Украина
category

Маркировка упаковки готовых блюд

Вопрос № 3240
Маркировка упаковки готовых блюд
5 консультаций
50 грн.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие есть требования к обязательной информации, которая должна быть размещена на упаковке готового блюда/напитка, для реализации через интернет по средством доставки к конечному потребителю. Блюда по типу выпечки/пиццы итд., напитки - например компот. И каким образом должна быть нанесена эта информация.Спасибо

Консультации Советников

Ответ оплачен: 10 грн.

Доброго дня.

Ваше питання врегульовано ЗУ "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19).

Маркування може містити обов’язкову та необов’язкову інформацію про товар

Обов’язкова інформація про харчовий продукт

1. Державною мовою. Переклад іншою мовою за бажанням оператора ринку.

2. Надписи точні, чіткі, зрозумілі, розбірливі, розміщені на видному місці (на упаковці, етикетці). Не повинні приховуватися іншою текстовою або графічною інформацією.

3. Назва харчового продукту. Назвою харчового продукту є офіційна назва (назва встановлена нормативно-правовим актом або національним стандартом). Якщо такої нема — то звична назва (та, яка зрозумілою споживачу без додаткових роз’яснень). Якщо і звичної назви нема — застосовується описова назва харчового продукту.

4. Фізичний стан харчового продукту. Інформація про фізичний стан (продукт сублімованої сушки, швидкозаморожений, концентрований, копчений, порошкоподібний, рідкий тощо) має супроводжувати назву харчового продукту Наприклад: Ковбаса сирокопчена.

5. Перелік/кількість інгредієнтів. Включає всі інгредієнти харчового продукту, які вказуються в порядку зменшення їхньої масової частки. У деяких випадках — у відсотках. Певні інгредієнти позначаються назвою категорії, до якої вони належать, одразу після якої зазначається їхня назва або індекс відповідно до європейської цифрової системи (так звані «ешки»).

6. Наявність алергенів. Виділяються окремим кольором, шрифтом, стилем.

7. Позначка «з ГМО», якщо частка ГМО перевищує 0,9%. «Без ГМО», за підтвердження відсутності ГМО.

8. Термін придатності. Вводяться терміни придатності: «Вжити до…», «Краще спожити до…», «Краще спожити до кінця…».

9. Умови зберігання/використання. Для харчових продуктів, які потребують спеціальних умов зберігання та/або умов використання; після відкриття упаковки.

10. Відповідальний за інформацію про харчовий продукт. Назва оператора ринку харчових продуктів.

11. Країна походження/місце походження зазначається: Якщо відсутність такої інформації може ввести споживача в оману; для окремих типів м’яса; якщо країна/місце походження харчового продукту не збігаються з країною/місцем походження основного інгредієнта.

12. Інструкція з використання. Якщо її відсутність може ускладнити використання продукту.

13. Фактичний вміст спирту етилового (для напоїв із вмістом понад 1,2%). Інформація про назву, кількість харчового продукту та наявність спирту у дозуванні понад 1,2% має розміщуватися в одному полі видимості.

14. Поживна цінність. Включає інформацію про енергетичну цінність, вміст жирів, насичених жирів, вуглеводів, цукрів, білків та солі.

15. Чи піддавався харчовий продукт заморожуванню/розморожуванню. Якщо піддавався заморожуванню — зазначається дата.

Якщо упаковка товару менш ніж 10 см кв., обов’язково зазначати лише назву продукту, алергени, кількість, мінімальний термін придатності. Інше — на запит споживача.

Інформація, яка наноситься оператором ринку на маркування в добровільному порядку, не повинна вводити споживачів в оману, чи заплутувати споживача. За потреби вона має базуватися на відповідних наукових даних.

Шрифт маркування

Шрифт — чіткий, розбірливий і контрастний.

Висота малих літер має дорівнювати або перевищувати 1,2 мм (досі — 0,8 мм). Якщо площа упаковки менша за 80 кв. см, то висота малих літер повинна бути не меншою від 0,9 мм.

Окремо (кольором, шрифтом, стилем) має бути виділена інформація про алергени, які містяться у складі харчового продукту.

Всього доброго. Сподіваюсь, що Вам допоміг.

Ответ оплачен: 10 грн.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19 - 

Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів

Закон №2639 - VIII "Об информации для потребителей пищевых продуктов", которым установлены новые требования относительно информирования потребителей о пищевых продуктах. Документ приводит украинское законодательство в соответствие с положениями, регламентами и директивами Евросоюза.Закон распространяется на операторов рынка пищевых продуктов и пищевые продукты для общественного питания и непосредственно влияет на потребителей. Информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение.

Маркировка может содержать обязательную и необязательную информацию о товаре

Обязательная информация о пищевом продукте 1. Государственным языком. Перевод на другой язык по желанию оператора рынка.

2. Надписи точные, четкие, понятные, разборчивы, размещенные на видном месте (на упаковке, этикетке). Не должны скрываться другой текстовой или графической информации.

3. Название пищевого продукта. Названием пищевого продукта является официальное название (название установлена нормативно-правовым актом или национальным стандартом). Если такой нет — то привычное название (та, которая понятной потребителю без дополнительных разъяснений). Если и привычной названия нет, — применяется описательная название пищевого продукта.

4. Физическое состояние пищевого продукта. Информация о физическом состоянии (продукт сублимированной сушки, быстрозамороженный, концентрированный, копченый, порошкообразный, жидкий и т.д.) должен сопровождать название пищевого продукта Например: Колбаса сырокопченая.

5. Перечень / количество ингредиентов. Включает все ингредиенты пищевого продукта, которые указываются в порядке убывания их массовой доли. В некоторых случаях — в процентах. Определенные ингредиенты обозначаются названием категории, к которой они принадлежат, сразу после которой отмечается их название или индекс согласно европейской цифровой системы (так называемые «ешки»).

6. Наличие аллергенов. Выделяются отдельным цветом, шрифтом, стилем.

7. Отметка «с ГМО», если доля ГМО превышает 0,9%. «Без ГМО», за подтверждение отсутствия ГМО.

8. Срок годности. Вводятся сроки годности: «Принять к …», «Лучше употребить до …», «Лучше употребить до конца …».

9. Условия хранения / использования. Для пищевых продуктов, требующих специальных условий хранения и / или условий использования; после вскрытия упаковки.

10. Ответственный за информацию о пищевой продукт. Название оператора рынка пищевых продуктов.

11. Страна происхождения / место происхождения отмечается Если отсутствие такой информации может ввести потребителя в заблуждение; для отдельных типов мяса; если страна / место происхождения пищевого продукта не совпадают со страной / местом происхождения основного ингредиента.

12. Инструкция по использованию. Если ее отсутствие может усложнить использования продукта.

13. Фактическое содержание спирта этилового (для напитков с содержанием более 1,2%). Информация о названии, количество пищевого продукта и наличие спирта в дозе свыше 1,2% должно находиться в одном поле видимости.

14. Питательная ценность. Включает информацию об энергетической ценности, содержание жиров, насыщенных жиров, углеводов, сахаров, белков и соли.

15. подвергался пищевой продукт замораживанию / оттаиванию. Если подвергался замораживанию — указывается дата.

Если упаковка товара менее 10 см кв., Обязательно указывать только название продукта, аллергены, количество, минимальный срок годности. Остальное — на запрос потребителя.

Информация, которая наносится оператором рынка на маркировку в добровольном порядке, не должна вводить потребителей в заблуждение, или запутывать потребителя. При необходимости она должна базироваться на соответствующих научных данных.

http://nvppoint.com/ru/novye-pravila-markirovki-pi...

Обязательная информация о пищевом продукте:

Информация должна быть указана на государственном языке (перевод другим языком по желанию оператора рынка). Шрифт - четкий, разборчивый и контрастный. Высота малых букв должна равняться или превышать 1,2 мм (до сих пор - 0,8 мм). Если площадь упаковки меньше 80 кв. см, то высота малых букв должна быть не меньше от 0,9 мм

Надписи должны быть точными, четкими, понятными и разборчивыми и не должны скрываться другой текстовой или графической информацией.

Название пищевого продукта. Названием пищевого продукта является официальное название, а если такового нет, то привычное название, которое понятной потребителю без дополнительных разъяснений. Если и привычного названия нет - применяется описательное название пищевого продукта.

Физическое состояние пищевого продукта. Информация о физическом состоянии (продукт сублимированной сушки, быстрой заморозки, концентрированный, копченый, порошкообразный, жидкий и тому подобное) должна сопровождать название пищевого продукта. Например: Колбаса сырокопченая.

Перечень/количество ингредиентов. Включает все ингредиенты пищевого продукта, которые указываются в порядке уменьшения их массовой части. В некоторых случаях - в процентах. Определенные ингредиенты обозначаются названием категории, к которой они принадлежат, сразу после которой отмечается их название или индекс в соответствии с европейской цифровой системой (так называемые "ешки").

Наличие аллергенов. Выделяются отдельным цветом, шрифтом, стилем.

Отметка "с ГМО"если часть ГМО превышает 0,9%. "Без ГМО", в случае подтверждения отсутствия ГМО.

Срок годности. Вводятся сроки пригодности : "Употребить до…"Лучше употребить до…"Лучше употребить до конца…".

Условия хранения/использования. Для пищевых продуктов, которые требуют специальных условий хранения и/или условий использования; после открытия упаковки.

Ответственный за информацию о пищевом продукте. Название оператора рынка пищевых продуктов.

Страна происхождения/место происхождения отмечается: Если отсутствие такой информации может ввести потребителя в заблуждение; для отдельных типов мяса; если страна/место происхождения пищевого продукта не совпадают со страной/местом происхождения основного ингредиента.

Если вы решили открыть собственную компанию в Украине, вы можете зарегистрировать ТМ за помощью PatentBot - инновационного партнерского сервиса ЛІГА:ЗАКОН. Сервис доступен круглосуточно. Ознакомиться с сервисом можно по ссылке.

Инструкция по использованию. Если ее отсутствие может усложнить использование продукта.

Фактическое содержимое спирта этилового (для напитков с содержанием более 1,2%). Информация о названии, количестве пищевого продукта и наличии спирта в дозировке более 1,2% должна размещаться в одном поле видимости.

Пищевая ценность. Включает информацию об энергетической ценности, содержимом жиров, насыщенных жиров, углеводов, сахаров, белков и соли.

Поддавался ли пищевой продукт замораживанию/размораживанию. Если поддавался замораживанию - отмечается дата.

Если упаковка товара менее 10 см кв, обязательно отмечать лишь название продукта, аллергены, количество, минимальный срок пригодности. Другое - на запрос потребителя.

Что делать, если товар не фасуется?

В таком случае потребитель не должен быть лишен информации о пищевом продукте. Она является обязательной, но предоставляется другим способом, который определит оператор рынка. Например, может быть расположена на мешке с мукой, или же на рядом поставленном стенде или предоставляться другим способом по требованию покупателя.

https://biz.ligazakon.net/news/188289_pishchevye-produkty-v-ukraine-nachnut-markirovat-po-novomu

Ответ оплачен: 10 грн.

Добрый день!

По Вашему вопросу сообщаю следующее:

Закон «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов» распространяется прежде всего на операторов рынка пищевых продуктов и пищевые продукты (в частности для общественного питания). Но он также непосредственно влияет на потребителей таких пищевых продуктов, то есть на каждого из нас, поскольку прописывает четкие и понятные правила, которые позволяют нам получить исчерпывающую информацию о пищевых продуктах, и таким образом позаботиться о своем здоровье и защитить права.

Основной принцип закона — не вводить в заблуждение!

Информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя. За это отвечает оператор рынка. Если ты, например, реализатор, и видишь, что требование закона в этом контексте соблюдается — права реализовывать такой товар у тебя нет, как и изменять информацию о нем по своему усмотрению.

Обязательная информация о пищевом продукте1. Государственным языком. Перевод на другой язык по желанию оператора рынка.

2. Надписи точные, четкие, понятные, разборчивы, размещенные на видном месте (на упаковке, этикетке). Не должны скрываться другой текстовой или графической информации.

3. Название пищевого продукта. Названием пищевого продукта является официальное название (название установлена нормативно-правовым актом или национальным стандартом). Если такой нет — то привычное название (та, которая понятной потребителю без дополнительных разъяснений). Если и привычной названия нет, — применяется описательная название пищевого продукта.

4. Физическое состояние пищевого продукта. Информация о физическом состоянии (продукт сублимированной сушки, быстрозамороженный, концентрированный, копченый, порошкообразный, жидкий и т.д.) должен сопровождать название пищевого продукта Например: Колбаса сырокопченая.

5. Перечень / количество ингредиентов. Включает все ингредиенты пищевого продукта, которые указываются в порядке убывания их массовой доли. В некоторых случаях — в процентах. Определенные ингредиенты обозначаются названием категории, к которой они принадлежат, сразу после которой отмечается их название или индекс согласно европейской цифровой системы (так называемые «ешки»).

6. Наличие аллергенов. Выделяются отдельным цветом, шрифтом, стилем.

7. Отметка «с ГМО», если доля ГМО превышает 0,9%. «Без ГМО», за подтверждение отсутствия ГМО.

8. Срок годности. Вводятся сроки годности: «Принять к …», «Лучше употребить до …», «Лучше употребить до конца …».

9. Условия хранения / использования. Для пищевых продуктов, требующих специальных условий хранения и / или условий использования; после вскрытия упаковки.

10. Ответственный за информацию о пищевой продукт. Название оператора рынка пищевых продуктов.

11. Страна происхождения / место происхождения отмечается Если отсутствие такой информации может ввести потребителя в заблуждение; для отдельных типов мяса; если страна / место происхождения пищевого продукта не совпадают со страной / местом происхождения основного ингредиента.

12. Инструкция по использованию. Если ее отсутствие может усложнить использования продукта.

13. Фактическое содержание спирта этилового (для напитков с содержанием более 1,2%). Информация о названии, количество пищевого продукта и наличие спирта в дозе свыше 1,2% должно находиться в одном поле видимости.

14. Питательная ценность. Включает информацию об энергетической ценности, содержание жиров, насыщенных жиров, углеводов, сахаров, белков и соли.

15. подвергался пищевой продукт замораживанию / оттаиванию. Если подвергался замораживанию — указывается дата.

Если упаковка товара менее 10 см кв., Обязательно указывать только название продукта, аллергены, количество, минимальный срок годности. Остальное — на запрос потребителя.

Информация, которая наносится оператором рынка на маркировку в добровольном порядке, не должна вводить потребителей в заблуждение, или запутывать потребителя. При необходимости она должна базироваться на соответствующих научных данных.

Шрифт маркировки

Шрифт — четкий, разборчивый и контрастный.

Высота строчных должна равняться или превышать 1,2 мм (до — 0,8 мм). Если площадь упаковки меньше 80 кв. см, то высота строчных должна быть не менее 0,9 мм.

Отдельно (цветом, шрифтом, стилем) должна быть выделена информация о аллергены, содержащиеся в составе пищевого продукта.

закон касается не только маркировка на этикетках, но и любой информации о пищевой продукт, предоставляемый через рекламу, интернет или просто сообщается потребителю при продаже, в частности в местах общественного питания. В случае дистанционной реализации информация должна быть доступной до момента приобретения продукта.

С уважением,

Константин Гончаренко

Ответ оплачен: 10 грн.

Добрий день!

Погоджуюсь з колегами Ваше запитання регулюється Законом України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" (надалі - Закон).

Так, в ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що обов’язкова інформація про фасовані харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційно, крім інформації, передбаченої пунктом 6 частини першої статті 6 цього Закону, має бути доступною споживачу для ознайомлення до моменту продажу харчового продукту і розміщуватися у матеріалах, які супроводжують такі фасовані харчові продукти, або надаватися в інший спосіб, у тому числі з використанням засобів дистанційного зв’язку, визначений оператором ринку харчових продуктів. Оператор ринку харчових продуктів не має права стягувати із споживача додаткову плату за надання обов’язкової інформації про харчові продукти в інший спосіб або засобами, відмінними від маркування.

В ч.2 ст. 9 Закону зазначається, що вся обов’язкова інформація про фасовані харчові продукти, передбачена частиною першою статті 6 цього Закону, має бути наявною на момент доставки (передачі) харчового продукту споживачу.

Відповідно до ч.1 ст. 6 Закону з урахуванням винятків, передбачених цим розділом для фасованих харчових продуктів, обов’язковою для надання є така інформація:

1) назва харчового продукту;

2) перелік інгредієнтів;

3) будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, які наведені у додатку № 1 до цього Закону або походять з речовин чи продуктів, наведених у додатку № 1 до цього Закону, які використовуються у виробництві або приготуванні харчового продукту і залишаються присутніми у готовому продукті, навіть у зміненій формі;

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у випадках, передбачених цим Законом;

5) кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання;

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до";

7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (за потреби);

8) найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів - найменування та місцезнаходження імпортера;

9) країна походження або місце походження - у випадках, передбачених статтею 20 цього Закону;

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких інструкцій ускладнює належне використання харчового продукту;

11) для напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць - фактичний вміст спирту у напої (крім продукції за кодом 2204 згідно з УКТ ЗЕД);

12) інформація про поживну цінність харчового продукту.

В ч. 2 ст. 6 Закону зазначається, що за наявності у харчовому продукті генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо їх частка перевищує 0,9 відсотка в будь-якому інгредієнті харчового продукту, що містить, складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку "з ГМО".

В ч.3 ст. 6 Закону зазначається, що оператор ринку харчових продуктів, відповідальний за інформацію про харчовий продукт, за бажанням може включити до маркування позначку "без ГМО". У такому разі відсутність ГМО у харчовому продукті має бути підтверджена відповідно до вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Відсутність даних від постачальників про наявність в інгредієнтах харчового продукту ГМО є достатнім підтвердженням для нанесення такої позначки на харчовий продукт.

Таким чином, перед продажем готової харчової продукції за допомогою мережі Інтернет, Ви на власному сайті чи на своїй сторінці в соціальній мережі, в залежності від способу продажу продукції (власний сайт або сторінка в соціальній мережі) зазначаєте всю інформацію щодо продукції, відповідно до ч.1 ст. 6 Закону України, окрім зазначення іноформації щодо мінімального терміну придатності або дати "вжити до".

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Додаткова індивідуальна консультація (на електронну пошту) платна.

Ответ оплачен: 10 грн.

Доброго дня!

Маркування - цє ідентифікація товару та доведення основних відомостей про товар до споживача (текст, умовне позначення, малюнок, штриховий код нанесення на упакування або товар).

Маркування штриховим кодом дозволяє оперативно ідентифікувати товар,  відпускати споживачеві. Оперативність доставки, спрощення обліку, повний контроль над переміщенням продукції всередині підприємства та на шляху прямування — головні аргументи на користь маркування товарів штриховими кодом.

Інформаційне маркування — доведення до зацікавлених суб'єктів усієї необхідної інформації про товар, що регламентуються законом «Про захист прав споживачів».

Відповідно до цього Закону продавець зобов'язаний надати покупцю наступну інформацію про товар:

  • адреса виробника (місце знаходження);
  • фірмове найменування (найменування) виробника (виконавця, продавця), імпортера;
  • найменування технічного регламенту або інше позначення про обов'язкове підтвердження відповідності товару;
  • відомості про основні споживчі властивості товарів відомості про склад (у тому числі найменування використаних у процесі виготовлення харчових добавок, біологічно активних добавок, а також компонентів, отриманих із застосуванням генно-модифікованих організмів, у разі, якщо їх вміст у такому компоненті перевищує 0,9%);
  • про харчової цінності, призначення, про умови застосування та зберігання, про способи виготовлення готових страв, вагу (обсяг), дату та місце виготовлення та пакування (розфасування), а також про протипоказання для їх застосування при окремих захворюваннях;
  • правила та умови ефективного та безпечного використання товарів;
  • інформацію про енергетичну ефективність товарів при необхідності;
  • термін служби або термін придатності товарів, а також відомості про дії споживача після закінчення зазначених термінів і можливі наслідки при їх невиконанні, якщо товари після закінчення зазначених термінів становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна споживача або стають непридатними для використання за призначенням.                                                                     Ідентифікаційне маркування — доведення до споживачів та органів контролю інформації, що дозволяє ідентифікувати товари — встановити їх відповідність чинним законам, Держстандартам, договорам по асортиментній приналежності, якості та безпеці.

Мотиваційне маркування — вплив маркування товару на споживачів і мотивація покупки.У сучасних умовах виробники прагнуть привернути увагу покупців до своїх товарів за допомогою пакування та маркування для збільшення частки продажів.

Маркування товарів штриховими кодом

Крім звичайних специфікацій, маркування товару передбачає нанесення на етикетку штрихового коду. Зазвичай штриховий код складається з 8-13 символів, які показуються у формі групи штрихів різної товщини. Кожен штрих позначає цифру або букву.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ