Украина
category

ВИЩА ОСВІТА України права студентів

Вопрос № 4034
ВИЩА ОСВІТА України права студентів
2 консультации
50 грн.

Чи має право Університет України примушувати відпрацювання пропущених пар по поважній причині, шантажуючи тим що не допустить до сесії. 

Наприклад ситуація: Студент захворів на Covid19 через 2 тижні розпочинається Сесія. По здоровому глузду при необхідних документах він має поважну причину не приходити на пари до виздоровлення. 

В такому випадку студент пропускає пари, але університет вимагає їх відпрацювати, щоб допустити до сесії, так як часу на відпрацювання нема то студент буде не допущенний до сесії і це "його проблеми" не зважаючи на те що сесію може успішно здати. Бо матеріал освоїв самостійно.

В такому випадку студент вимушений приходити з захворюванням на заняття, щоб бути допущеним до здачі екзаменів.

Цікаво чи законність такого "відпрацювання" регулюється законом, і чи не порушуються права студентів в цьому випадку.

Консультации Советников

Ответ оплачен: 25 грн.

Доброго дня!

Академічна заборгованість – це встановлений факт невиконання студентом індивідуального навчального плану, що полягає у незарахуванні вивчення дисципліни (освітнього компоненту) і відповідної кількості кредитів ЄКТС внаслідок одержання негативного результату складання семестрового контролю (відмітки у відомості семестрового контролю «не допущено», «незадовільно», «не зявився», «усунено»).

Академічна заборгованість виникає, якщо:

1) на початок поточного семестрового контролю, що визначений навчальним планом, студент не виконав умови допуску до семестрового контролю, визначені у рейтинговій системі оцінювання;

2) за результатами семестрового контролю здобувач освіти отримав менше балів, ніж визначена в університеті межа незадовільного навчання – менше 60 балів за 100-бальною шкалою оцінювання.

Здобувач, у якого за результатами семестрового контролю виникла академічна заборгованість, має право її ліквідувати.

Для ліквідації академічної заборгованості здобувачу надається не більше двох спроб з кожного заходу семестрового контролю.

У випадку, якщо здобувач має низький рейтиновий бал, усвідомлює що не засвоїв матеріал певної дисципліни і не має належно сформованих компетентностей, передбачених даною дисципліною, за погодженням з кафедрою йому може бути дозволено повторне вивчення не більше двох дисциплін понад обсяги навчального плану певного семестру (відповідно до Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти ). Таке положення має розроблятися конкретним закладом вищої освіти для студентів.

Положення має бути  розроблено на підставі нормативних документів:

  • Закон України “Про вищу освіту” ;
  • Положення про організацію освітнього процесу у ЇЇВНЗ
  • Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, наказ МОН України від 101.2018р. № 54;
  • Рішення Вченої ради, досвіду провідних ВНЗ України та досвіду викладачів Академії.

Ліквідація здобувачами академічної заборгованості здійснюється після завершення екзаменаційної сесії в терміни, що встановлюються окремими розпорядженнями по факультету/інституту або по Університету і може проводитись перед спеціально створеною комісією (для підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів).

Оцінка, отримана здобувачем у ході ліквідації академічної заборгованості, є остаточною.

Здобувач, який не ліквідував академічну заборгованість в установлені терміни, подається на відрахування з Університету як такий, що не виконав індивідуальний навчальний план.

Враховуючи, що у вас поважні причини Вам необхідно звернутися з заявою на ім я ректора , додавши копії довідок лікарні, з проханням затвердити Вам індивідуальний графік подолання академічної заборгованості на основі законодавства України і внутрішніх нормативних актів та положень у ВНЗ.

Приклад такого документу про порядок подолання академ заборгованості тут http://maem.kiev.ua/polozhennia-pro-vidpratsiuvannia-zaniat/

З повагою,

Костянтин Гончаренко

 ---------------------------------

Ви можете здійснити оплату обраномуюристу, натиснувши відповідну кнопку біля його консультації.Під час воєнного стану це дуже актуально.

Ответ оплачен: 25 грн.

Доброго дня, Тарасе!

Закон України "Про вищу освіту" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/conv#n...):

Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

1. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти;

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання.

На жаль, вимоги вашого університету є законними. Якби ваші пропуски не були пов'язані з поважними причинами (а просто звичайні прогули), то Вам взагалі могли би відмовити у їх відпрацюванні.

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ