Украина
category

Договор аренды

Вопрос № 737
Договор аренды
17 консультаций
200 грн.

Добрый день, сдаю в аренду камаз. Мне нужно составить договор аренды на полгода с продлением!

Консультации Советников

Ответ оплачен: 200 грн.

Здравствуйте, отправляйте данные на имейл адрес (есть в профиле).

Здравствуйте, у меня есть шаблоны договоров аренды транспортных средств. Если нужно обращайтесь. 

Обращайтесь.

Зразок договору на аредну вантажного автомобіля додаю нижще, а для заповнення договору саме для вас, із урахуванням Ваших побажань, звертайтеся за електронною адресою oksana.poklonskaya@gmail.com, буду рада вам допомогти.

ДОГОВІР

оренди вантажного автомобіля

м. _______________ "____" ___________ 2016 р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:______________________________________________________________, з одного боку, і

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________________» (надалі - Товариство), в особі генерального директора ___________________________, що діє на підставі Статуту‚ з іншого боку‚

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння наступне майно:

1.1. Вантажний автомобіль марки: _____________________________________________.

1.2. Державний номер: _____________________________________________________.

1.3. Вартість автомобіля: ___________________________________________________.

2. МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ

2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ буде використовуватися ОРЕНДАРЕМ для перевезень вантажу продукції, що реалізується Товариством.

2.2. Територія перевезень визначається адміністративно-територіальними межами України.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ

3.1. Передача автомобіля в оренду здійснюється в момент підписання даного Договору.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає 1 (один) рік від "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі __________________________ грн. на місяць.

5.2. Орендна плата встановлюється за домовленістю сторін.

5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати.

5.4. Платежі‚ не обумовлені Даним Договором‚ ОРЕНДАРЕМ не здійснюються.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором зобов’язується:

– надати в оренду автомобіль у технічно справному стані;

– здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля;

– надати ОРЕНДАРЕВІ необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне для експлуатації обладнання;

– самостійно здійснювати обов’язкові для володаря автомобіля платежі до бюджету.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов’язується:

– використовувати автомобіль‚ що орендується‚ виключно за його цільовим призначенням у відповідності до п 2.1, п.2.2. Даного Договору;

– своєчасно здійснювати орендні платежі;

– фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля;

– сприяти ОРЕНДОДАВЦЮ у придбанні необхідних деталей до автомобіля та запасних частин;

– здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ у період використання автомобіля за Даним Договором;

7.2. ОРЕНДАР має право здавати автомобіль у суборенду лише за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Автомобіль повинен бути повернений ОРЕНДОДАВЦЮ по закінченні терміну оренди за п.4.1. Даного Договору у справному стані з урахуванням нормального зносу‚ що виник у період експлуатації.

8.2. Повернення автомобіля відбувається за актом прийому-передачі.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за договором:

– у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі 10% від суми боргу за кожен день прострочення;

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за договором:

– у випадку прострочення по здачі автомобіля в оренду ОРЕНДАРЕВІ штраф у розмірі _______________________________________ грн.‚ який утримується із орендних платежів‚ належних ОРЕНДОДАВЦЮ.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

11.2. Даний Договір набирає чинності з моменту початку терміну оренди за п.4.1. Даного Договору.

11.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

12. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

С радостью помогу в составлении, свяжитесь со мной,о цене договоримся.

Здравствуйте, с удовольствием помогу Вам составить договор в краткие сроки, пишите на электронную почту.

Обращаю внимание, что такой договор должен быть заключен  в нотариальной форме. Весь процесс согласовования/подписания/составления - могу взять на себя. Мой мейл fb.org.ua@gmail.com 

Добрый день! Могу составить для Вас договор, максимально защищающий Ваши интересы. Быстро и качественно. Пишите на электронный адрес: ivansovaann@gmail.com

Добрый день! 

Вы должны понимать, что для правильного договора нужно пообщаться в живую, в каждом правоотношении всегда есть нюансы. 

В зависимости от того, как Вы его сдаете (как физлицо или ФОП), возможно, нужно будет удостоверять нотариально, а это целая отдельная процедура, зависящая еще и от того, кому Вы сдаете. Поэтому, не буду оригинальным, нужно общаться.

Адрес почты указан в профиле, мобильный - 0502045355. 

Удачи в любом случае!

Доброго времени суток! Вот шаблон договора аренды. Заполнить можете сами, а если возникнут вопросы по его заполнению или по его конкретизации (детализации), пишите, буду готова помочь.

ДОГОВІР

найму (оренди) транспортного засобу

Місто ________________ дата

Ми: з однієї сторони - я, ПІБ_______(народився _______року; паспорт серії______, виданий______ ______року; ідентифікаційний номер ______), проживаю _________________________________________________________________, іменований далі як "НАЙМОДАВЕЦЬ", та

з другої сторони - я, ПІБ_______(народився _______року; паспорт серії______, виданий______ ______року; ідентифікаційний номер ______), проживаю__________________________, іменований далі як "НАЙМАЧ", що разом іменуємося як "СТОРОНИ",

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. НАЙМОДАВЕЦЬ передає, а НАЙМАЧ приймає в тим­часове платне користування (в найм/оренду) АВТОМОБІЛЬ марки_____, модель_______, ______року випуску, ______кольору, котрий має реєстраційний номер ______, дви­гун ______, кузов (коляска) № ______, зареєстрований за НАЙМОДАВЦЕМ у ____________________ року.

Автомобіль, що передається в найм (оренду), належить НАЙМОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії__ №______, виданого _____року.

1.2.За домовленістю сторін зазначений автомобіль може використовуватися НАЙМАЧЕМ при здійсненні виробничоїдіяльності (а саме — для_______________________________________).

Використання АВТОМОБІЛЯ за адміністративними межа­ми України не допускається.

1.3. СТОРОНИ оцінюють вартість автомобіля, який передається за цим правочином, у суму _____ (_____) грн.

2. Строк договору

2.1. Цей договір найму (оренди) укладається СТОРОНАМИ строком на _____ (______) з дня передачі автомобіля НАЙМАЧЕВІ.

СТОРОНИ погоджуються з тим, що при користуванні НАЙМАЧЕМ АВТОМОБІЛЕМ, переданим за цим договором, протягом одного місяця після закінчення строку договору найму (оренди) без заперечень з боку НАЙМОДАВЦЯ договір є поновленим на строк, який був раніше встановлений у цьому правочині.

2.2.У разі відчуження НАЙМОДАВЦЕМ переданого в найм (оренду) за цим договором автомобіля договір зберігає свою чинність, а до нового власника переходять як права, так і обов'язки НАЙМОДАВЦЯ.

3. Плата за договором

3.1. Плата за користування НАЙМАЧЕМ об'єктом найму (АВТОМОБІЛЕМ) встановлена сторонами у розмірі _____ (______) гривень, які НАЙМАЧ зобов'язується виплачувати готівкою щомісячно рівними частинами (тобто, по ____ гривень щомісячно) не пізніше _____ (_____) числа місяця, наступного за розрахунковим.

3.2. НАЙМАЧ також несе всі витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів.

4. Передання майна наймачеві. Повернення майна наймодавцеві

4.1.Підписання цього договору сторонами розцінюється як передання АВТОМОБІЛЯ.

4.2.Повернення майна після закінчення строку дії договору найму (оренди) НАЙМАЧЕМ здійснюється на першу вимогу НАИМОДАВЦЯ (з урахуванням вимог п. 2.1 цього договору), заявлену у письмовій формі, що оформляється актом, скріп­леним підписами учасників правочину.

Якщо НАЙМАЧ затримав повернення об'єкта найму після заявленої йому вимоги, він несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна.

4.3. Повернення автомобіля може бути здійснено до закін­чення строку дії договору, якщо сторони взаємно домовляться про це.

5. Гарантії та взаємні ствердження сторін

5.1. НАЙМОДАВЕЦЬ за цим договором: — стверджує, що:

 • АВТОМОБІЛЬ, який є предметом договору, на момент його укладання нікому іншому в найм (оренду), в позичку тощо не передано, власник речі на день укладання цього пра­вочину не змінений ніяким із передбачених чинним законо­давством способів, як внесок до статутного фонду (капіталу) не передано, не заставлено, під податковою заставою, в спорі і під забороною (арештом) не перебуває, будь-яких інших обтяженьнемає;
 • 5.2. НАЙМАЧ за цим договором:

  — стверджує, що:

 • АВТОМОБІЛЬ, який передаватиметься за цим договором, оглянуто до підписання договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали його використанню за призначенням та про які НАЙМАЧ хотів би зазначити у договорі, на момент огляду виявлено не було;
 • — гарантує, що:

 • не чинитиме перешкод щодо можливості огляду НАИМО­ДАВЦЕМ переданого в найм (оренду) АВТОМОБІЛЯ;
 • здійснюватиме оплату за договором у передбачені у п.3.1 договору строки;
 • використовуватиме переданий йому АВТОМОБІЛЬ виключ­но за призначенням згідно з цим договором;
 • не допускатиме погіршення технічного стану АВТОМОБІЛЯ;
 • за свій рахунок проводитиме поточний ремонт АВТОМО­БІЛЯ, якщо виникатиме така потреба, та здійснюватиме його профілактичне обслуговування;
 • своїми коштами та за свій рахунок усуне погіршення стану АВТОМОБІЛЯ, що зменшує його вартість, несправності та поламки, якщо це мало місце в період дії договору;
 • здійснюватиме за свій рахунок заміну зношених чи таких, що вийшли з ладу, запчастин (деталей) АВТОМОБІЛЯ; придбаватиме за свої кошти такі запчастини та деталі, або відшкодує НАЙМОДАВЦЕВІ їх вартість;
 • власним коштом здійснюватиме заправляння АВТОМО­БІЛЯ пально-мастильними матеріалами;
 • здійснить страхування АВТОМОБІЛЯ на строк дії цього договору;

 • відшкодує збитки, завдані у зв'язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини;
 • відшкодує шкоду, завдану іншій особі у зв'язку з викорис­танням транспортного засобу.
 • 5.3. НАЙМОДАВЕЦЬ та НАЙМАЧ взаємно стверджують один одному та повідомляють усіх зацікавлених у тому осіб, що:

  — у момент укладання цього договору вони усвідомлювали(і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керува­ти ними;

  —розуміють природу цього правочину, свої права та обов'яз­ки за цим договором;

  — при узгодженні умов договору та укладенні договору від­сутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними як учас­никами правочину;

  — договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи пси­хічного тиску;

  — договір укладається на вигідних для учасників правочинуумовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

  — правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

  — цей правочин не приховує інший правочин (не є удава­ним);

  — володіють українською мовою, що дало їм можливість вивчити цей договір та правильно зрозуміти його сутність та правові наслідки.

  6. Інші умови

  6.1. НАЙМОДАВЕЦЬ таНАЙМАЧ взаємно підтверджують один одному, що невиконання взятих на себе за договором зобов'язань тягне за собою правові наслідки, пе­редбачені чинним законодавством.

  6.2.Питання, не урегульовані у цьому договорі (в тому числі і межі відповідальності при невиконанні чи неналежному виконанні умов договору, розірвання договору тощо) вирішу­ються відповідно до чинного цивільного законодавства.

  6.3.Учасники правочину домовились, що вживуть всіх заходів до розв'язання спорів і врегулювання розбіжностей, які можуть виникнути із договору чи в зв'язку з ним (в тому числі й ті, що можуть стосуватися тлумачення договору), шляхом перего­ворів. В разі, коли сторони не зможуть досягти домовленості, спори і розбіжності підлягають розв'язанню (урегулюванню) відпо­відно до вимог законодавства України.

  6.5. Цей договір складено в 2 примірниках, для НАЙМОДАВЦЯ та НАЙМАЧА (по одному примірнику).

  7. Реквізити сторін

  НАЙМОДАВЕЦЬ: ___________

  НАЙМАЧ: ______________

  Здравствуйте! По вопросам заполнения договора пишите мне на почту andreech30215@gmail.com        Хочу также обратить Ваше внимание, что согласно ч.2 ст.799 Гражданского кодекса Украины, Договор найма транспортного средства с участием физического лица подлежит нотариальному удостоверению.

  ДОГОВІР (найму) оренди транспортного засобу

  м. ________________, «___»_________ 2017 року

  (ВКАЗАТИ П.І.Б.), реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку:__________________, іменований надалі Наймодавець, діючи на підставі особистого волевиявлення, з однієї сторони,

  і

  (ВКАЗАТИ П.І.Б. або/ НАЗВУ (ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: в особі директора (ВКАЗАТИ П.І.Б.), діючого на підставі Статуту, іменоване надалі Наймач, з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1.В порядку та на умовах, визначених цим договором, Наймодавець передає, а Наймач приймає в термінове володіння і користування транспортний засіб – вантажний автомобіль (надалі - автомобіль) для використання автомобілю у (вказати мету) ( наприклад - господарській діяльності Наймача):

  - марка _________________, модель _______________, тип ТС:_____________________, державний номерний знак: ______________________________, номер шасі (кузова, рами)_________________________________, колір______________, __________ року випуску.

  1.2.Автомобіль належить Наймодавцю на праві приватної власності на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія_________ № ______________, виданого ДАІ УМВС України в _________________________________ області, дата реєстрації ________________ року.

  1.3.Наймодавець свідчить, що технічний стан автомобіля на момент передачі в найм задовільний та він придатний для використання за призначенням, а також, що йому не відомо про властивості або недоліки автомобіля, які можуть бути небезпечними для майна Наймача чи інших осіб або призвести до пошкодження самого автомобіля під час користування ним.

  1.4.Наймодавець свідчить, що автомобіль, який є предметом цього договору, на момент його підписання сторонами нікому не проданий, не дарований, не заставлений, в спорі і під забороною (арештом) не перебуває, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий, прав щодо нього у третіх осіб як в України, так і за її межами немає.

  1.5.Строк оренди автомобіля – з _________________ року по _________________ року.

  2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  2.1. Наймодавець зобов'язується:

  а) надати Наймачу автомобіль в користування в стані, відповідному умовам договору і його призначенню, по акту прийому-передачі;

  б) в період дії цього договору на першу вимогу Наймача видавати довіреності на управління автомобілем, уповноваженим особам Наймача;

  в) не чинити перешкод Наймачу в користуванні автомобілем;

  г) передати Наймачу автомобіль разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу та усіма комплектами ключів в день підписання цього договору;

  д) повідомити Наймача про права третіх осіб на цей транспортний засіб;

  е) попередити Наймача про особливі властивості та недоліки вказаного в цьому договорі автомобіля, які йому відомі, і можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Наймача чи інших осіб, або привести до пошкодження самого автомобіля під час користування ним.

  2.2.Наймодавець має право:

  а) здійснювати перевірку використовування Наймачем автомобіля відповідно до умов цього договору;

  б) вимагати від Наймача усунення пошкодження автомобіля, які сталися з його вини, а у разі неможливості відновлення предмета цього договору вимагати відшкодування завданих йому збитків;

  в) відмовитися від цього договору і вимагати повернення автомобіля, якщо Наймач не вносить орендну плату протягом одного місяця з дня коли оплата повинна бути здійсненою, або використовує автомобіль не за призначенням чи з порушенням умов цього договору;

  г) вимагати відшкодування завданих йому з вини Орендаря збитків у випадку повернення йому автомобіля в стані гіршому, ніж він повинен був знаходитися з урахуванням нормального зносу.

  2.3.Наймач зобов'язується:

  а) самостійно здійснює використання автомобіля у своїй діяльності і має право без згоди Наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори, відповідно до призначення автомобіля;

  б) своєчасно вносити орендні платежі;

  в) не передавати автомобіль в суборенду третім особам;

  г) за свій рахунок:

  -забезпечувати автомобіль паливно-мастильними матеріалами;

  -проводити технічне обслуговування автомобіля, поточний і капітальний ремонт;

  -застрахувати автомобіль на термін дії договору;

  -укладати договори на стоянку та охорону автомобіля;

  -усувати пошкодження автомобіля, або відшкодовувати збитки, завдані у зв'язку із втратою автомобіля, що орендується, якщо такі пошкодження або втрата сталися з вини Наймача;

  -нести витрати, пов'язані із використанням автомобіля;

  д) у трьохденний денний термін з дня закінчення договору або його розірвання повернути автомобіль, що орендується, Наймодавцю в належному стані з урахуванням нормального ступеня зносу по акту прийому- передачі;

  е) відшкодувати збитки, завдані у зв'язку із втратою або пошкодженням автомобіля.

  2.4.Наймач має право:

  а) використовувати автомобіль для перевезення пасажирів і вантажів;

  б) робити поліпшення в автомобілі без письмової згоди Наймодавця, при цьому витрати на поліпшення відносяться на рахунок Наймача.

  2.5.Сторони домовилися що автомобіль передається в оренду з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

  3. ПОРЯДОК І УМОВИ ВНЕСЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

  3.1.Оплата щомісячної орендної платні здійснюється Наймачем в національній грошовій одиниці України гривні.

  3.2.Загальний розмір щомісячної орендної платні за користування автомобілем складає _______________________________(________________________________________________) гривень.

  3.3.Наймач перераховує оплату щомісячної орендної платні на поточний рахунок Наймодавця або сплачує її Наймодавцю готівкою в строк не пізніше ________-го числа місяця, наступного за поточним.

  3.4.Будь-які інші платежі, не обумовлені цим Договором, Наймачем на користь Наймодавця не сплачуться.

  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  4.1.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даною угодою сторони несуть відповідальність, передбачену цим договором і чинним законодавством.

  4.2.Сторони зобов'язуються не пред'являти один одному претензій при виникненні обставин непереборної сили, тобто будь-яких дій, які не є підконтрольними діям сторін за даною угодою: стихійні лиха. дії державних органів, зміни в політичній сфері, що може спричинити відстрочення або неможливість виконання зобов'язань за даним договором.

  5. ТЕРМІН ДІЇ І УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

  5.1. Цей договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

  5.2.Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  5.3.Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за згодою Сторін, яка оформлюється додатковими договорами до цього Договору.

  5.4.Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору, та його нотаріального посвідчення.

  5.5.Наймодавець має право вимагати дострокового розірвання договору, якщо:

  а) Наймач користується автомобілем не за його призначенням або з порушенням умов цього договору;

  б) Наймач без дозволу Наймодавця передав автомобіль в суборенду чи користування іншій особі;

  в) Наймач не вносить орендну плату протягом двох місяців поспіль;

  г) Наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження автомобіля, що передається в оренду.

  5.6.Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою будь-якої із сторін шляхом письмового повідомлення іншої сторони про майбутнє розірвання не менше ніж за 5 днів.

  5.7.Якщо не одна із сторін, за 5 днів до закінчення строку дії договору, не повідомила письмово іншу сторону, про наявність бажання не продляти строк дії цього договору, цей договір вважається продовжений на річний строк на тих же умовах з правом дострокового розірвання з письмовим попередженням не менш ніж за 5 календарних днів.

  6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  6.1.Відсутність обтяжень рухомого майна перевірено згідно Державного реєстру обтяжень рухомого майна - номер витягу ______________ від __________________ 201___ р.

  6.2.Цей договір складено та посвідчено у трьох примірниках, з яких один залишається в справі нотаріуса, який посвідчує договір, а два інших надаються Наймачу та Наймодавцю по одному для кожної сторони.

  7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  Наймодавець:

  П.І.Б.,

  зареєстрована (мешкає) за адресою: ____________________________________________________________________

  паспорт __________________________, виданий ______________________________________________________________________________________________ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків:_________________

  _________________

  (підпис)

    Наймач:

  П.І.Б.,

  зареєстрована (мешкає) за адресою: ____________________________________________________________________

  паспорт __________________________, виданий ______________________________________________________________________________________________ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків:_________________

  _________________

  (підпис)

  Договор составляется в свободной форме. Самым главным является то, что если одной из сторон является физическое лицо, то такой договор подлежит нотариальному заверению (ст.799 Гражданского кодекса Украины). Во всем остальном каких-либо подводных камней нет. Для получения более детальной информации обращайтесь по номеру +380956138235

  Добрый вечер. Я могу Вам составить такой договор. У Вас уже много предложений, так что выбирайте.

  Грамотный договор который обеспечит вам защиту в спорной ситуации может составить только юрист имеющий опыт по данной категории и знающий все нюансы и подводные камни. Занималась арендой два года. Буду рада помочь. Набирайте 050 903 86 88

  Добрый вечер! 

  Юридически грамотно, с учетом выгодных для Вас, как арендодателя условий, составлю данный договор в кратчайшие сроки.Практический опыт работы в данном направлении более 5 лет. 

  Мои контакты:kh80tat@gmail.com

  Жду ответа! 

  Без проблем, составим качественный договор с учетом Ваших интересов. Для согласования условий свяжитесь со мной по тел. 0937880054

  Реклама
  Мой ответ