Украина

Інтернатура

Вопрос № 3639
Інтернатура
2 консультации
50 грн.

Доброго дня! 

Я закінчую інтернатуру цього року ( закінчила університет в 2018 році). Навчалась в інтернатурі за кошти лікарні, у зв'язку з підписаним договором ( не трудовим) в якому сказано, що я маю відпрацювати 3 роки. Як правильно оформити всі документи, місця мені в лікарні не дають. Чи потрібно писати заяву на звільнення чи мене мають самі звільнити? І Чи має бути якась довідка про те, що лікарня не має ніяких до мене фінансових та інших претензій. Дякую. 

Консультации Советников

Ответ оплачен: 25 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю наступне:

Відповідно до п. 6.3 Положення " Про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.09.1996 № 291" відрахування з інтернатури здійснюється: - за невиконання навчального плану і програми; - за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; - за пропуск занять (в т.ч. і з поважних причин, якщо лікар (провізор)-інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі); - за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність лікаря(провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором).

Заробітна плата лікарям (провізорам)-інтернам протягом всього періоду навчання сплачується за рахунок закладів (установ), в які вони зараховані лікарями (провізорами)-інтернами, або закладом (установою), з яким укладено трудовий договір у розмірі, встановленому чинним законодавством (п. 7.3).

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про освіту», у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою КМУ від 22.08.1996 № 992, яка втратила чинність з 07.06.2017, було передбачено, що згідно з угодою випускник зобов'язаний глибоко оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у замовника не менше трьох років, а вищий навчальний заклад забезпечити відповідні якість та рівень підготовки фахівця з вищою освітою (п. 6).

У разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням, звільнення із служби за контрактом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, із служби в Національній поліції у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, набуттям громадянства або підданства іншої держави, за порушення дисципліни, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, особою рядового і начальницького складу протягом трьох років випускник зобов'язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати (п. 14).

Пункт 6 Наказу МОЗ № 367від 25.12.1997 передбачає: випускники, які уклали угоду з вищим закладом освіти після зарахування на навчання, а також ті, що почали навчання до 1996 року за державним замовленням без укладення угоди, зобов'язанівідпрацювати за місцем призначення не менше ніж три роки.

Випускник зобов'язаний глибоко оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у замовника не менше трьох років (п. 13).

У разі, якщо частина друга статті 52 Закону України «Про освіту» була чинна на час вступу студента до університету, та особа добровільно підписала угоду про підготовку фахівця з вищою освітою, погодилась відшкодувати вартість навчання, погодилась на працевлаштування її навчальним закладом, отримала направлення на роботу та навчалась за кошти державного бюджету, то у разі відмови відпрацювати не менше трьох років, заклад освіти може в судовому порядку стягути кошти за навчання.

Така правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 20.03.2019 №753/8546/16-ц.

Стосовно угоди з лікарнею, в якій йдеться про повернення коштів за проходження інтернатури у разі не відпрацювання трьох років, то така угода суперечить чинному законодавству.

Згідно до положень ст. 94 КЗпП України, заробітна плата є винагородою, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

Відповідно дост. 127 КЗпП України відрахування із заробітної плати можуть проводитися тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Законодавством передбачена можливість відшкодування витрат, понесених стороною угоди в зв'язку з безпосереднім навчанням спеціаліста, але до цих витрат не відноситься оплата праці самого спеціаліста, так як наряду з процесом навчання під час інтернатури інтерн виконує і обов'язки, покладені на нього трудовим договором, за що і отримує заробітну плату.

Аналогічні висновки встановлені судовими рішеннями у справах № 766/20432/18, № 344/570/19

Конвенція Міжнародної організації праці N 29 "Про примусову чи обов'язкову працю", що набула чинності для України 10 серпня 1956 року, зобов'язує держави не допускати примусової праці. Згідно зі статтею 1 Міжнародної Конвенції "Про скасування примусової праці" N 105, що ратифікована Законом України від 05 жовтня 2000 року N 2021-III, держава зобов'язується скасувати обов'язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку.

Згідно зі ст. 8 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції Україниі повинні відповідати їй. Стаття 53 Конституції України вказує на те, що держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 року у справі про доступність та безоплатність освіти визначено, що безоплатність вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах необхідно розуміти як можливість здобуття освіти у цих закладах без оплати, тобто без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги. Безоплатність вищої освіти означає, що громадянин має право здобути її відповідно до стандартів вищої освіти без внесення плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі в межах обсягу підготовки фахівців для загальносуспільних потреб (державне замовлення). Відповідно дост. 151-2 Конституції України, рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Згідно із нормами статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється.

Право вільно обирати собі роботу чи вид занять є невід'ємним (природним) правом людини.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Тобто підставою для обов'язкового 3-річного відпрацювання випускником-бюджетником, коли його працевлаштовує університет, є угода, укладена між студентом і вишем в особі ректора, яка передбачає обов’язок відпрацювати протягом трьох років та відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати. В цьому разі заклад освіти може в судовому порядку стягнути кошти за навчання.

База проходження інтернатури (лікарня) не має законних підстав вимагати від інтерна укладення трудового договору з обов’язком 3-річного відпрацювання. Заробітна плата, яку отримував інтерн під час проходження інтернатури, не підлягає стягненню у разі звільнення після закінчення інтернатури.

Резюмируя сказанное могу сказать , что деньги за обучение с Вас может взыскать только университет( его администрация в лице ректора , через суд.)

Відповідно до пункту 9 зазначеного Порядку розірвати таку угоду випускник має право з таких причин:

- встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника або у одного з його батьків (чи осіб, які їх замінюють)

- якщо випускник – вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

- у разі вступу випускників вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

2) Ви маєте право не відпрацьовувати 3 роки (навіть якщо укладали угоду з університетом).

університет не забезпечив ваше працевлаштування відповідно до умов угоди (не проводив розподілу та не видавав направлення на роботу) і Вам довелося самостійно шукати місце для проходження інтернатури. Чим самостійно порушив умови угоди!

відповідно до умов угоди з університетом Ви повинні відпрацювати саме за місцем призначення, вказаному в направленні на роботу.

Замість направлення Вам видали довідку "Про можливість самостійного працевлаштування" , що автоматично припиняє дію угоди , адже роботу інтерном, Ви шукали самостійно та про повернення коштів не може йти мова.

Вам необхідно лише повідомити обласний МОЗ та ВНЗ ,що Ви пройшли інтернатуру згідно плану направивши звіт

Враховуючи сказане з клініки Ви можете звільнитись у будь-який момент за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП Украііни , подавши заяву. Вас повинні звільнити у термін ,який Ви вказали( видати трудову та розрахунок)

У разі відмови зверніться з заявою до Держпраці про порушення Ваших трудових прав.

--------------

Отказ от распределения пишется до процедуры распределения , а никак не после.

Если Вы подпишите согласие , то Вам вручат направление и потом отказаться будет сложнее , нужно будет искать причину описанную в пункте 9 Положения про специализацию и интернатуру, о котором я указывал выше ( про підстави розірвання угоди) и если на тот момент у Вас не найдется оснований которые там указаны( беременность, присмотр за ребенком , переезд в другую местность , инвалидность и другие) , то отказаться будет проблематично, ПОСЛЕ СОГЛАСИЯ.

Рекомендую: не подписывайте согласие , лучше Вам будет , написать заявление на отказ от предложенного распределения и о том что Вы желаете получить возможность самостоятельно искать место для интернатуры. Вам должны выдать справку такой формы:

ЗРАЗОК ДОВІДКИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ САМОСТІЙНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Додаток 4 до пункту 9 Порядку працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням

Форма 3

Довідка про надання можливості самостійного працевлаштування N ________

Випускникові _______________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові)

що закінчив ______________________________________________________ (найменування закладу освіти, його підпорядкованість, рік випуску)

зі спеціальності ____________________________________________

_________________________________________________________________, надана можливість влаштовуватися на роботу самостійно.

Підстава (підкреслити потрібне): відсутність можливості працевлаштування, сімейні обставини, заява випускника.

М.П. Ректор (директор) ________________________ закладу освіти (підпис) "___"________________

ЗАЯВУ ПОДАВАЙТЕ ПИСЬМОВО ! Це ваше право. Ви вільні у пошуку місця роботи з 2017 року згідно змін до ЗУ Про освіту

Якщо не захочуть реєструвати заяву подану особисто , направте її поштою рекомендованим листом з врученням , після її отримання комісія має видати Вам зазначену довідку. В заяві вкажіть поважну причину.

Головне - відмова пишеться до розподілу , а не після нього.

Теоретически справка действует до того времени пока любая больница (государственная или частная) не даст вам гарантийное письмо о том ,что принимает вас на должность врача интерна или предоставит платную услугу по организации прохождения интернатуру. Как только такое письмо поступит в университет и областной МОЗ ,СПРАВКА УТРАТИТ ВАЖНОСТЬ.

2. СПРАВКУ ЛУЧШЕ СОХРАНИТЬ И ПОКАЗЫВАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ ,ГОВОРЯ О ТОМ ,ЧТО ВСЕ ЕЩЕ В ПОИСКЕ МЕСТА ИНТЕРНА

У ВАС ЕСТЬ 3 ГОДА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНАТУРЫ.

БЕЗ НЕЕ НЕ СМОЖЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ- ЭТО БУДЕТ ПРОСТО ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ПОЗЖЕ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ.

Да, Вы правы , они просят Ваше согласие с распределением для того , что бы потом иметь возможность постоянно напоминать Вам о том , что в случае не выхода на интернатуру , администрация через суд будет требовать возврат всей суммы за обучение через суд.

Щодо судових процесів:

Судебная практика существует конечно!

Лично у меня таких случаев не было так , как я не имею статуса адвоката и дел не веду.

Перспектива судебного процесса зависит от того какие договора с университетом Вы подписывали и другие документы( направления и т.д.).

Если никаких соглашений подписано не было и Вы не подписывали согласие на распределение , направление Вам не выдавалось , или же Вы отказались от распределения написав заявление , "о возможности самостоятельного поиска места для интернатуры" получили соответствующую справку от комиссии по трудоустройству. В таком случае Вам ничего не грозит и возвращать деньги не нужно , диплом будет действующим , но без права мед. практики.(просто о высшем мед. образовании).

Все зависит от решения ВУЗа если администрация подписывала с Вами договор об отработке она имеет право подать в суд на возврат финансов , но в случае , когда есть основания.

Это будет административный процесс о взыскании задолженности за образовательные услуги. Криминального состава в этом нет.

С 2017 года студент свободен в выборе мест для практики ВУЗ может , но не обязан трудоустраивать студента.(изменения в ЗУ Про вищу освіту.)

Судебные процессы не часты , но они есть, при наличии доказательств свою позицию отстоять можно.

Вопрос в другом решит ли администрация ВУЗа подавать иск на возврат.

Было бы идеально если бы Вы отказались от распределения и получили справку о самостоятельном трудоустройстве - это снимает с Вас ответственность по отработке.

Или основания для досрочного прекращения угоды о которых описано в консультации выше.

Не зная точной ситуации Ваших взаимоотношений с ВУЗом относительно оформления документов на интернатуру, можно говорить только по общих правилах.

С уважением,

Константин Гончаренко

03.06.21 13:44
Руслана

Дякую за Вашу відповідь. 

Я вже закінчую інтернатуру і  довідки про самостійний пошук місця проходження інтернатури у мене немає і взяти її вже не можу. Нам просто таке не видавали. І всі самостійно шукали собі місця. Але чи означає це що я взналі не повинна повертати кошти за навчання в університеті?

03.06.21 17:23

Якщо Ви самостійно шукали місце роботи ,  та не підписували згоду на розподіл від університету, то угода втратила силу. Вам необхідно подати до Обласного МОЗ  звіт про успішне проходження інтернатури за підписом директора клініки і копію до ВНЗ , якщо направлення Вам не видавалось та ви його не підписували , ні про яке повернення коштів мови бути не може.

якщо Ви самостійно шукали місце роботи , то мали писати заяву про відмову від розподілу та надання можливості самостійного працевлаштування на підставі такої заяви ВНЗ,мало би кожному студенту видати довідку.

Вона є підтвердженням того , що ВНЗ не зміг Вас працевлаштувати і повернення коштів не може бути бо місце практики ви знайшли самостійно.

Але якщо її немає то подайте звіт про успішне проходження практики до ОБЛАСНОГО МОЗ та ВНЗ , аби вони його прийняли до відома.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 25 грн.

Доброго дня, Руслано!

1) Потрібно ознайомитися з умовами договору (з лікарнею).

2) Відпрацювання 3-х років було передбачено лише у випадку укладання угоди з ВНЗ (відповідно до чинних на той момент ЗУ "Про освіту" (а саме статті 52) та Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992).

Типова форма такої угоди наведена в Додатку 1 до пункту 5 Порядку працевлаштування випускників вищих медичних фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого наказом МОЗ України від 25 грудня 1997 р. N 367 (за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98).

А тому потрібно знати: Ви проходили інтернатуру по направленню чи самостійно шукали місце. Адже, у разі звільнення без відпрацювання 3-х років можуть бути претензії зі сторони ВНЗ. Тому, потрібно взяти довідку, що лікарня не може працевлаштувати Вас на посаду лікаря-спеціаліста відповідного фаху після закінчення інтернатури.

Звертайтесь, якщо буде потрібна допомога.

Всього доброго!

Щасти Вам!

03.06.21 20:29
Руслана

Доброго дня. 

Дякую за Вашу відповідь! 

Прикріпила фото документів. 

Буду вдячна за відповідь! 

04.06.21 18:47

Доброго дня, Руслано!

1) Так як Ви ще не закінчили інтернатуру і Вас не переведено на посаду лікаря-спеціаліста відповідного фаху, то звільнити Вас повинні останнім днем інтернатури у зв'язку із закінченням строку трудового договору за п. 2 ст. 36 КЗпПУ (так як останній день інтернатури є останнім днем вашої роботи на посаді лікаря-інтерна). Саме в цей день Вам повинні віддати трудову книжку та провести з Вами повний розрахунок. Заяву про звільнення Вам писати непотрібно (строки трудового договору зазначені в самому наказі по лікарні про прийняття Вас на посаду лікаря-інтерна).

2) Від лікарні Вам потрібно взяти довідку (про яку я писав) або укласти додаткову угоду про припинення договору за згодою сторін (згідно п. 5.1 договору).

Адже, відповідно до п. 3.4 договору повернення коштів передбачено лише у разі розірвання догору з власної ініціативи.

Якщо зміг Вам допомогти, буду вдячний за оплату своєї консультації.

Всього доброго!

Щасти Вам!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ