Украина
category

Атестація педагогічних працівників

Вопрос № 3573
Атестація педагогічних працівників
4 консультации
120 грн.

Доброго дня. 

Допоможіть нам зробити відповідне рішення, щодо такої ситуації.

Учитель пропрацював у школі 14 років(пед.організатором) , у 2019 році, здобув вищу освіту , за спеціальністю учитель української  мови. 3 роки як читає українську мову. В цьому році атестується як вчитель укр мови на присвоєння кваліфікаційної категорії " спеціаліст вищої категорії" до цього року, як вчитель укр мови не атестувалася. Чи можна присвоїти вчителю цю кваліфікаційну категорію?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 30 грн.

Доброго дня!

Стосовно вашого питання можу повідомити наступне

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння".

Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів присвоюють лише за результатами атестації. При цьому враховують вимоги, які встановлені до рівня професійної підготовки та кваліфікації цих працівників.

Кваліфікаційні категорії:

"спеціаліст" присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі. Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст";

"спеціаліст другої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст", та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків. Стаж роботи на педагогічній посаді не менше 2 років;

"спеціаліст першої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст другої категорії", та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом. Стаж роботи на педагогічній посаді не менше 5 років;

"спеціаліст вищої категорії" присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст першої категорії", та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Стаж роботи на педагогічній посаді - не менше 8 років.

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Отже, у вашому випадку присвоїти категорію " спеціаліст вищої категорії" неможливо.

Якщо у Вас є додаткові питання - звертайтесь.

Успіхів Вам!

Ответ оплачен: 30 грн.

Доброго дня, Аліно!

Чи можна присвоїти вчителю цю кваліфікаційну категорію? - ні, інакше це буде порушенням законодавства.

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text):

IV. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

4.1. Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителів-дефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, логопедів, вчителів-логопедів, завідувачів логопедичними пунктами, педагогів-організаторів, концертмейстерів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі - повна вища освіта), зокрема:

вчителі - повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають;

Ви ж пишите: "У 2019 році, здобув вищу освіту , за спеціальністю учитель української мови". Це по перше.

4.2. За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії: "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії". 

4.7. Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Враховуючи зазначене, дана особа має право атестуватися лише на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст". Присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" буде незаконним, а тому атестаційна комісія повинна прийняти рішення про відмову у присвоєнні даної категорії та рекомендувати педагогічному працівнику атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст".

Всього доброго!

Успіхів Вам!

Ответ оплачен: 30 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю:

З огляду на численні звернення педагогічних працівників з питань особливостей застосування Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800) (далі - Порядок) в частині встановлення вимог щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, необхідного для проходження чергової атестації, інформуємо.

Відповідно до Порядку загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п'ять років, а обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше ніж 120 годин на п'ять років.

З огляду на відсутність встановлених законодавством норм щорічного підвищення кваліфікації, необхідного для проходження чергової атестації, рекомендуємо атестаційним комісіям, починаючи з 2020 року:

1)встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме:

30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;

60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;

150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

2) встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти та не менше ніж:

24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;

48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;

120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Додатково інформуємо, що щорічний обсяг (кількість годин) підвищення кваліфікації визначається педагогічним працівником та має бути відображений у відповідному плані підвищення кваліфікації, а в рік проходження атестації має бути не меншим зазначених вище обсягів. При цьому, облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою.

Вам необхідно написати заяву на ім'я голови атестаційної комісії з проханням позачергово атестувати на присвоєння чергової категорії.

Відповідно до пункту 15 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у разі викладання кількох навчальних предметів педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період у межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством. Отже, підвищення кваліфікації таких працівників упродовж п'яти років має становити сукупно, за всіма посадами, які обіймає педагогічний працівник та/або навчальними предметами, не менше 150 годин. Тому немає жодних правових підстав для збільшення (додавання) таких годин за кожною посадою чи навчальним предметом.

Згідно з пунктом 8 Порядку обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС, один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

У зв’язку з продовженням Урядом карантину до 30 квітня 2021 року проведення атестації педагогічних працівників у 2021 році в умовах карантину може бути перенесено на інший період часу в залежності від епідемічної ситуації конкретного регіону.

Вам мають нараховувати заробітну плату згідно посади та відпрацьованих годин , за кожну присвоєну Вам кваліфікаційну категорію необхідно враховувати доплату до основноіі зарплатні.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 30 грн.

Доброї ночі!

Погоджуюсь із консультаціями І. Філатова та О. Савченко.

Для присвоєння кваліфікаційної категорії " спеціаліст вищої категорії" необхідний стаж роботи на педагогічній посаді - не менше 8 років і наявність попередніх кваліфікаційних категорій.

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ