Украина
category

Запит до підприємства

Вопрос № 509
Запит до підприємства
7 консультаций
250 грн.

1. Чи можу я згідно діючого законодавства України отримати на свій запит копію особової справи моєї померлої бабусі при зверненні до підприємства/установи, на якому вона працювала у часи СРСР, з метою дослідження сімейної історії та поповнення сімейного архіву документами, які мають для мене особову історичну цінність? Чи надання копії документів з особової справи це виключно добра воля відповідальних осіб підприємства/установи, що можуть відмовити мені у зв'язку з тим, що особова справа, на їхню думку, це документи виключно для службового користування, які до речі при ліквідації підприємств найчастіше знищуються і стають недоступними для нащадків, або через захист персональних даних?

2. Яким чином можна скласти запит щоб збільшити шанси на його позитивний розгляд, тобто на які закони в запиті я можу посилатися? Відповідно до закону про….(що?)…прошу надати…

Консультации Советников

добрый день. Выдать копию личного дела обязаны только самому сотруднику. Выдача личных дел родственникам не урегулирования законодательно, часто идут на встречу , но при личном контакте. Иначе данные документы попадают под закон о защите персональных данных. В случае закрытия предприятия эти документы не уничтожаются, а передаются в трудовой архив при райадминистрациях. Однако практика такова, что чаще всего срабатывает человеческий фактор. Если нужна более подробная консультация вы можете связаться со мной olga_lawyer собака outlook.com

19.03.17 16:10
Alex

К сожалению, на личный контакт зачастую либо не хотят идти, либо просят обращаться с официальным запросом. Поэтому меня и интересует юридическая сторона вопроса. 

Разве закон о защите персональных данных распространяется на умерших?

Да, эти документы должны передаваться в трудовые архивы, но это не всегда происходит.

19.03.17 16:11

да на 75 лет . Либо вы предоставляете всю цепочку , показывающую родственную связь.

19.03.17 16:15
Alex

Речь ведь и идет о моем близком родственнике, и естественно все документы, подтверждающие родство у меня есть. Иначе я бы и не пытался получить то, что мне нужно.

19.03.17 16:18

Могу предложить мои услуги  если по Киеву

Ответ оплачен: 50 грн.

Добрий день.

Раджу вам спробувати звернутися до адвоката для того щоб отримати цю інформацію в порядку адвокатського запита.

Переваги адвокатського запита є нуступними:

  • відповідь на адвокатський запит є обов'язковою як для державних органів, так і для юридичних осіб (підприємств);
  • строк відповіді становить 5 днів

Законна підстава для звернення і отримання відповіді - ст. 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Для вашої зручності, процитую статтю:

Стаття 24. Адвокатський запит

1. Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Добрий день! Ви можете звернутися з запитом, керуючись Законом України «Про інформацію». Норми Закону приведені нижче:

 Стаття 5. Право на інформацію

 

     1. Кожен  має  право на інформацію,  що передбачає можливість

вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту

інформації,   необхідної  для  реалізації  своїх  прав,  свобод  і

законних інтересів.

 

     Реалізація права  на   інформацію   не   повинна   порушувати

громадські,  політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні

та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та

інтереси юридичних осіб.

 

     Стаття 6. Гарантії права на інформацію

 

     1. Право на інформацію забезпечується:

 

 

     створенням можливостей  для  вільного доступу до статистичних

даних,   архівних,   бібліотечних   і   музейних   фондів,   інших

інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів;

2. Право на інформацію може бути обмежене законом в інтересах

національної безпеки,  територіальної цілісності або  громадського

порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони

здоров'я населення,  для захисту репутації або прав  інших  людей,

для запобігання розголошенню інформації,  одержаної конфіденційно,

або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

 

     Стаття 7. Охорона права на інформацію

 

     1. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує

всім  суб'єктам  інформаційних  відносин  рівні права і можливості

доступу до інформації.

 

     2. Ніхто не може обмежувати  права  особи  у  виборі  форм  і

джерел  одержання інформації,  за винятком випадків,  передбачених

законом.

 

     Суб'єкт інформаційних   відносин   може   вимагати   усунення

будь-яких порушень його права на інформацію.

 

     3. Забороняється  вилучення  і  знищення  друкованих  видань,

експонатів,   інформаційних   банків,   документів   з   архівних,

бібліотечних,  музейних фондів, крім встановлених законом випадків

або на підставі рішення суду.

 

 

Стаття 11. Інформація про фізичну особу 2. Не  допускаються  збирання,  зберігання,  використання  та

поширення конфіденційної інформації про особу без її  згоди,  крім

випадків,  визначених  законом,  і  лише  в інтересах національної

безпеки,  економічного  добробуту  та  захисту  прав  людини.   До

конфіденційної  інформації  про  фізичну особу належать,  зокрема,

дані про  її  національність,  освіту,  сімейний  стан,  релігійні

переконання,   стан   здоров'я,  а  також  адреса,  дата  і  місце

народження.

 

     Кожному забезпечується  вільний  доступ  до  інформації,  яка

стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.

 

2. Конфіденційною є інформація про  фізичну  особу,  а  також

інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою,

крім суб'єктів владних повноважень.  Конфіденційна інформація може

поширюватися  за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному

нею порядку відповідно до передбачених нею умов,  а також в  інших

випадках, визначених законом.

 

     Відносини, пов'язані   з   правовим   режимом  конфіденційної

інформації, регулюються законом.

 

     3. Порядок віднесення інформації до таємної або службової,  а

також порядок доступу до неї регулюються законами.

 

    Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом   4. До   інформації   з  обмеженим  доступом  не  можуть  бути

віднесені такі відомості:

 

     4)  про  факти  порушення  прав  і  свобод  людини, включаючи

інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських

органів  державної  безпеки,  пов’язаних з політичними репресіями,

Голодомором   1932-1933  років  в  Україні  та  іншими  злочинами,

вчиненими        представниками        комуністичного       та/або

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;

{ Пункт 4 частини четвертої статті 21 в редакції Закону N 317-VIII

( 317-19 ) від 09.04.2015 }

 

     6) інші  відомості,  доступ  до  яких  не  може бути обмежено

відповідно до законів та міжнародних договорів України,  згода  на

обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства

                про інформацію

 

     1. Порушення законодавства України про  інформацію  тягне  за

собою   дисциплінарну,   цивільно-правову,   адміністративну   або

кримінальну відповідальність згідно із законами України.

 

Також,  Ви можете звернутися за допомогою до адвоката, який складе запит керуючись нормами Закону, що регулюють адвокатську діяльність.  

З повагою, юрисконсульт.

Я уже с таким сталкивался. Так как информация касается умершего человека, работавшего в годы СССР, то она может находиться только в архивах. Адвокатские и информационные запросы можно туда послать, но ответ не будет получен, поскольку все архивы находятся на хозрасчёте и сначала надо заплатить, а потом будет ответ, но при этом можно встрять, заплатив и не получив ответа. Проще всего узнать название предприятия, годы работы, в какой архив сданы его документы, прийти в тот архив, узнать есть ли там эти документы и на месте составить информационный запрос и оплатить услугу. Я так действовал, у меня всё получилось. 

19.03.17 18:00
Alex

Речь идет о личном деле работника предприятия/организации. Личные дела через несколько лет после увольнения работника передаются в собственный архив предприятия/организации и хранятся там в течение установленного времени. Не в госархиве, частном архиве или трудовом архиве, а архиве самого предприятия. В случае же ликвидации предприятия его архив передается правопреемнику или же, как правило, в трудовые архивы, а именно приказы по кадрам, ведомости по зарплате, личные карточки формы Т-2, но что касается личных дел, то, к сожалению, имеют место ситуации их бесследного исчезновения. В моем случае речь идет о действующих предприятиях/организациях, имеющих другое название, но являющихся правоприемниками и держателями архива, и которые не идут на личный контакт, я писал об этом выше. Поэтому я и хочу составить официальный запрос.

Ответ оплачен: 50 грн.

Вітаю.

Раджу Вам ознайомитись з Роз'ясненням Міністерства юстиції України від 03.05.2012 року "Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-12). (Також цей лист може допомогти Вам при складенні мотивувальної частини Вашого запиту). Зокрема там викладено наступне: "Громадянин має право звернутися до розпорядника інформації із запитом індивідуальним або колективним незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Водночас, запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі та повинен містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст підпис і дату за умови подання письмового запиту."

Тобто Ви можете письмово звернутися до підприємства з запитом про отримання інформації, вказавши причини (додати копії документів, які підтверджують Ваше рідство), та зазначити посилання, що право на доступ до інформації є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України, а саме, право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Також вкажіть посилання на ст. 5 Закону України Про інформацію

Ответ оплачен: 150 грн.

Вітаю.

Раджу звернутись до підприємства з письмовим запитом в якому можна і не посилатись на норми законодавства чи просто в загалі посилайтесь на ЗУ "Про звернення громадян". Однак обов'язково необхідно надати докази родинного зв'язку ( Ваше свідоцтво про народження та свідоцтво про народження батька/матері).

Запит виконати в двох екземплярах в якому зазначте якомога більше засобів зв'язку з Вами. Якщо будете здавати особисто нехай на Вашому екземплярі зроблять відмітку про отримання (дата/посада/підпис). Можна направити кур'єром/поштою з описом вкладення.

Почекайте місяць з дати отримання запиту, якщо не буде відповіді або буде відмова зверніться до адвоката нехай зробить адвокатський запит на який підприємство зобов'язане відповісти.

В моїй практиці родичам надавались копії з особових справ на письмовий запит, однак в моїх випадках ми просили конкретні документи чи конкретні дані, які містяться в особових справах (дані надавались у листах підприємства, без надання копій). Особові справи тих часів зайвий раз не чіпають, оскільки папір з часом не просто жовтіє він ще й руйнується.

Можливо Вам необхідно в запиті просити не копії документів, а інформацію, що міститься в цих документах ? Запитуючи просто інформацію більше шансів отримати позитивний результат.

20.03.17 16:40
Alex

Дуже дякую всім за відповіді!

Доброго дня! Краще за все буде зробити інформаційний запит в порядку ЗУ "Про інформацію" до архіву Вашої районної адміністрації з зазначенням обставин та родинних зв'язків, копії Вам мають надати. Можливо також звернутись до вказаного архіву посилаючись на ст. 11 ЗУ "Про звернення громадян". Як варіант, якщо документи дуже важливі для Вас, можна звернутись до депутата обласної чи районної ради на території якої знаходиться архів  районної адміністрації з проханням надіслати в архів Депутатське звернення чи запит саме на надання копії особої справи у зв'зку з історичною та культурною значимістю відповідно до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні та ЗУ "Про статус депутатів місцевих рад" - депутату зобов'язані надати відповідь в 10 -ти денній термін. Просто зверніться до нього під час особистого прийому громадян на Вашому окрузі(інформацію про округ , дату та час, місце прийому громадян можна дізнатись на офіційних сайтах районної, обласної , міської рад або адміністрацій) . 100% Отримаєте результат! 

З повагою, 

Костянтин Гончаренко  

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ