Украина

Сімейне (домашнє) навчання

Вопрос № 3010
Сімейне (домашнє) навчання
6 консультаций
50 грн.

Чи має право дитина не відвідувати шкільні уроки з дня подачі заяви батьками з проханням про перехід на сімейну форму навчання з інституційної? 

І чи може вважатися період оформлення відповідної документації навчальним закладом як пропуски уроків учнем без поважних причин?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго вечора!

Повідомляю Вам,  що відповідно до п. 3 Розділу III наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» від 12.01.2016 року за № 8 батьки обирають заклад освіти, в якому буде організовано здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою. Заклад загальної середньої освіти території обслуговування, яка визначається відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016, не може відмовити в зарахуванні особи на сімейну (домашню) форму.

В цьому Порядку не передбачений строк протягом якого дитині має бути надана індивідуальна програма для навчання, а лише зазначені строки для оцінювання такої дитини на індивідуальному навчанні.

Також варто зазначити, що підстави для відрахування дитини з навчального закладу вичерпні. А саме,Згідно наказу Міністерства освіти та науки України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 16.04.2018 № 367

« 1. Із закладу освіти відраховуються учні, які:

1) здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

2) зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

3) переводяться до іншого закладу освіти відповідно до розділу ІІІ цього Порядку;

4) вибувають на постійне місце проживання за межі України.

Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видання відповідного наказу керівником закладу освіти.

2. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть бути відраховані (чи переведені на іншу (крім денної) форму здобуття загальної середньої освіти у цьому самому чи іншому закладі освіти) учні 9 класу, яких було зараховано до закладу за результатами конкурсу і які здобули початковий результат (1, 2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результату річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчалися поглиблено відповідно до освітньої програми та навчального плану закладу освіти чи індивідуального навчального плану учня.

Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за місцем проживання учня повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування.»»»

Інших підстав для відрахування не існує.

Також зазначу, що відповідно до п.13 постано Кабiнету мiнiстрiв №684 “Про затвердження Порядку облiку дiтей шкiльного вiку та учнiв” , що набула чинностi 13 вересня 2017 року“

« 13. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.»

Таким чином, не може визначатись як невідома чи неповажна причина для закладу освіти те, що батьки подали заяву на перехід на сімейну форму навчання та надали навчальному закладу усі підтверджуючі документи.

З повагою,

Адвокат Музика А.І. 

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня.

Сімейне (домашнє) навчання є однією з форм індивідуального навчання.

Переведення з інституційної на сімейну форму навчання відбувається в декілька етапів:

1) батьки учня подають заяву на ім'я директора школи та відповідні документи (наприклад, довідку ЛКК або ПМПК)

2) дирекція школи розглядає подані документи на засіданні педагогічної ради та приймає відповідне рішення

3) директором приймається та затверджується індивідуальний навчальний план

4) видається наказ по школі «Про організацію індивідуального навчання»

5)  подається клопотання у відділ освіти про погодження індивідуального навчання.

Таким чином, до прийняття рішення про переведення на домашнє навчання Ваш син поки що перебуває на інституційній формі навчання і повинен як і всі учні відвідувати школу.

А тому період оформлення документів закладом освіти не є поважною причиною для невідвідування школи, а навпаки буде вважатися прогулом (відсутністю без поважних причин).

У випадку пропуску занять протягом 2 і більше днів учень допускається до занять лише за наявності медичної довідки, що засвідчує стан здоров'я.

У випадку відсутності учня у школі понад 10 днів без поважної причини керівництвом школи надсилаються відповідні акти до відділу освіти та клопотання до соціальної служби щодо проведення профілактичної роботи з сім'єю учня, а також подання до поліції у справах дітей про притягнення батьків до адміністративної відповідальності.

Всього доброго. Сподіваюсь, що Вам допоміг.

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю наступне:

Сімейна або домашня форма освіти передбачає, що батьки бажають і готові самостійно організувати навчання вдома. Таким чином, учня зараховують до школи, працівники якої відстежуватимуть його прогрес у навчанні. Щоб навчати дитину за сімейною формою батьки повинні тільки написати заяву.

Відповідно до роз'яснення Міносвіти:  важливо, щоб дитина не відставала від однолітків, а її знання відповідали хоча б рівню Держстандарту. Тому усі учні чотири рази на рік проходитимуть оцінювання – складатимуть підсумковий контроль. Якщо дитина показала погані результати, то педагогічна рада може:

  • рекомендувати батькам перевести дитину на інституційну форму (для учнів 1-4 класів);
  • своїм рішенням перевести учня на інституційну форму (для учнів 5-11 класів).

Під час такого навчання вдома батьки зможуть консультуватись із вчителями, отримувати від них допомогу та індивідуальний навчальний план, а ще батьки отримають підручники.

20 серпня  2019 року набула чинності нова редакція Положення "про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти".

З повагою, 

Костянтин Гончаренко 

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброї ночі!

Окрім уже зазначених колегою Альоною Музикою нормативних актів, є ще два основних,а саме: Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (надалі - Закон про освіту) та Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV (надалі - Закон №651).

Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону №651, учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується в одному із закладів загальної середньої освіти. Зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти здійснюється, як правило, з 6 років.

Відповідно до ч.2 ст. 20 Закону №651, статус учнів (вихованців) як учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, їх права та обов'язки визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 29 Закону №651, батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу загальної середньої освіти;

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладів загальної середньої освіти;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

захищати законні інтереси дітей;

здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.

Інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються Законом України "Про освіту".

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 1 Закону про освіту, здобувачі освіти - вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти.

Відповідно до п.9 ч.1 ст. 1 Закону про освіту, індивідуальна освітня траєкторія - персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план.

Відповідно до п.11 ч.1 ст. 1 Закону про освіту, індивідуальний навчальний план - документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів.

Відповідно до ст. 53 Закону про освіту, здобувачі освіти мають право на:

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

трудову діяльність у позанавчальний час;

збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Відповідно до ст. 55 Закону про освіту, батьки здобувачів освіти мають право:

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Звертаю Вашу увагу, що відповідно до п.13 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684, у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

Таким чином, поки Вашій дитині не затвердили індивідуального навчального плану, їй необхідно відвідувати школу.

В законодавстві не передбачено права учня не відвідувати навчальний заклад, навіть якщо її батьки подали документи на сімейну освіту.

Проте можете ознайомитися із внутрішніми документами навчального закладу (Статуту або інших документів щодо прав та обов'язків учнів), можливо там більше прописано прав учнів.

Або на кожен день пропуску Вашою дитиною школи пишіть пояснювальні записки на ім'я керівника навчального закладу, щодо причини її відсутності у школі.

Також можете ознайомитися із статею за посиланням: http://bit.ly/2K6ZspS .

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Додаткова індивідуальна консультація (на електронну пошту) платна.

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня!

Чи має право дитина не відвідувати шкільні уроки з дня подачі заяви батьками з проханням про перехід на сімейну форму навчання з інституційної? - ні, не має права. Навчальний процес не розривається.

І чи може вважатися період оформлення відповідної документації навчальним закладом як пропуски уроків учнем без поважних причин? - ні, не може. Оформлення документації не є поважною причиною для пропуску навчання

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня!

1.  Дитина НЕ може не відвідувати шкільні уроки з дня подачі заяви батьками з проханням про перехід на сімейну форму навчання з інституційної

2. Не може  вважатися період оформлення відповідної документації навчальним закладом як пропуски уроків учнем без поважних причин

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ