Украина
category

відпрацювання 3 років на час воєнного стану

Вопрос № 3998
відпрацювання 3 років на час воєнного стану
2 консультации
300 грн.

Доброго дня!. У 2013 році вступила до медичного ВНЗ на спеціальність "педіатрія". На бюджет, без цільових направлень. З другого півріччя стипендію не отримувала. На момент закінення навчання в універі самостійно ходити шукати місце для інтернатури можливості не було, тож обрала посаду педіатра на ШМД з переліку вакансій, що предоставляв ВНЗ. Інтернатура проходила не на ШМД, а у педіатричних стаціонарах. Отримала направлення на роботу.  Відпрацювала рік на ШМД. Наразі не влаштовують умови праці, оскільки виклики не педіатричні, а загального профілю. Працюю у Запоріжжі, прифронтовому місті, прописка - окупована територія.

Що буде якщо я звільнюсь? Чи прийде судове оповіщення про відшкодування коштів згідно наказу? В якому розмірі? На який час може затягнутись процес? Які взагалі є можливості у воєнний час з такою ситуацією? 

Чи можливо перевестись на іншу роботу, можливо в іншому регіоні країни?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 300 грн.

Доброго дня, Юлія!

1) Бажано ознайомитися з усіма вашими документами: угода з ВНЗ, направлення на роботу, наказ про зарахування до інтернатури тощо.

2) Відпрацювання 3-х років було передбачено лише у випадку укладання угоди з ВНЗ (відповідно до чинних на той момент ЗУ "Про освіту" (а саме статті 52) та Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992).

Типова форма такої угоди наведена в Додатку 1 до пункту 5 Порядку працевлаштування випускників вищих медичних фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого наказом МОЗ України від 25 грудня 1997 р. N 367 (за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98).

Відповідно до пункту 9 Порядкурозірвати таку угоду випускник має право з наступних причин:

- встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника або у одного з його батьків (чи осіб, які їх замінюють);

- якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

-у разі вступу випускників вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

У цих випадках за рішенням комісії з працевлаштування випускників видається довідка про надання можливості самостійного працевлаштування (додаток 4).

3) Що буде якщо я звільнюсь? - якщо лікарня повідомить про ваше звільнення ВНЗ, то той може подати проти Вас позов про стягнення вартості навчання на бюджеті, в тому числі стипендії.

Однак, на практиці лікарні повідомляють ВНЗ лише про прибуття випускників за місцем призначення для проходження інтернатури. Про відпрацювання 3-х років після закінчення інтернатури - ні. 

Тому в розмові з керівництвом лікарні про ВНЗ та угоду з ним взагалі не згадуйте.

Згідно ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Тому ваше звільнення з лікарні, яка знаходиться на території ведення бойових дій, буде форс-мажорною обставиною. Адже, наразі існує пряма загроза для вашого життя та здоров'я.

Головне - правильно підготувати заяву на звільнення. Якщо бажаєте - можу з цим допомогти.

4) Чи прийде судове оповіщення про відшкодування коштів згідно наказу? - ні. Спочатку ВНЗ повинен подати позов, а суд прийняти ухвалу про відкриття цивільного провадження. Крім того, копію позовної заяви та додатків до неї ВНЗ повинен буде надіслати Вам.

5) В якому розмірі? На який час може затягнутись процес? Які взагалі є можливості у воєнний час з такою ситуацією? - вартість навчання на бюджеті (розраховує фінансовий відділ ВНЗ на підставі вартості навчання студента-контрактника) + стипендія + судовий збір.

6) Чи можливо перевестись на іншу роботу, можливо в іншому регіоні країни? - спочатку потрібно звільнитися за власним бажанням по поважній причині (писав про це у пункті 3), а потім працевлаштвуватися до іншої лікарні державної/комунальної форми власності.

Кодекс законів про працю України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n2...

Стаття 2. Основні трудові права працівників

Право громадян України на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби або реабілітації, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

Стаття 2-1.Рівність трудових прав громадян України

Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушеньЗакону України"Про запобігання корупції", а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Стаття 5-1.Гарантії забезпечення права громадян на працю

Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України:

вільний вибір виду діяльності;

безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб;

надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладів;

безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або у системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії;

компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість;

правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору

Власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, має право вільного вибору серед кандидатів на зайняття робочого місця (посади).

Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених законом.

На вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, зобов’язані письмово повідомити про причину такої відмови, яка має відповідати частині першій цієї статті.

Будь-яке пряме або непряме обмеження трудових прав при укладенні, зміні та припиненні трудового договору не допускається.

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватися законодавством.

Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

Доброго дня!

вашому випадку потрібно керуватися старим Положенням про інтернатуру, 1996 року

Наказ МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 "Про затвердження Положення про інтернатуру" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#n274):

2. Встановити, що:

1) вимоги Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу, поширюються на осіб, які вступають в інтернатуру з 2022 року;

2) на осіб, які зараховані на навчання до інтернатури до дня набрання чинності цим наказом, поширюється дія наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів»...:

"VI. Переведення, звільнення та поновлення в інтернатурі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-96#Text)

6.2. Переведення лікаря(провізора)-інтерна з однієї бази стажування на іншу здійснюється за згодою Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" та вищого закладу освіти, на базі якого проводиться навчання лікаря(провізора)-інтерна на кафедрі.

 На базу стажування, куди лікар(провізор)-інтерн переводиться, він подає виписку з наказу Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", з бази стажування якої він переводиться, щоденник лікаря(провізора)-інтерна, та індивідуальний навчальний план з відміткою про хід його виконання.

 В наказах Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" вказується, за рахунок якого управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" надалі фінансуватиметься проходження інтернатури.".

ТАК, ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕВЕСТИСЯ НА БАЗУ СТАЖУВАННЯ В ІНШІЙ ОБЛАСТІ.

ЗВЕРНІТЬСЯ СПОЧАТКУ ДО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ЯКЕ ВИДАВАЛО НАКАЗ ПРО ВАШЕ ЗАРАХУВАННЯ ДО ІНТЕРНАТУРИ.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ