Украина

Академвідпустка

Вопрос № 3373
Академвідпустка
6 консультаций
50 грн.

Чи має право інтерн (бюджетна форма проходження інтернатури,перший рік) взяти академ.відпустку?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 8 грн.

Право на академічну відпустку врегульоване Законом України «Про фахову передвищу освіту» (ст.44) та Законом України «Про вищу освіту» (ст.46). У вказаних законах зазначено, що порядок надання академічної відпустки визначається також положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (МОН).

Сьогодні закладами освіти (ЗО) продовжує застосовуватись Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти затверджене спільним наказом МОН та МОЗ від 06.06.1996 р. № 191/153, яке втратило чинність згідно з спільним наказом МОН і МОЗ від 13.02.2018 № 145/250 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України від 06 червня 1996 року № 191/153. Щоправда, 10.01.2020 р. МОН скерувало на погодження до Державної регуляторної служби (ДРС) проект наказу «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки», яка однак відмовила в погодженні цього наказу (рішення №70 від 03.02.2020 р.).

Більшість закладів вищої освіти (ЗВО) врегульовують порядок надання академічної відпустки у внутрішніх нормативних документах. Такі документи діють зокрема у КПІ імені Ігоря Сікорського, Київському міжнародному університеті, НУ «Львівська політехніка», ЛНУ імені Івана Франка, Тернопільському НПУ ім. Гнатюка та ін. Порядок надання академічної відпустки може врегульовуватись також у внутрішніх документах закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО).

Оскільки процедура надання академічної відпустки у різних закладах освіти може мати певні відмінності спочатку варто проконсультуватись у деканаті навчального закладу чи приймальній (канцелярії) директора закладу фахової передвищої освіти.

Хто має право на академічну відпустку?

Право на академічну відпустку мають особи, які навчаються на денній та заочній формі навчання:

  • у закладах фахової передвищої освіти та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;
  • у закладах вищої освіти та здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії або доктора наук.

У зв’язку з якими причинами надається академічна відпустка?

Академічна відпустка може бути надана у зв’язку з:

  • станом здоров’я;
  • призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї;
  • сімейними обставинами;
  • з вагітністю та пологами;
  • доглядом за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною 6-річного віку;
  • участю у програмах академічної мобільності;
  • іншими обставинами, що мають безпосереднє відношення до студента, належним чином обґрунтовані і мають документальне підтвердження.

Яка максимальна тривалість академічної відпустки?

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік.

Окремі види відпусток можуть надаватись на довший строк. Так, академічна відпустка по догляду за дитиною надається до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною 6-річного віку. Тривалість таких відпусток та особливості їх надання врегульовується Кодексом законів про працю України. Вони можуть бути надані як матері, так і батькові.

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю наступне:

Відповідно до положення " Про академічну відпустку" прийнятого ще у 1996 році, академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць на семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.

Закон України «Про вищу освіту» розширює сферу застосування академічної відпустки: вона надається за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами. Окрім того, студент має право на перерву в навчанні у зв’язку із навчанням чи стажуванням в іншому ВНЗ (у тому числі іноземних держав), але за умови, що інше не передбачено міжнародним договором між двома навчальними закладами (право на академічну мобільність).

Перелік підстав не є виключним, тож ректор (директор) на власний розсуд може надати відпустку і на інших підставах.

Як часто студент може брати академічну відпустку?

Зазвичай студент має право на академічну відпустку лише один раз за період навчання. Строк академічної відпустки визначається керівником ВНЗ у межах до одного року, але при необхідності може бути подовжений ще на один рік.

Чим відрізняється академічна відпустка від повторного навчання?

Потрібно розрізняти академічну відпустку та повторне навчання. Реалізація права на відпустку надає студенту можливість призупинити навчання для вирішення ситуації, що знижує його працездатність, після чого студент продовжує навчання без повторного проходження відповідного семестру. Повторне навчання завжди вимагає від студента пройти семестр ще раз і зазвичай надається тим, кому не може бути надана академічна відпустка. Студенти першого курсу права на повторне навчання не мають.

регулюється порядок надання відпусток наступним чином:

Порядок надання академічних відпусток визначається положеннями, які затверджують органи Міністерства освіти і науки (МОН). Зазвичай кожен ВНЗ має своє положення. Оформлюється відпустка наказом ректора (директора) ВНЗ на підставі відповідних документів. Перелік документів визначається ВНЗ, але існують базові вимоги. Завжди необхідна заява студента на ім’я ректора (директора) про надання академічної відпустки із зазначенням підстави.

Як оформити академічну відпустку за станом здоров’я?

Для відпустки у зв’язку зі станом здоров’я необхідний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а у разі її відсутності – головного лікаря лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка провадить медичне обслуговування студентів.

Якщо стан хворого і його віддаленість від лікувально-профілактичної установи, яка провадить медичне обслуговування студентів, не дають йому можливості туди звернутися, він може звернутися по лікарську допомогу до територіальної ЛПУ і після закінчення лікування отримати виписку з історії хвороби для подання її до ЛКК студентської поліклініки.

У виняткових випадках, коли стан хворого і його віддаленість від лікувально-профілактичної установи не дають можливості лікарям, які провадять медичне обслуговування студентів, провести обстеження, керівництво вищого закладу (за згодою ЛПУ, яка обслуговує студентів) приймає рішення про надання академічної відпустки на підставі висновку ЛКК лікувально-профілактичної установи, де лікується студент.

Студенти, які не скаржилися на стан здоров’я до початку екзаменаційної сесії, й отримали під час іспитів незадовільні оцінки, вважаються невстигаючими.

Як оформити академічну відпустку по догляду за дитиною?

Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП). Так, стаття 179 КЗпП говорить, що на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. За бажанням жінки, їй надається відпустка для догляду за дитиною (до досягнення нею трирічного віку) з виплатою допомоги за ці періоди відповідно до чинного законодавства.

Також підприємства, установи й організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати більшої тривалості для догляду за дитиною. Якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Також важливим є те, що відпустка для догляду за дитиною може бути використана повністю або частинами також батьком дитини чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною. У деяких випадках необхідно надати копію свідоцтва про народження дитини.

Як оформити академічну відпустку по догляду за членом сім’ї?

Відпустка по догляду за членами родини надається за наявності документів, що підтверджують факт необхідності догляду. Зазвичай це відповідні медичні довідки, але у деяких випадках можне знадобитися документ, що підтверджує родинні відносини.

Як оформити академічну відпустку у зв’язку з реалізацією права на академічну мобільність?

Надання академічної відпустки у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності підтверджується документом про направлення студента до іншого ВНЗ, що зазвичай оформлюється наказом ректора (директора) ВНЗ, у якому студент навчається постійно.

Що необхідно надати для оформлення відпустки за призовом на військову службу?

Відпустка у зв’язку із призовом на строкову військову службу здійснюється на підставі повістки з військкомату та заяви студента.

Чи передбачені фінансові витрати на оформлення академічної відпустки?

Будь-які довідки у ВНЗ, закладу охорони здоров’я чи іншому державному органі повинні видаватися безкоштовно. Вимагання грошей за надання довідок є незаконним.

Як діяти після завершення відпустки?

Після академічної відпустки студент допускається до занять наказом ректора (директора) за наявності документів, що свідчать про усунення умов, що унеможливлювали повноцінне виконання навчального плану (медичний висновок, документ про закінчення військової служби). У випадках догляду за дитиною або членом сім’ї необхідна лише заява студента. Як правило, вона надається до початку навчального семестру.

Які труднощі виникають під час оформлення академічної відпустки?

Зазвичай труднощів не виникає: за наявності законної підстави та необхідного пакету документів керівництво надає відпустку. Проблематичним може бути момент подолання бюрократичних процедур. Пам’ятайте, що працівники секретаріату зобов’язані прийняти у вас заяву та пакет документів, що підтверджує її, за умови, що зібрані всі необхідні довідки. Вимагайте розписку про отримання документів.

Крім того, існує можливість вимагання грошей (або «обов’язкових благодійних внесків») за надання академічної відпустки. Як уже було сказано, за наявності передбачених законом підстав, відмовити ректор (директор) не може. Інструментами впливу у такому випадку може стати маніпуляція з відкладанням розгляду заяви або погрози незадовільного складання іспитів після відпустки. У першому випадку студент мусить знати, що за 20 статтею закону «Про звернення громадян» заяви розглядаються протягом 30 днів із дня надходження заяви, а ті, що не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не більше 15 днів. У другому випадку студент може звернутися до територіального відділу Міністерства освіти і науки. За будь-якого порушення своїх прав студент повинен звернутися до правоохоронних органів.

Що робити, якщо у наданні відпустки відмовили?

Усі питання стосовно академічних відпусток залишаються на розгляд керівництва навчальної установи. Рішення ректора (директора) про надання чи відмову у наданні академічної відпустки є остаточним. Оскаржити його можливо у судовому порядку через суди загальної юрисдикції. У заяві необхідно вказати на порушення права на навчання та надати всі обставини, що свідчать на вашу користь.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня!

Так, має право, якщо є поважні підстави.

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" академічна відпустка:

надається за станом здоров’я,

призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї,

сімейними обставинами.

Перелік підстав не є виключним, тож ректор (директор) на власний розсуд може надати відпустку і на інших підставах.

Зазвичай студент має право на академічну відпустку лише один раз за період навчання. Строк академічної відпустки визначається керівником ВНЗ у межах до одного року, але при необхідності може бути подовжений ще на один рік.

Порядок надання академічних відпусток визначається положеннями, які затверджують органи Міністерства освіти і науки (МОН). Зазвичай кожен ВНЗ має своє положення. Оформлюється відпустка наказом ректора (директора) ВНЗ на підставі відповідних документів. Перелік документів визначається ВНЗ, але існують базові вимоги. Завжди необхідна заява студента на ім’я ректора (директора) про надання академічної відпустки із зазначенням підстави.

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня!

Може, якщо є підстави. 

У попередніх консультаціях описано порядок

Ответ оплачен: 8 грн.

Добрий вечір!

Погоджуюсь з колегами. 

Так, інтерн має право отримувати академічну відпустку, якщо є підстави.

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Додаткова індивідуальна консультація (на електронну пошту) платна.

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня, Ілоно!

Лікар-інтерн (бюджетна форма проходження інтернатури, перший рік) має право взяти академ. відпустку, якщо для цього є відповідні правові підстави.

Однак, не забувайте, що інтернатура складається з двох частин: заочної (стажування в закладі охорони здоров'я) та очної (навчальна частина в закладі освіти).

На стажування в заклад охорони здоров'я Вас приймають по трудовому договору (на посаду лікаря-інтерна). Трудове законодавство не містить такого виду відпустки як академічна.

Всього доброго!

Успіхів Вам!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ