Украина
category

Реєстрація прав власності на художній твір

Вопрос № 3224
Реєстрація прав власності на художній твір
6 консультаций
200 грн.

Чи необхідно реєструвати права власності на художній твір?

Ситуація: я, фізична особа, взяв українську народну казку, найняв ілюстраторів які виготовили ілюстрації, аніматорів які анімували ілюстрації, дикторів які записали звук і зробив з того всього мультфільм.

Тепер я хочу цей відеоролик захистити від неправомірного розповсюдження. Чи необхідно мені реєструвати майнові права на твір? З усіма учасниками вищезазначенного процесу були укладені договори на передачу майнових прав на мені.

Якщо необхідно - то як це зробити і в які служби звертатись?

Дякую

Консультации Советников

Захист прав, моральних та матеріальних інтересів суб'єктів авторського права гарантує Конституція України, яка є фундаментом законодавства у сфері інтелектуальної власності. Стаття 41 Конституції України декларує право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності (стаття 54 Конституції України ).

Відповідно до ст. 421 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до ЦКУ, іншого закону чи договору. 

Також норми діючого цивільного законодавства України (ст. 435 ЦКУ) визначають поняття «первинний суб'єкт авторського права», яким, відповідно визнається автор твору та поняття «презумпція авторства». Так, за відсутності доказів іншого, автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору. При цьому, суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Момент виникнення авторського права законодавець пов’язує безпосередньо з моментом створення твору. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначає автора як фізичну особу, яка своєю творчою працею створила твір та встановлює, щосуб’єкт авторського права для засвідчення свого авторського права на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку, який визначає відповідну процедуру реєстрації авторського права. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1756 регулює та регламентує процес подання заявок на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, їх розгляду, державної реєстрації, публікації відомостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а також ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, яка здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі (далі –Мінекономрозвитку).

Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір передбачає два основних етапи.

1.Подання заяви (документів) для реєстрації авторського права

Заявка на реєстрацію авторського права на твір повинна містити такі основні обов’язкові складові: заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Мінекономрозвитку (http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-U...); примірник твору у матеріальній формі (примірник комп'ютерної програми – у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації ); документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору; документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору; документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва.

В разі, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, необхідно додавати довіреність, оформлену в установленому порядкуабо копію довіреності, засвідченої відповідно до законодавства.Якщо заявка подається спадкоємцем автора, до заяви необхідно додавати документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора.

Заява підписується автором або особою, яка має авторське право, від імені юридичної особи заява підписується особою, яка має на це повноваження.

Питання співавторства. У разі коли твір створено у співавторстві, у заяві зазначається прізвище, ім'я та по батькові кожного автора. Відносини співавторів визначаються в укладеній між ними угоді. При цьому, право на підписання документів, що подаються до Мінекономрозвитку, може бути надано одному із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів.

Основні аспекти щодо відповідальності автора при наданні документів.

Автор або особа, яка має авторське право, несе відповідальність за достатність і достовірність інформації, наведеної у заявці на реєстрацію авторського права на твір. За достовірність інформації, наведеної у заявці про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, відповідальність несе автор або особа, яка має авторське право.

Автор або особа, яка має авторське право, самостійно вирішує, який обсяг твору потрібно подати у складі заявки на реєстрацію для його ідентифікації, тобто для того, щоб відрізнити цей твір від інших творів. Також заявник має право з власної ініціативи подати клопотання про внесення змін до поданої ним заявки (крім примірника твору), але ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Мінекономрозвитку після винесення рішення про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір. Подання клопотання про внесення з ініціативи заявника змін до заявки додатково оплачується, за нього сплачується відповідний збір.

Як зазначалося, згідно законодавчо визначених вимог до оформлення матеріальної форми твору, примірник твору – комп'ютерної програми подається у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. При чому, заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп'ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати.

2.Розгляд заявки та реєстрація авторського права.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір та реєстрацію договору, який стосується права автора на твір здійснюється протягом місяця від дати надходження до Мінекономрозвитку правильно оформлених документів заявки.

Необхідно визначити, що під час розгляду заявки Мінекономрозвитку не проводить експертизу твору і не встановлює факт виникнення авторства. При необхідності, Мінекономрозвитку може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту. Якщо заявка відповідає вимогам Порядку, заявнику надсилається відповідне рішення про реєстрацію. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації і подані заявником на реєстрацію документи йому не повертаються. Заявник має право у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір подати до Мінекономрозвитку документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва. У випадку, якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір Мінекономрозвитку не одержала документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, заявка вважається відхиленою і реєстрація авторського права та публікація відомостей про реєстрацію авторського права Мінекономрозвитку не проводяться.

Порядком передбачено ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, який є сукупністю офіційних відомостей про реєстрацію авторського права на твір та факт і дату оприлюднення твору (за наявності), що постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях (https://data.gov.ua/dataset/2204547d-c9f0-407f-a87..., та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, який є сукупністю офіційних відомостей про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, що постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях (https://data.gov.ua/dataset/cc6086db-2c84-43ad-b5a....

На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, порядок ведення якого визначається Мінекономрозвитку.

Після здійснення реєстрації авторського права Мінекономрозвитку публікує в своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про реєстрацію авторського права на твір та про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір. Видача свідоцтва (за відповідним зразком згідно з додатком до Порядку) здійснюється Мінекономрозвитку у місячний строк від дати реєстрації.

Свідоцтво видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред'явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва. 

Ответ оплачен: 100 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю наступне:

Для реєстрації авторського права на літературний твір (книгу, статтю, брошуру, методику мультсеріал тощо) і отримання свідоцтва необхідно подати у Міністерство економічного розвитку України належним чином складену заявку. Подана заявка розглядається на відповідність встановленим вимогам, після чого приймається рішення про реєстрацію літературного твору і видачу свідоцтва, або робить запит про надання додаткових документів або пояснень стосовно наданої заявки. Середній термін розгляду заявки складає 1 місяць.

Загальна вартість реєстрації авторських прав в Україні, включаючи державні збори, становить для фізичних осіб - 1200,00 грн. При цьому зазначена вартість реєстрації не залежить від того: один у Вас літературний твір, або збірка творів.

Перелік документів, необхідних для подачі заявки на реєстрацію авторського права на літературний твір:

 • Екземпляр твору в матеріальній формі (на паперовому або електронному носії).
 • Відомості про автора або авторів твору українською мовою (ПІБ, місце проживання, дата народження).
 • Доручення патентним повіреним на представництво інтересів автора перед Міністерством економічного розвитку України.
 • Охорона авторського права поширюється тільки на форму об'єктів, але не на зміст. Тому якщо Ви написали літературний твір, в якому відобразили спосіб отримання альтернативної енергії, авторське право не забороняє третім особам його використовувати. Проте форму викладу такого способу авторське право захистить. По суті, авторське право захищає не ідею, а її матеріальне втілення.

  Слід також зазначити, що при реєстрації авторських прав в Україні не проводиться попередня експертиза схожих творів, а лише закріплюється дата реєстрації.

  Основним законодавчим актом України щодо авторського права і суміжних прав є Закон України "Про авторське право і суміжні права" в редакції від 22.05.2003р.

  Закон встановлює термін дії майнових прав протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, (винагорода за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці).

  Відповідно до Закону, авторським правом захищаються як опубліковані твори, так і неопубліковані, завершені і незавершені. Тому для виникнення і здійснення авторського права не вимагається його реєстрація. Таким чином, кожен автор, створивши твір, автоматично набуває права власності на нього.

  Але, не дивлячись на те, що зареєстровані та незареєстровані твори, відповідно до Закону охороняються однаково, реєстрація авторського права на твір дає можливість отримати охоронний документ (свідоцтво), який підтверджує приналежність авторських прав тій чи іншій особі. Свідоцтво є єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного використання іншими особами, в судових справах, при укладанні угод на отримання винагороди за використання твору.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  Ответ оплачен: 30 грн.

  Доброго дня! Авторське право на художній твір реєструвати можна, але це не обов‘язково. Воно підлягає захисту в будь-якому разі і захист є рівним для зареєстрованих та не зареєстрованих творів. Однак, якщо такий твір розповсюджувати на ТВ, наприклад, то канали вимагають подачі заявки на реєстрацію. Якщо це аудиовізуальний твір, то також просять розкадровку з реєстрацією декількох кадрів. Весь процес має багато тонкощів. Я б радила звернутися до патентного повіреного, що допоможе зберегти Ваш час. Якщо Вам будуть потрідні контакти, я поділюся з Вами фахівцем.

  Адвокат Тетяна Борисенко

  Ответ оплачен: 70 грн.

  Доброго дня.

  1) Мультфільми відносяться до аудіовізуальних творів.

  Стаття 1 Закону України „Про авторське право і суміжні права” містить таке визначення аудіовізуального твору: аудіовізуальний твір – твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів.

  Реєструвати однозначно потрібно, адже з зареєстрованим авторським правом набагато легше захищатися від незаконного використання мультфільму (особливо в суді).

  2) Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

  Закон України "Про авторське право і суміжні права" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#n139):

  Стаття 14. Особисті немайнові права автора

  1. Автору належать такі особисті немайнові права:

  1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

  2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

  3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

  4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

  2. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

  Стаття 15. Майнові права автора

  1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

  а) виключне право на використання твору;

  б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

  Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб’єктом авторського права.

  2. Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

  3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

  1) відтворення творів;

  2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

  3) публічну демонстрацію і публічний показ;

  4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

  5) переклади творів;

  6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;

  7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

  8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

  9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

  10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп’ютер;

  11) імпорт примірників творів.

  Цей перелік не є вичерпним.

  Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності (ЦКУ):

  1. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

  2. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

  ВИСНОВОК: враховуючи зазначене, необхідно вивчати умови договорів, які Ви уклали з авторами мультфільму (ілюстраторами, аніматорами, дикторами).

  Немайнові авторські права будуть зареєстровані саме на авторів, реєстрація майнових прав - залежить від того, що вказано в договорах (можуть зареєструвати лише на Вас, а можуть спільно на Вас та авторів).

  Звертайтесь, якщо буде потрібно зробити аналіз цих договорів (пишіть на 

  mailmessage@ukr.net).

  Всього доброго.

  Здоров'я! Погоджуючись з колегами все ж таки, радив би Вам, перестрахуватися та обов'язково отримати свідоцтво на право власності, на Ваш витвір! Куди звертатися Вам вже порадили колеги, там подасте заяву встановленого зразка, та після спливу 30-денного терміну, отримаєте свідоцтво. Таким чином, Ви позбавите себе зайвих нервових потрясінь в майбутньому, при виникненні неприємних ситуацій, упаси Вас Бог!

  Доброго дня! Погоджуюсь з колегами щодо необхідності реєстрації авторського права на аудіовізуальний твір задля уникнення в подальшому судових спорів та інших негараздів.

  Звертатися необхідно до Міністерства економічного розвитку України з відповідною заявою та визначеним пакетом документів. Зробити Ви це можете як самостійно, так і через уповноваженого представника (патентного повіреного). Також можу порадити спеціаліста з даного питання.

  Повністю погоджуюсь з колегою Олександром Савченко щодо аналізу догорів, які ви уклали з ілюстраторами, аніматорами та дикторами, оскільки це має суттєве значення для подальших Ваших дій з приводу реєстрації права власності на мультфільм.

  Як вже зазначено, мультфільми відносяться до аудівізуальних творів, а зазвичай у аудівізуального твору є п'ять авторів: режисер-постановник; автор сценарію (тексту / діалогів); художник-постановник; оператор-постановник; автор спеціально створеного для аудівізуального твори музичного твору.(ст. 17 Закону України «Про авторське право та суміжні права»).

  Одна і та сама фізична особа може суміщати дві або більше із наведених у цій частині авторських функцій.

  Так у ч. 2 та ч.3 ст. 17 Закону України «Про авторське право та суміжні права» визначено, якщо інше не передбачено у договорі про створення аудіовізуального твору, автори, які зробили внесок або зобов’язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору і передали майнові права організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи продюсеру аудіовізуального твору, не мають права заперечувати проти виконання цього твору, його відтворення, розповсюдження, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення, а також субтитрування і дублювання його тексту, крім права на окреме публічне виконання музичних творів, включених до аудіовізуального твору, за оприлюднення і кожне публічне виконання, показ, демонстрацію чи сповіщення аудіовізуального твору, його здавання у майновий найм і (або) комерційний прокат його примірників за всіма авторами аудіовізуального твору зберігається право на справедливу винагороду, що розподіляється і виплачується організаціями колективного управління або іншим способом.

  Автори, твори яких увійшли як складова частина до аудіовізуального твору (як тих, що існували раніше, так і створених у процесі роботи над аудіовізуальним твором), зберігають авторське право кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його незалежно від аудіовізуального твору в цілому, якщо договором з організацією, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи з продюсером аудіовізуального твору не передбачено інше.

  Тобто, у разі реєстрації майнових прав на співавторів твору (і на Вас у тому числі), за використання твору або його складової частини, ілюстратори, аніматори та диктори матимуть в подальшому право на винагороду.

  Успіхів!

  Похожие вопросы

  Реклама
  Мой ответ