Украина
category

Выплата 5% за доцента

Вопрос № 2260
Выплата 5% за доцента
5 консультаций
120 грн.

Добрый день.

ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО Я ВОЕННЫЙ А НЕ ГРАЖДАНСКИЙ И СТАВКИ ПО ВЫПЛАТАМ РАЗНЫЕ.

Я военнослужащий капитан , служу в высшем военном учебном заведении , кандидат технических наук и доцент тылового обеспечения , числюсь и преподаю на Кафедре №1 (Техническо-математическая кафедра) и читаю 4 модуля из 10 на Кафедре №2 (Тылового обеспечения), по Кафедре №1 согласно приказа МВД от 15.03.2018№ 200 за кандидата получаю 5% надбавки, а за доцента 5% наши финансисты не хотят делать надбавку. Мол я числюсь на кафедре №1 и только за нее получу надбавку, а то что читаю ( не числюсь) на Кафедре №2то надбавка 5% не положена.

Где истина?

Консультации Советников

Вітаю.

Науковий ступінь кандидата наук прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії.

Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам закладів вищої освіти встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника - 25 відсотків посадового окладу, професора - 33 відсотки посадового окладу. Заклад вищої освіти може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень.

       

Пишіть заяву на отримання доплати за звання доцента.

01.10.18 11:27
Дмитро

Ну от 15 до 25 это касается гражданских преподавателей, а я военный преподаватель, поэтому у нас и % ниже.

01.10.18 11:32

працюєте в закладі вищої освіти ?

01.10.18 11:35
Дмитро

да, в высшем учебном военном заведении

Доброго дня! 

Доплати за вчене звання та науковий ступінь Згідно зі ст. 54 Закону від 01.07.14 р. № 1556-VІІ «Про вищу освіту» (далі – Закон № 1556) в Україні крім вчених звань доцента, професора присвоюється вчене звання «старший дослідник». Таке звання присвоюється особам, які професійно здійснюють наукову або науково-технічну діяльність. Тож Постанову № 1298 доповнено нормою щодо встановлення доплати за наявність звання старшого дослідника у граничному розмірі 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати), тобто на рівні з розміром, передбаченим для доцента, старшого наукового співробітника. У ст. 61 Закону № 1556 установлено також умови здобуття ступеня: доктора філософії/доктора мистецтва – зарахованою до закладу вищої освіти (наукової установи) особою, яка є аспірантом; доктора філософії – зарахованою до вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання) особою, що є ад’юнктом. З метою впорядкування питання щодо доплати за науковий ступінь доктора філософії передбачено встановлення цієї доплати у граничному розмірі 15 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Доплата в такому розмірі виплачується особам із науковим ступенем кандидата наук. Вищезгадані доплати, як відомо, установлюються працівникам, оплата праці яких здійснюється на умовах, передбачених постановою № 1298 (освітяни, медики, працівники культури, соцзахисту тощо). Звернемо увагу: право на такі доплати працівники мають лише в разі, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. Це правило поширюється й на доплату за вчене звання. Тобто звання та ступені мають відповідати профілю діяльності працівника на займаній ним посаді, що й визначає керівник установи, закладу.

Така додаткова оплата провадиться працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням або науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів, двох або більше вчених звань доплата встановлюється відповідно за одним (вищим) ступенем, званням.

Відповідність наукового ступеня та вченого звання профілю діяльності працівника визначається безпосередньо керівником навчального закладу.

Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008р. № 1149.

Згідно з п. 17 цього Порядку датою присвоєння цих учених звань є наказ Міністерства освіти і науки України, яким затверджується рішення атестаційної колегії. Отже, з цієї дати й може встановлюватися доплата за відповідне вчене звання.

Отже, доплату за вчене звання доцента встановлюють з дати присвоєння такого звання. У зв’язку з тим що документи на присвоєння звання доцента подано до закладу із запізненням, бажано, щоб факт подання атестата працівник засвідчив заявою з проханням встановити відповідну доплату. На підставі заяви та атестата керівник видає наказ про встановлення доплати.

У разі якщо фонд оплати праці не дозволяє встановлювати доплату за вказані науковий ступінь та вчене звання у повному розмірі, установлюють та виплачують такі доплати у розмірі меншому, ніж визначено в Наказі № 557 та Постанові № 1298.

За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь (крім посад наукових та науково-педагогічних працівників, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами): доктора наук - на 25 відсотків, кандидата наук - на 15 відсотків.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників військових навчальних закладів підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0937-03/pri...

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-05/print

Відповідно до Наказу Міністерства оборони України від "Про впорядкування умов оплати праці працівників військових навчальних закладів Збройних Сил України" від 09.02.2006 № 69 доплати встановлюються:

за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати), доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

 за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

01.10.18 11:58
Дмитро

Тут главный вопрос, могу ли я получать эту надбавку за доцента читая несколько модулей (тем) на другом факультете и предмет ведет другой преподаватель?!

01.10.18 12:23

Я так розумію, що ви виконуєте роботу , заміщаєте, тимчасово відсутнього працівника?

01.10.18 12:26
Дмитро

Нет, в дисциплине 10 модулей, 4 из 10 по моей направленности, тылового обеспечения. Вот их я и читаю. 

01.10.18 12:53

Тому Вам необхідно підрахувати скільки годин на рік Ви працюєте на обох кафедрах, якщо менше 240 годин, то не будете вважатися сумісником. А якщо більше ніж 240 годин, то тут йде мова про поняття сумісництво

Згідно із статтями 19 Закону України «Про оплату праці» та 1021 Кодексу законів про працю України працівникам, які працюють за сумісництвом, виплачується заробітна плата за фактично виконану роботу.

Будь-яких інших обмежень чи особливостей при оплаті праці науково-педагогічних працівників за наявність у них вчених звань чи наукових ступенів при виконанні роботи за сумісництвом чинним законодавством не встановлено.

Тому за роботу, виконану науково-педагогічними працівниками на умовах, як внутрішнього, так і зовнішнього сумісництва, оплата, в тому числі й за наявність вченого звання чи наукового ступеня, провадиться на загальних підставах, тобто пропорційно її обсягу.

Ответ оплачен: 120 грн.

1. Дійсно, згідно з наказом МВС № 200 від 15 березня 2018 року (розділ IX), військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) виплачується доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірах відповідно 5 і 10 % посадового окладу, при цьому виплата доплати проводиться, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню (частина 1). 

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які обіймають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання, виплачується доплата за вчене звання в таких розмірах на місяць: доцента (старшого наукового співробітника) - 5 % посадового окладу (частина 2). 

Доплата за науковий ступінь і вчене звання виплачується на підставі наказу командира військової частини. Підставами для видання наказу є засвідчені копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) наукового ступеня чи вченого звання, та рапорт військовослужбовця (частина 3).

Див. (і попередніх консультантів теж звертаю увагу): 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31857.html

2. Як я зрозумів (можливо, це не зовсім так), Ваші 4 модулі не підтверджено відповідними документами (офіційно читає пари інші людина). У такому випадку, на жаль, юридично підтвердити те, що Ви маєте право на відповідну оплату праці, майже неможливо.

01.10.18 12:46
Дмитро

А если написать обоснование на эти 4 модуля  и с подписью начальника кафедры №2?? 

01.10.18 12:53

Підставою виплати є розклад занять, зазвичай затверджений проректором (або ректором), начальником навчального відділу (чи іншого відповідного структурного підрозділу військового закладу вищої освіти) та деканом відповідного факультету (директором інституту чи іншим керівником підрозділу). Якщо дійсно начальник кафедри (бажано, щоб таке рішення було принаймні оформлено протоколом засідання кафедри) підтвердить, що замість того співробітника 4 модулі читаєте Ви, то ймовірність вища. Однак не може бути, що і тому співробітнику заплатять за всі 10 модулів, і Вам за 4 з них. Це потім відповідні контролюючі органи перевірять і накладуть штрафи.

Тому принаймні рішенням кафедри (а бажано б погодженим на вищому рівні - ректором) має бути затверджена така зміна.

Реклама
Мой ответ