Украина
category

Притягнення до відповідальності керівника державної установи

Вопрос № 248
Притягнення до відповідальності керівника державної установи
1 Консультация
Бесплатно

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можна притягнути до відповідальності керівника державної установи, який на виробничих нарадах дозволяє собі особисті образи на адресу працівників, які не мають жодного стосунку до професійної діяльності??? Дякую...

Консультации Советников

Доброго дня!

Перш за все, слід зазначити, що відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно із статтею 297 Цивільного кодексу України кожен має право на повагу до його гідності та честі. Гідність та честь фізичної особи є недоторканними. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі.

Статтею 23 Цивільного кодексу України визначено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема, у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Постановою Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» визначено, що під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло.

Таким чином, право на повагу до гідності та честі може бути захищено у судовому порядку із обранням відповідного способу захисту, згідно вимог глави 3 та статей 275-280 Цивільного кодексу України.

З огляду на те, що згаданий у Вашому питанні керівник державної установи має статус державного службовця, слід зазначити наступне.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну службу» державний службовець зобов’язаний дотримуватись принципів державної служби та правил етичної поведінки.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65 затверджено Правила етичної поведінки державних службовців (далі – Правила).

Так, Правила визначають, що державні службовці у своїй діяльності керуються принципами етики державної служби, серед інших, принципом гідної поведінки. Гідна поведінка передбачає: повагу до гідності інших осіб; ввічливість та дотримання високої культури спілкування; доброзичливість і запобігання виникненню конфліктів у стосунках із громадянами; недопущення, у тому числі поза державною службою, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

За порушення цих Правил державні службовці несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.

Згідно із статтями 65, 66 Закону України «Про державну службу» підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення. Порушення правил етичної поведінки державних службовців є дисциплінарним проступком.

У разі допущення державним службовцем дисциплінарного проступку у вигляді порушення правил етичної поведінки, суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити такого державного службовця про неповну службову відповідність.

Застосування дисциплінарного проступку зумовлює такі наслідки: не присвоєння чергового рангу державної служби протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, не застосування заходів заохочення (дострокове присвоєння рангу, оголошення подяки, відзнака державними нагородами тощо).

Крім того, дотримання правил етичної поведінки державного службовця впливає на оцінювання результатів службової діяльності. У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби.

У Вашому випадку керівником державної служби є керівник державної установи, про якого йде мова у запитанні. У такому разі, Вам необхідно звернутися із заявою про вчинення даним керівником дисциплінарного проступку до суб’єкта призначення (орган або особа, яка призначила відповідного керівника на посаду державної служби).

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ