітко дотримуватися календарно-постановочного плану Передачі (календарно-постановочного плану надання Послуг Виконавцем). Допускається зміна (-и) календарно-постановочного плану Замовником, в тому числі зміна Вихідних днів, про що Замовник завчасно (не пізніше, ніж за один календарний день до такої (-их) зміни/змін) повідомляє Виконавця оперативним шляхом (в т.ч. за телефоном).

3.Даний Додаток є невід'ємною частиною Договору, укладений українською мовою в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

(П.І.Б., підпис

[1]Нта/або телеканалу, що жодним чином не впливатиме на зміст цього Договору та відношення між Виконавцем і Замовником. Кількість випусків передачі та їх нумерація визначається на розсуд Замовника та/або телеканалу.

Консультации Советников

Ответ оплачен: 10 грн.

Добрый день, Виктория!

Прочитавши договор, только один вывод - он составлен исключительно с целью защиты прав Заказчика. Ваши права, как Исполнителя, крайне ограничены, а круг обязанностей огромный.

Исходя из условий данного договора, только Заказчик может расторгнуть его в одностороннем порядке. По Договору, Вам такого права не предоставляется. Однако, я Вам рекомендую обращаться в суд с иском о расторжении договора и взыскании недополученных денежных средств (так как, как я поняла, Заказчик не идет на добровольное расторжение договора).

Если подандобится помощь в составлении иска - обращайтесь.

Так же могу Вам в Киеве предоставить юриста/адвоката, который сможет разбираться с Вашей ситуацией на месте и защищать Ваши права в суде.

Исходя из действующего законодательства, могу сообщить следующее:

Согласно Гражданского кодекса Украины:

Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору

1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

С Уважением, Ирина!

Ответ оплачен: 10 грн.

Доброго дня. За загальним правилом інснуе декілька підстав розірвання договору.  у вашому випадку :

 • в односторонньому порядку, шляхом направлення листа замовнику з указанням причин ( невиконання умов договору). та датою якою вважаєте договір розірваним
 • шляхом укладення додаткової угоди, (за згодою сторін) а саме зміни строку дії договору.

це питання регулюеться Цивільним кодексом України, а саме ст. 907. 

якщо будуть питання, щодо складення листа чи додаткової угоди щодо розірвання договору, звертайтесь за електоронною адресою alexlytvynenko23@gmail.com ,допоможу.

Ответ оплачен: 10 грн.

добрый день!  П.12.3 предусмотрена возможность расторжения договора. 

Необходимо письменно уведомить о расторжении и обосновать его необходимость. 

Для составления документа обращайтесь на почту lg150188kva@gmail.com,в личном порядке. 

Ответ оплачен: 10 грн.

День добрый. 

Во-первых вопрос - подписывали ли вы акты выполненных услуг? По договору они должны быть раз в месяц.

2. Были ли какие-то проплаты по этому договору?

Сам договор, соглашусь с коллегой, очень "плохой" для исполнителя, и тут нужно составлять претензию по договору в связи с его ненадлежащим исполнением, но учитывая как он составлен - Заказчик будет пытаться штрафовать на очень большие суммы.

По общей процедуре вы, конечно, имеете право написать о своем желании расторжения, написать в этом желании все что угодно,  а дальше Заказчик будет вас пугать штрафами, срывом графика и убытками, который он несет из-за вас. Скорее всего это все действительно перейдет  в плоскость судебного разбирательства. По этому специалист вам  в помощь в составлении документов, чтобы не было проблем с огромными штрафными санкциями.

12.3.Виконавець не має права розірвати даний Договір в односторонньому порядку до закінчення надання всього обсягу Послуг. - предусмотрена возможность расторжения договора? Не думаю ;)

Полностью поддерживаю коллегу Владимира Данилина. 

Без судебного разбирательства не разобраться. Это мое мнение.  Уже сам Договор, который создан максимально положительно относительно защиты прав Заказчика и максимально негативно относительно прав Исполнителя, говорит о том что Заказчик "Просто так" Вас не отпустит!

Или ждите, когда действие договора закончится, если не хотите иметь дело с судом.

Ответ оплачен: 10 грн.

На жаль у Вашому випадку, Ви не можете розірвати цей договір в односторонньомоу порядку через те, що така норма прямо передбачена Вашим Договором. Судові перспективи по цьому договору стосовно Ваших вимог наближаються до нуля.

По-друге, цей договір  не є трудовим, а є цивільно-правовим. Вам платять не за годину чи робочий день, а за добу. Тому Ващ замовник може казати в суді у випадку Вашого звернення, що сумма, яку вони виплачують Вам за Вашу роботу (за добу) враховує суму, яку вони повинні платити Вам за переработку відповідно до трудового законодавства. 

Тому, я раджу Вам, на майбутнє, перш ніж підписувати будь-який договір - проконсультуватись з юристом.

Ответ оплачен: 10 грн.

Доброго дня, Вікторія.По-перше, відповідно до п. 13.10 даного Договору, договір складається в двох автентичних екземплярах, які мають однакову юридичну силу, для кожної з сторін. Відповідно до положень Цивільного кодексу України, договір вважається укладеним з моменту підписання його обома сторонами.

По-друге, відповідно до положень Цивільного кодексу України, у разі не виконання стороною договірних зобов'язань, або з інших причин визначених законодавством України, інша сторона може розірвати його у встановленому законом порядку.

Пропоную Вам наступний порядок дій:1. Враховуючи п. 1 даної консультації,  а саме те що договір юридично є неукладеним, пропоную офіційно звернутися до Замовника рекомендованим листом з повідомленням про вручення (на юридичну адресу ПП) з вимогою передати Вам екземпляр договору (копію листа та повідомлення про вручення обов'язково залиште собі). Якщо Замовник не надішле Вам підписаний договір, у Вас буде підтвердження про те, що договір не був укладеним.

2. Враховуючи п. 2 даної консультації, і у разі, якщо Замовник надішле Вам підписаний договір, Ви матимете можливість його розірвати. Для цього необхідно буде звернутися до Замовника з претензією про неналежне виконання обов'язків та розірвання договору (надсилати її також обов'язково рекомендованим листом та залишити собі копію).

3. У разі, якщо Ви не отримаєте відповідь на претензію, тобто Замовник не погодиться добровільно розірвати договір, Вам необхідно буде звернутися до суду з позовною заявою про розірвання договору (до якої обов'язково потрібно буде додати вище вказану претензію). Важливо, належним чином обґрунтувати порушення зобов'язань Замовником, і викласти це в позовній заяві. В даному випадку Ваші позовні вимоги будуть задоволені.В дані ситуації є ще багато деталей, які в даному форматі важко пояснити. Якщо потрібні додаткові консультації, або допомога при складанні зазначених документів - звертайтеся. Обов'язково все вирішимо!

Телефон: (063) 78 71 342 - Владислав. 

На мою думку, в жодному випадку сторона не має право заперечувати право розірвання договору в односторонньому порядку.

Це суперечить Цивільному кодексу та Конституції України.

Існує порушення ключових умов договору, тому вважаю за можливе одностороннє розірвання угоди.

Ответ оплачен: 10 грн.

Здоровья! Полностью соглашусь с коллегами, в плане, что без судебного разбирательства Вам не обойтись, при расторжении этого договора. А, причин для расторжения более чем достаточно! Одно из которых, это безусловно, не возможность расторжения договора Вами в одностороннем порядке, и вторая это более чем выгодные условия одной стороны и более чем не выгодные другой! А такой договор, в котором одна сторона заведомо ставит себя в более выгодное положение нежели вторая, может быть признан судом никчёмным!

Ответ оплачен: 10 грн.

Ирина, а попробуйте подумать, нелязя ли эти отношения как фактически трудовые рассматривать. Срочный трудовой договор. Может, есть там основания?

Ответ оплачен: 10 грн.

Доброго вечора! Направте стороні РЕКОМЕНДОВАНИЙ лист з вимогою компенсувати ВАм понаднормовий час роботи( вкажіть бажаний для Вас час), а також про подальшу вимогу розірвати договір. Після відмови або бездіяльності сторони пишіть позов до суду (обов'язково зберігайте лист і все, що з ним пов'язано, для того, щоб надати докази суду).

Також, можете залучити свідків в процес (хто може підтвердити Ваші обставини).

Раджу звернутися до юриста, щоб правильно скласти позов.

Реклама
Мой ответ